Przyroda

Konspekt dla klasy IV i V

Opracowała: mgr Katarzyna Kołodziejak

Lekcja 6 -16 listopada

Nazwa bloku programowego: Przyroda.

Temat: Substancje wokół nas./ Wody i lasy Polski.

Cele główne:

 • Poznanie właściwości ciał stałych, cieczy i gazów;
 • Podział ciał stałych stałych na sprężyste, kruche i plastyczne;
 • Specyfikacja przedmiotów wykonanych z różnych substancji;
 • Rodzaje wód powierzchniowych w Polsce: rzeki, jeziora, bagna;
 • Największe rzeki Polski: Wisła i Odra oraz ich dorzecza;
 • Dopływy Wisły i Odry;
 • Typy jezior w Polsce;
 • Występowanie  jezior w Polsce;
 • Rola sztucznych zbiorników wodnych;
 • Przykłady miejsc z największymi obszarami bagiennymi w Polsce;
 • Zmiany lesistości Polski;
 • Skład gatunkowy lasów Polski;
 • Rozmieszczenie lasów w Polsce;
 • Owady niszczące lasy (szkodniki).

Cele szczegółowe:

Uczeń:

 • Wyjaśnia co to jest substancja;
 • Wymienia stany skupienia substancji;
 • Podaje przykłady przedmiotów wykonanych z substancji sprężystych, kruchych i plastycznych;
 • Wskazuje na mapie Polski różne wody powierzchniowe;
 • Zna i potrafi podać przykłady typów jezior występujących w Polsce;
 • Omawia rozmieszczenie lasów w Polsce;
 • Zna skład gatunkowy lasów w Polsce.