Język polski

Konspekt dla klasy VI i VII

Opracował: mgr Janusz Adam Dziewiątkowski

Lekcja 3 – 19 października

Nazwa bloku programowego : Język polski

Temat 1 i 2: Z wizytą na Olimpie. Co to jest mit? Mit o Prometeuszu.

Cele główne:

 • Rozwijanie szacunku dla wiedzy, wyrabianie pasji poznawania świata i zachęcanie do praktycznego zastosowania zdobytych wiadomości;
 • Przyswojenie podstawowych wiadomości z zakresu teorii literatury, które przygotowują do odbioru, analizy i interpretacji tekstów literackich oraz sprzyjają rozumieniu zjawisk literackich i kulturowych;
 • Rozwijanie rozumienia wartości języka ojczystego oraz jego funkcji w budowaniu tożsamości osobowej ucznia.

Cele szczegółowe:

Uczeń:

 • Rozpoznaje fikcję literacką; rozróżnia i wyjaśnia elementy realistyczne i fantastyczne we wskazanych utworach;
 • Rozpoznaje czytany utwór jako mit;
 • Wie i rozumie, czym charakteryzuje się mit;
 • Opowiada o wydarzeniach fabuły oraz ustala kolejność zdarzeń i rozumie ich wzajemną zależność;
 • Wskazuje w utworze bohaterów głównych i drugoplanowych oraz określa ich cechy;
 • Nazywa wrażenia, jakie wzbudza w nim czytany tekst;
 • Objaśnia znaczenia dosłowne i przenośne w omawianych tekstach;
 • Rozpoznaje w wypowiedziach związki frazeologiczne, dostrzega ich bogactwo, rozumie ich znaczenie.

Temat 3: Kiedy piszemy „i”, a kiedy „j”?

Cele główne:

 • Rozwijanie rozumienia wartości języka ojczystego;
 • Kształcenie umiejętności poprawnego mówienia oraz pisania zgodnego z zasadami ortofonii oraz pisowni polskiej;
 • Wyrobienie sprawności w posługiwaniu się językiem jako narzędziem komunikacji oraz środkiem formułowania myśli i wyrażania uczuć w mowie i piśmie.

Cele szczegółowe:

Uczeń:

 • Wskazuje różnice w wymowie i pisowni wyrazów;
 • Poprawnie zapisuje głoski miękkie;
 • Wie i rozumie, czym charakteryzuje się mit;
 • Poprawnie zapisuje różne formy wyrazów w zakończeniach na: – ia, -ja, nia;
 • Poprawnie artykułuje wypowiadane wyrazy;
 • Korzysta ze źródeł, aby wykonać zadanie.