Nauczanie zintegrowane

KONSPEKT DLA KLASY “O”

OPRACOWAŁA : Grażyna Chojecka

Lekcja 1 – 7 września

Nazwa bloku programowego : Nauczanie zintegrowane

Temat: Poznajemy się. Razem w pracy i w zabawie.

Cele ogólne:

  • Kształtowanie umiejętności wypowiadania się pełnym zdaniem;
  • Kształtowanie analizy i syntezy słuchowej i wzrokowej;
  • Zapoznanie z samogłoskami a,e,i,o,u, y;
  • Klasyfikowanie zbiorów przedmiotów według cech jakościowych.

Cele szczegółowe: Uczeń :

  • Opowiedzieć o samym sobie – jak ma na imię, czym się interesuje , opisać samego siebie;
  • Potrafi podzielić przedmioty zgodnie z przeznaczeniem- karta pracy;
  • Wdraża się do pisania po śladzie;
  • Rozpoznaje w tekście samogłoski;
  • Rozumie i wykonuje polecenia;
  • Potrafi zgodnie pracować i komunikować się w grupie.