Język polski

Konspekt dla klasy VI i VII
Opracował: mgr Janusz Adam Dziewiątkowski

Lekcja 5 – 16 listopada

Nazwa bloku programowego: Język polski

Temat 1 i 2:  Jak napisać dobrą charakterystykę?

Cele główne:

 • Zachęcanie do zorganizowanego i świadomego samokształcenia opartego na umiejętności przygotowania własnego warsztatu pracy;
 • Rozwijanie umiejętności krytycznego i logicznego myślenia, rozumowania, argumentowania i wnioskowania;
 • Rozwijanie umiejętności wypowiadania się w określonych formach wypowiedzi ustnych i pisemnych.

Cele szczegółowe:

 Uczeń:

 • Wie, co to jest charakterystyka;
 • Rozpoznaje pisaną charakterystykę postaci;
 • Analizuje wzorcową charakterystykę;
 • Wskazuje elementy kompozycyjne charakterystyki;
 • Gromadzi i porządkuje materiał do charakterystyki;
 • Rozróżnia charakterystykę statyczną i dynamiczną;
 • Redaguje charakterystykę poprawną pod względem formy i treści.

Temat 3: Sztuka recytacji. Uczymy się mówić pięknie wiersze.

Cele główne:

 • Rozwijanie rozumienia wartości i piękna języka ojczystego;
 • Usprawnianie czynności fonacyjnych, artykulacyjnych i prozodycznych uczniów;
 • Kształcenie umiejętności wygłaszania, recytacji i interpretacji głosowej tekstów mówionych, doskonalenie dykcji i operowania głosem
 • Uświadamianie bogactwa poezji polskiej związanej z tradycją świąt Bożego Narodzenia.

Cele szczegółowe:

Uczeń:

 • Potrafi czytać tekst literacki ze zrozumieniem;
 • Rozumie, jaką funkcję pełnią znaki interpunkcyjne w tekście;
 • Potrafi samodzielnie wykonać podstawowe ćwiczenia artykulacyjne;
 • Zna zasady starannego czytania i deklamowania utworów literackich;
 • Recytuje wiersz na forum klasy;
 • Stosuje poprawną intonację podczas recytacji utworu;
 • Podczas recytacji przyjmuje właściwą postawę.