Konspekt

Konspekt dla klasy VI
Opracowała: mgr Katarzyna Kołodziejak

Lekcja 1 – 8 lutego

Nazwa bloku programowego: Geografia
Temat : Położenie i ukształtowanie powierzchni Europy.

Cele główne:

  • Położenie i granice kontynentu europejskiego;
  • Linia brzegowa Europy;
  • Wybrane typy wybrzeży;
  • Ukształtowanie powierzchni Europy.

Cele szczegółowe – Uczeń:

  • Omawia położenie Europy i przebieg jej granic na podstawie mapy ogólnogeograficznej Europy;
  • Charakteryzuje linię brzegową Europy na podstawie mapy ogólnogeograficznej;
  • Wymienia czynniki decydujące o długości linii brzegowej Europy;
  • Uczeń rozpoznaje przykładowe typy wybrzeży w Europie przedstawione na fotografiach;
  • Opisuje ukształtowanie powierzchni Europy na podstawie mapy ogólnogeograficznej Europy;
  • Porównuje ukształtowanie powierzchni północnej i południowej oraz wschodniej i zachodniej części Europy.