Język polski

KONSPEKT DLA KLASY IV i V

OPRACOWAŁA : mgr Magdalena Wasiluk

 Lekcja 1 – 7 września

 Nazwa bloku programowego : Język polski

 Temat: Nowa klasa – nowi przyjaciele

 Cele główne :

 • Integracja klasy;
 • Budowanie więzi;
 • Poznawanie swoich mocnych stron.

 Cele szczegółowe : Uczeń potrafi :

 • Zna imiona kolegów z klasy;
 • Potrafi się zaprezentować;
 • Umie współpracować w zespole;
 • Przestrzega zasad grupy.

 

 Tema 2: Mój dom. Wiersz K. I. Gałczyńskiego “Wizyta”.

 Cele główne :

 • Zapoznanie uczniów z postacią K. I. Gałczyńskiego;
 • Interpretacja i analiza wiersza “Wizyta”;
 • Wprowadzenie pojęć : strofa, wers, podmiot liryczny, nastrój utworu, epitet.

 Cele szczegółowe : Uczeń potrafi :

 • Wie kim jest K. I. Gałczyński;
 • Płynnie czyta tekst;
 • Wyszukuje w utworze potrzebne informacje;
 • Odczytuje sens utworu;
 • Zna pojęcia : strofa, wers, podmiot liryczny, nastrój utworu literackiego, epitet – potrafi użyć ich w kontekście czytanego wiersza;
 • Wypowiada się na określony temat;
 • Formułuje opinię.

 Temat 3: Jak napisać zaproszenie ?

Cele główne :

 • Poznanie zasad redagowania zaproszeń;
 • Zapoznanie z odpowiednimi formami grzecznościowymi.

 Cele szczegółowe : Uczeń potrafi :

 • Wie, czym jest zaproszenie;
 • Zna schemat zaproszenia – metoda 5 palców;
 • Gromadzi słownictwo potrzebne do napisania zaproszenia;
 • Redaguje zaproszenie.