Nauczanie zintegrowane

Konspekt dla klasy “O”

Opracowała : mgr Grażyna Chojecka

Lekcja 4 – 19 października

Nazwa bloku programowego : Nauczanie zintegrowane

Temat: Wprowadzenie litery A na podstawie wyrazu „aparat” oraz wiersza L. J. Kerna „Pstrykowanie”. Jestem bezpieczny w domu i na spacerze.Kolorowe światła, kolorowe znaki.

Cele ogólne:

 • Zainteresowanie dzieci nowymi sposobami fotografowania;
 • Wprowadzenie litery A, a;
 • Gromadzenie slownictwa, poprawne wypowiadanie się na podany temat;
 • Rozwijanie umiejętności twórczego myślenia;
 • Kształtowanie umiejętności współpracy w grupie;
 • Kształtowanie pojecia prawa, lewa strona;
 • Zapoananie z podstawowymi figurami geometrycznymi , kwadrat,trókąt, koło;
 • Poznanie podstawowych przepisów ruchu drogowego.

Cele szczegółowe:

Uczeń :

 • Interesuje się różnymi sposobami fotografowania;
 • Rozpoznaje i nazywa zwierzęta na ilustracjach;
 • Określa głoski w nagłosie, w środku i na końcu wyrazu;
 • Zna nową literę „A, a”, podaje wyrazy z nową literą;
 • Wyszukuje nową literę w wyrazach;
 • Rozpoznaje nową literę spośród innych;
 • Rysuje na zadany temat;
 • Rozwiązuje rebus fonetyczny;
 • Rozpoznaje i nazywa charakterystyczne elementy drogi;
 • Zna podstawowe zasady ruchu drogowego i znaczenie kolorów sygnalizacji świetlnej;
 • Rozróżnia i nazywa kolory, dokonuje właściwego ich doboru;
 • Potrafi dzielić na sylaby wyrazy dwu- i trzysylabowe;
 • Swobodnie wypowiada się na określony temat.