Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY VI i VII
OPRACOWAŁ: mgr Janusz Adam Dziewiątkowski

LEKCJA 10 – 8 LUTEGO 2020

NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGO: Język polski

Temat 1: Świat jest teatrem, a my jego aktorami. Czym jest teatr i sztuka teatralna?

Cele główne:

 • Rozwijanie umiejętności wypowiadania się w określonych formach wypowiedzi pisemnych i ustnych;
 • Kształtowanie umiejętności uczestniczenia w kulturze polskiej i europejskiej, szczególnie w jej wymiarze symbolicznym i aksjologicznym;
 • Rozwijanie zainteresowania kulturą teatralną.

Cele szczegółowe, uczeń:

 • Wie, kiedy narodził się i do czego służył teatr i sztuka dramatyczna;
 • Rozumie, czym charakteryzuje się dramat jako podstawowy rodzaj literacki;
 • Zna i rozumie takie terminy, jak: kulisy, scena, akt, sufler;
 • Określa związek między dramatem a teatrem;
 • Wie jak właściwie zachować się w teatrze;
 • Rozmawia o symbolicznych znaczeniach w tekstach kultury;
 • Charakteryzuje zmiany w teatrze o czasów starożytnych po współczesne.

Temat 2,3: Motyw winy i kary w II części „Dziadów” Adama Mickiewicza.

Cele główne:

 • Wyrabianie i rozwijanie zdolności rozumienia utworów literackich oraz innych tekstów kultury;
 • Kształtowanie umiejętności uczestniczenia w kulturze polskiej i europejskiej, szczególnie w jej wymiarze symbolicznym i aksjologicznym;
 • Poznawanie wybranych dzieł wielkich pisarzy polskich w kontekście podstawowych informacji o epokach, w których tworzyli.

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Prezentuje najważniejsze informacje o epoce, w której tworzył Adam Mickiewicz;
 • Wyjaśnia na czym polega romantyczny sposób postrzegania świata;
 • Tłumaczy, jaką funkcję pełnił obrzęd dziadów;
 • Omawia genezę „Dziadów”;
 • Zadaje pytania do tekstu;
 • Czyta tekst z podziałem na role;
 • Omawia przebieg dziadów;
 • Wskazuje środki wyrazu służące uwypukleniu emocji bohaterów;
 • Określa rodzaj winy Widma i poniesionej przez nie kary;
 • Zwraca uwagę na uniwersalny charakter nauki wypływającej z utworu;
 • Wskazuje w tekście wyrazy, które wyszły z użycia i zastępuje je współczesnymi odpowiednikami.