Język polski

Konspekt dla klasy IV i V

Opracowała : mgr Magdalena Wasiluk

Lekcja 11 – 19 października

Nazwa bloku programowego : Język polski

Temat: Wiersz Jana Brzechwy pt.: “Samochwała”.

Cele główne :

 • Zapoznanie uczniów z postacią i twórczością Jana Brzechwy;
 • Formułowanie wypowiedzi interpretacyjnej.

Cele szczegółowe :

Uczeń potrafi :

 • Wie, kim jest J. Brzechwa;
 • Odczytuje i rozumie wiersz pt.: “Samochwała”;
 • Interpretuje utwór;
 • Wymienia cechy i umiejętności bohaterki wiersza;
 • Określa nastrój utworu;
 • Formułuje własną interpretację.

Temat 2 : Jaką funkcję pełni przymiotnik i przez co się odmienia ?

Cele główne:

 • Zapoznanie z pojęciem części mowy jaką jest przymiotnik;
 • Zdobycie umiejętności określania liczby i rodzaju przymiotnika;
 • Odmiana przymiotników przez przypadki.

Cele szczegółowe:

Uczeń potrafi:

 • Rozpoznać przymiotniki w tekście, np.: w “Samochwale” Brzechwy;
 • Dostosować formę przymiotnika do określonego rzeczownika;
 • Odmienić przymiotniki przez przypadki.