Język polski

Konspekt dla klasy VI i VII

Opracował: mgr Janusz Adam Dziewiątkowski

Lekcja 6 – 14 grudnia

Nazwa bloku programowego: Język polski

Temat 1 i 2:  Realizm i fantastyka w „Opowieści wigilijnej” Ch. Dickensa.

Cele główne:

 • Kształcenie umiejętności czytania i rozumienia tekstów kultury przy wykorzystaniu zdobytej wiedzy o literaturze, teatrze, filmie, mediach;
 • Zachęcanie do czytania i świadomego odbioru innych tekstów kultury;
 • Rozwijanie umiejętności krytycznego i logicznego myślenia, rozumowania, argumentowania i wnioskowania;
 • Rozwijanie umiejętności wypowiadania się w określonych formach wypowiedzi.

Cele szczegółowe:

Uczeń:

 • Zapoznaje się z biografią Charlesa Dickensa;
 • Zdobywa informacje na temat epoki wiktoriańskiej;
 • Określa tematykę utworu Charlesa Dickensa z uwzględnieniem kontekstów: biograficznego, społecznego i historycznego;
 • Zadaje pytania do tekstu;
 • Tworzy uporządkowaną wypowiedź na zadany temat;
 • Tworzy charakterystykę głównego bohatera;
 • Ocenia wartości wyznawane przez E. Scrooge’a;
 • Potrafi wymienić elementy realistyczne i fantastyczne w opowiadaniu;
 • Wie, czemu służą wprowadzone do utworu elementy fantastyczne;
 • Umie opowiedzieć o symbolice świąt Bożego Narodzenia.

Temat 3: Przygotowujemy się do recytacji poezji na Boże Narodzenie.

Cele główne:

 • Rozwijanie rozumienia wartości i piękna języka ojczystego;
 • Usprawnianie czynności fonacyjnych, artykulacyjnych i prozodycznych uczniów;
 • Kształcenie umiejętności wygłaszania, recytacji i interpretacji głosowej tekstów mówionych, doskonalenie dykcji i operowania głosem;
 • Uświadamianie bogactwa poezji polskiej związanej z tradycją świąt Bożego Narodzenia.

Cele szczegółowe:

Uczeń:

 • Potrafi czytać tekst literacki ze zrozumieniem;
 • Rozumie, jaką funkcję pełnią znaki interpunkcyjne w tekście;
 • Potrafi samodzielnie wykonać podstawowe ćwiczenia artykulacyjne;
 • Zna zasady starannego czytania i deklamowania utworów literackich;
 • Recytuje wiersz na forum klasy;
 • Stosuje poprawną intonację podczas recytacji utworu;
 • Podczas recytacji przyjmuje właściwą postawę.