Konspekt

Konspekt dla klasy VI
Opracowała: mgr Milena Kaminecka-Łabędź
Lekcja 6 – 7 marca
Nazwa bloku programowego: Historia
Temat : Rzeczpospolita Obojga Narodów. Pierwsza wolna elekcja.

Cele główne:

  • Wyjaśnienie przyczyn zawarcia unii lubelskiej w roku 1569 oraz omówienie jej konsekwencji;
  • Zrozumienie czym była wolna elekcja

Cele szczegółowe , uczeń:

  • Umie wskazać przyczyny zawarcia unii polsko – litewskiej;
  • Poznanie głównych założeń unii
  • Rozumie pojęcie bezkrólewie;
  • Potrafi wyjaśnić pojęcie wolna elekcja;
  • Zna następstwa wolnych elekcji.
  • Umie wyjaśnić pojęcie artykułów henrykowskich oraz pacta conventa;