Język polski

KONSPEKT DLA KLASY VI i VII
OPRACOWAŁ: mgr Janusz Adam Dziewiątkowski

LEKCJA 1 – 7 WRZEŚNIA

Nazwa bloku programowego: Język polski

Temat 1: Powtórzenie wiadomości o częściach mowy i zasadach ortograficznych.

Cele główne:

 • rozwijanie i utrwalenie wiedzy z zakresu poznanego materiału;
 • rozwijanie rozumienia wartości języka ojczystego oraz jego funkcji w budowaniu tożsamości osobowej ucznia;
 • zachęcenie do stosowaniu poprawności ortograficznej i interpunkcyjnej w tworzeniu tekstów pisanych w języku polskim.

 

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • potrafi rozpoznawać i nazywać odmienne i nieodmienne części mowy;
 • wie czym różni się rozbiór gramatyczny zdania od rozbioru logicznego;
 • zna podstawowe zasady ortograficzne i poprawnie zapisuje wyrazy;
 • zna poprawne formy gramatyczne i umie je stosować w praktyce.

 

 

Temat 2 i 3: A. de Saint-Exupery: „Mały książę”. Czy Róża jest tylko różą?

Cele główne:

 • kształcenie umiejętności czytania i rozumienia tekstów kultury przy wykorzystaniu zdobytej wiedzy o literaturze, teatrze, filmie, mediach;
 • Zachęcanie do czytania i świadomego odbioru innych tekstów kultury.

 

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • wskazuje w twórczości pisarza odwołania do postaw społecznych;
 • stosuje w interpretacji elementy wiedzy o kulturze i historii;
 • wyjaśnia, jaki wpływ na życie pisarza miały wydarzenia, których był świadkiem;
 • wyjaśnienie terminów: symbol, metafora;
 • interpretuje symbolikę postaci róży i lisa;
 • porządkuje informacje w zależności od ich funkcji w utworze;
 • przedstawia swoje poglądy i polemizuje z cudzymi;
 • formułuje i interpretują główną ideę utworu.

 

Temat 4: Partykuła „nie” z różnymi częściami mowy.

Cele główne:

 • rozwijanie i utrwalenie wiedzy z zakresu poznanego materiału;
 • wyposażenie uczniów w wiadomości o budowie i zasadach funkcjonowania języka jako najważniejszego składnika systemu kultury i sposobu porozumiewania się;
 • kształtowanie świadomości językowej;
 • wyrobienie sprawności w posługiwaniu się językiem jako narzędziem komunikacji oraz środkiem formułowania myśli i wyrażania uczuć w mowie i piśmie.

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • zna i potrafi uzasadnić reguły ortograficzne;
 • potrafi wskazać określone części mowy w zdaniu;
 • poprawnie zapisuje „nie” z różnymi częściami mowy.