Konspekt

Konspekt dla klasy VI

Opracowała: mgr Milena Kaminecka-Łabędź

Lekcja 5 – 8 lutego

Nazwa bloku programowego: Historia

Temat : Reformacja. Kontrreformacja. „Państwo bez stosów”.

Cele główne:

 • Ukazanie głównych założeń reformacji oraz wymienienie ich przedstawicieli;
 • Wyjaśnienie na czym polegała kontrreformacja;
 • Ukazanie Rzeczpospolitej Obojga Narodów jako „państwa bez stosów”.

Cele szczegółowe – Uczeń:

 • Wie kim był i czego dokonał Marcin Luter;
 • Wie kim są luteranie, kalwiniści, anglikanie;
 • Rozumie pojęcia: protestantyzm, reformacja i kontrreformacja;
 • Wie czym był: indeks ksiąg zakazanych oraz inkwizycja;
 • Potrafi krótko scharakteryzować działalność Zakonu Jezuitów;
 • Wyjaśnia przyczynę wybuchu wojny trzydziestoletniej (1618-1648 r.);
 • Wymienia zmiany jakie wprowadził Kościół katolicki po soborze trydenckim;
 • Wymienia nazwy mniejszości narodowych/religijnych żyjących w Rzeczpospolitej oraz potrafi przyporządkować nazwy świątyń do poszczególnych wyznań.