Historia

Konspekt dla klasy VI

Opracowała: mgr Milena Kaminecka-Łabędź

Lekcja 2,3 – 25 stycznia

Nazwa bloku programowego: Historia

Temat: Demokracja szlachecka.

Cele główne:

 • Wyjaśnienie na czym polegał ustrój XVI-XVIII- wiecznej Rzeczpospolitej nazywany potocznie demokracja szlachecką;
 • Omówienie znaczenia nadawania coraz liczniejszych przywilejów szlacheckich;
 • Rozumie znaczenie odzyskania dla Korony Polskiej Pomorza Gdańskiego w roku 1466.

Cele szczegółowe – Uczeń:

 • Potrafi wyjaśnić pochodzenie szlachty, wymienić jej atrybuty oraz dokonać podstawowej klasyfikacji;
 • Wie na jakich zasadach funkcjonowały: sejm walny oraz sejmik ziemski;
 • Potrafi wyjaśnić pojęcia: pańszczyzna, pospolite ruszenie;
 • Wie czym jest herb i potrafi krótko go omówić.

Temat 2: W czasach ostatnich Jagiellonów.

Cele główne:

 • Omówienie stosunków politycznych między Zakonem Krzyżackim a Rzeczpospolitą Polską od II połowy XV do połowy XVI w.;
 • Wyjaśnienie genezy konfliktu polsko-rosyjskiego zapoczątkowanego w XVI w.

Cele szczegółowe – Uczeń:

 • Potrafi wyjaśnić przyczyny i znaczenie złożenia przez Albrechta Hohenzollerna hołdu pruskiego Zygmuntowi I Staremu w 1525 r.;
 • Rozumie jaka była przyczyna konfliktów między Koroną Polską i Wielkim Księstwem Litewskim a Wielkim Księstwem Moskiewskim;
 • Rozumie przyczyny i skutki wojny siedmioletniej toczonej o wpływy w Inflantach w 1563-1570 r.