Konspekt

Konspekt  dla klasy II

Opracowała: mgr Marta Walczak

Lekcja 16 – 8 lutego

Nazwa bloku programowego: Edukacja wczesnoszkolna

Temat 1: Jaki ten świat jest wielki. Uczymy się nazw państw i ich mieszkańców, ćwiczymy zapis wielką literą.

 Cele główne:

 • Zapoznanie uczniów z nazwami kontynentów i państw;
 • Zapoznanie dzieci z charakterystyką wybranych państw;
 • Zapoznanie dzieci z zasadami prawidłowego zapisu naw państw i ich mieszkańców;
 • Rozwijanie umiejętności językowych.

Cele szczegółowe – Uczeń:

 • Słucha czytanego na głos tekstu Mapa świata;
 • Opowiada o różnych kontynentach i państwach;
 • Potrafi scharateryzować wybrane państwa;
 • Zapisuje w zeszycie nazwy państw i ich mieszkańców.

Temat 2: Magia książki.

Cele główne:

 • Zapoznanie uczniów z tekstem-  Co mówi książka ?
 • Wyjaśnienie z jakich części składa się książka;
 • Zapoznanie z działaniem biblioteki;
 • Wyjaśnienie dlaczego warto czytać.

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Potrafi odpowiedzieć na pytania do omawianego tekstu;
 • Potrafi wyjaśnić z czego składa się książka;
 • Wie jak działa biblioteka;
 • Ma świadomość dlaczego warto czytać.

Temat  3 : Powtórzenie wiadomości z zasad pisowni wyrazów z końcówką –ówka oraz wyrazów rozpoczynających się na u.

Cele główne:

 • Powtórzenie wiadomości;
 • Utrwalenie poprawności ortograficznej zapisywanych wyrazów.

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Potrafi wyjaśnić zasady pisowni omawianych wyrazów;
 • Potrafi poprawnie zapisać zadane wyrazy.