Język polski

Konspekt dla klasy VI

Opracował: mgr Janusz Adam Dziewiątkowski

Lekcja 2 – 5 października

Nazwa bloku programowego: Język polski

Temat 1 i 2: Czy postęp techniczny wpływa na ludzi? „Bajka o  maszynie cyfrowej…” S. Lema

Cele główne:

 • Zachęcanie do czytania i świadomego odbioru innych tekstów kultury;
 • Poznanie zasad redagowania listu oficjalnego;
 • Poznanie zasad pisania wyrazów z cząstkami super-, mini- w jęz. polskim.;
 • Rozwijanie rozumienia wartości języka ojczystego oraz jego funkcji w budowaniu tożsamości osobowej ucznia;
 • Zachęcanie do stosowaniu poprawności ortograficznej i interpunkcyjnej w tworzeniu tekstów pisanych w języku polskim.

 

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Głośno czyta tekst ze zrozumieniem;
 • Potrafi ułożyć chronologiczny plan wydarzeń;
 • Interpretuje przeczytany uprzednio tekst;
 • Wie co to jest postęp techniczny i jakie skutki może on ze sobą nieść;
 • Umie scharakteryzować postać;
 • Wie jak poprawnie zapisywać cząstki mini-, super- w jęz. polskim.

 

 

Temat 3:  Piszemy list do króla Poleandra, czyli jak zredagować list oficjalny.

Cele główne:

 • Rozwijanie rozumienia twórczego i sprawczego charakteru działań językowych oraz formowanie odpowiedzialności za własne zachowania językowe;
 • Kształcenie umiejętności porozumiewania się w różnych sytuacjach oficjalnych i nieoficjalnych.

 

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Poznaje zasady redagowania listu oficjalnego;
 • Umie zredagować list w sytuacji oficjalnej;
 • Wie co to jest akapit, zwrot grzecznościowy, wstęp, rozwinięcie i zakończenie;
 • Poprawnie formułuje zdania pod względem gramatycznym i ortograficznym;
 • Umie stosować wielką literą w zwrotach oficjalnych;
 • Potrafi uzasadnić swoje wypowiedzi.