Konspekt

Konspekt dla klasy III

Opracowała: mgr Agnieszka Drobek

LEKCJA 10 – 1 LUTEGO
Nazwa bloku programowego: Nauczanie zintegrowane.
Temat 1: Opisujemy zwierzątko domowe.

Cele ogólne:

  • Rozwijanie kompetencji językowych.

Cele szczegółowe: Uczeń:

  • Wie, jakie elementy powinny być zawarte w opisie;
  • Samodzielnie tworzy opis zwierzęcia domowego, korzystając z przykładowego słownictwa;
  • Pamięta o odpowiedniej kompozycji tekstu: wstępie, rozwinięciu i zakończeniu;
  • Uwzględnia w zakończeniu uczucia i emocje oraz wspomnienia związane ze swoim zwierzątkiem.

Temat 2: Przysłowia z nazwami zwierząt.

Cele ogólne:

  • Zapoznanie uczniów z tekstem literackim;
  • Tworzenie własnego komiksu.

Cele szczegółowe: Uczeń:

  • Wie, co to jest przysłowie;
  • Czyta na głos tekst literacki;
  • Wskazuje w tekście powiedzenia z nazwami zwierząt i potrafi je wyjaśnić;
  • Przytacza powiedzenia z nazwami innych zwierząt.

Temat 3: Piszemy ogłoszenie.

Cele ogólne:

  • Rozwijanie kompetencji językowych.

Cele szczegółowe: Uczeń:

  • Zna główne zasady redagowania ogłoszenia;
  • Pamięta o krótkich, zwięzłych zdaniach lub równoważnikach zdań;
  • Zwraca uwagę na jasny i klarowny przekaz;
  • Stosuje zwroty perswazyjne;
  • Potrafi zredagować ogłoszenie na określony temat, zachowując odpowiednią formę i układ informacji.