Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY VI i VII
OPRACOWAŁ: mgr Janusz Adam Dziewiątkowski

LEKCJA 9 – 1 LUTEGO 2020

NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGO: Język polski

Temat 1: Uzupełnienie i utrwalenie wiadomości o językowych środkach stylistycznych.

Cele główne:

 • Poznawanie i utrwalanie podstawowych pojęć oraz terminów służących do opisywania języka i językowego komunikowania się ludzi;
 • Rozwijanie rozumienia wartości języka ojczystego oraz jego funkcji w budowaniu tożsamości osobowej ucznia;
 • Przyswojenie podstawowych wiadomości z zakresu teorii literatury, które przygotowują do odbioru, analizy i interpretacji tekstów literackich oraz sprzyjają rozumieniu zjawisk literackich i kulturowych.

Cele szczegółowe, uczeń:

 • Wie co to jest i jakie funkcje w tekście literackim pełni wybrany środek stylistyczny;
 • Umie wskazać i wymienić podstawowe środki stylistyczne;
 • Wskazuje i sam tworzy epitety;
 • Wie, jak rozpoznać porównania;
 • Wie, co to metafora, jaką pełni funkcję i sprawnie rozpoznaje metafory w tekście;
 • Wskazuje w tekście i sam tworzy wyrazy dźwiękonaśladowcze;
 • Potrafi odnaleźć w tekście uosobienia, ożywienia, zdrobnienia i powtórzenia;
 • Wie, co to jest pytanie retoryczne i jaką pełni funkcję w tekście.

Temat : 2,3: Jana Kochanowskiego opowieść o życiu. Fraszki staropolskie.

Cele główne:

 • Wyrabianie i rozwijanie zdolności rozumienia utworów literackich oraz innych tekstów kultury;
 • Kształtowanie umiejętności uczestniczenia w kulturze polskiej i europejskiej, szczególnie w jej wymiarze symbolicznym i aksjologicznym;
 • Poznawanie wybranych dzieł wielkich pisarzy polskich w kontekście podstawowych informacji o epokach, w których tworzyli.

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Zapoznaje się z informacjami na temat życia i twórczości Jana Kochanowskiego;
 • Rozumie wybrane archaizmy;
 • Wyraża swoje zdanie na temat wysłuchanych utworów poetyckich;
 • Uczestniczy w rozmowie;
 • Wie, co to gatunek literacki i wymienia jego cechy;
 • Zna definicję fraszki;
 • Wskazuje w poznanych fragmentach problemy egzystencjalne i rozważa je, odwołując się do swojej wiedzy i doświadczeń;
 • Odnosi się wartości uniwersalnych, interpretując utwory;
 • Wskazuje sposoby budowania komizmu w poznanych fraszkach;
 • Dostrzega ironię;
 • Wyszukuje w tekstach informacje.