Konspekt

Konspekt dla klasy III
Opracowała: mgr Agnieszka Drobek

LEKCJA 11 – 8 LUTEGO

Nazwa bloku programowego: Nauczanie zintegrowane.

Temat 1: Piszemy list.

Cele ogólne:

 • Rozwijanie kompetencji językowych.

Cele szczegółowe:  Uczeń

 • Czyta na głos tekst literacki z podziałem na role;
 • Poznaje konstrukcję listu;
 • Zna zwroty charakterystyczne dla listu formalnego
 • Pamięta o wielkiej literze przy pisowni form grzecznościowych
 • Potrafi uargumentować swoje stanowisko w liście.

Temat 2: O sile dzielenia się z innymi- uczymy się opowiadać.

Cele główne:

 • Zapoznanie uczniów z tekstem literackim;
 • Samodzielne tworzenie wypowiedzi ustnej.

Cele szczegółowe: Uczeń

 • Wysłuchuje czytanego na głos opowiadania;
 • Potrafi wymienić najważniejsze wydarzenia na podstawie tekstu;
 • Tworzy mapę myśli do tekstu;
 • Tworzy własny plan wydarzeń na podstawie tekstu;
 • Bierze udział w grze towarzyskiej ,,Głuchy telefon”.

Temat 3: Przysłowia i powiedzenia o czasie.

Cele główne:

 • Rozwijanie świadomości językowej.

Cele szczegółowe: Uczeń

 • Zna różne formy pomiaru czasu;
 • Wykonuje wraz z innymi klasowy kalendarz urodzinowy;
 • Wskazuje w tekście powiedzenia o czasie i potrafi je wyjaśnić.