Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY VI i VII
OPRACOWAŁ: mgr Janusz Adam Dziewiątkowski

LEKCJA 11 – 7 MARCA 2020

NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGO: Język polski

Temat 1 i 2: Powtórzenie wiadomości o odmiennych częściach mowy. Czasownik polski.

Cele główne:

 • Rozwijanie rozumienia wartości języka ojczystego oraz jego funkcji w budowaniu tożsamości osobowej ucznia;
 • Rozwijanie rozumienia twórczego i sprawczego charakteru działań językowych oraz formowanie odpowiedzialności za własne zachowania językowe;
 • Poznawanie podstawowych pojęć oraz terminów służących do opisywania języka i językowego komunikowania się ludzi.

 

Cele szczegółowe, uczeń:

 • Rozróżnia i nazywa odmienne części mowy w zdaniu;
 • Na przykładzie różnorodnych form gramatycznych zastosowanych w wypowiedzeniach potrafi dokonać rozbioru gramatycznego;
 • Rozpoznaje czasowniki w wypowiedziach;
 • Rozróżnia formy osobowe i nieosobowe czasownika;
 • Określa osobę, liczbę, czas, rodzaj i tryb czasowników;
 • Posługuje się różnymi formami czasownika w sytuacjach komunikacyjnych;
 • Ze zrozumieniem stosuje czasowniki dokonane i niedokonane;
 • Rozpoznaje konstrukcje strony biernej i czynnej;
 • Przekształca konstrukcje strony biernej i czynnej zgodnie z intencją wypowiedzi;
 • Rozróżnia imiesłowy przymiotnikowe i przysłówkowe.