Konspekt

Konspekt dla klasy VI

Opracowała: mgr Katarzyna Kołodziejak

Lekcja 11 – 7 marca

Nazwa bloku programowego: Biologia

Temat : Kręgowce zmiennocieplne i stałocieplne.

Cele główne:

  • Ryby: środowisko życia ryb, przystosowania ryb do życia w wodzie, wymiana gazowa u ryb, ryby jako zwierzęta zmiennocieplne, rozmnażanie się i rozwój ryb, zróżnicowanie budowy ryb, związek między budową ryb a trybem ich życia, strategie zdobywania pokarmu przez ryby, znaczenie ryb w przyrodzie i dla człowieka, sposoby ochrony ryb;
  • Płazy: środowisko życia płazów, przystosowania płazów do życia w wodzie i na lądzie, płazy jako zwierzęta zmiennocieplne, rozmnażanie się i rozwój płazów, zróżnicowanie budowy i trybu życia płazów, charakterystyka płazów beznogich, ogoniastych i bezogonowych, gatunki płazów żyjących w Polsce, znaczenie płazów w przyrodzie i dla człowieka, sposoby ochrony płazów;
  • Ptaki: środowisko życia ptaków, cechy charakterystyczne ptaków, budowa i przystosowania ptaków do lotu, rodzaje piór i ich budowa, wymiana gazowa u ptaków, rozmnażanie i rozwój ptaków, opieka nad potomstwem, zróżnicowanie budowy zewnętrznej ptaków, związek między budową ptaków a środowiskiem ich życia, znaczenie ptaków w przyrodzie i dla człowieka, sposoby ochrony ptaków, obserwowanie czynności życiowych ptaków;
  • Ssaki: różnorodność środowisk życia ssaków, wspólne cechy budowy ssaków, skóra i jej wytwory, wymiana gazowa u ssaków, rozmnażanie i rozwój ssaków, zróżnicowanie budowy ssaków, przystosowania ssaków do życia w różnych środowiskach, znaczenie ssaków w przyrodzie i dla człowieka, główne zagrożenia dla ssaków, sposoby ochrony ssaków.

 

Cele szczegółowe – Uczeń:

  • Ryby: wykazanie zależności między budową ryb a środowiskiem ich życia, wyjaśnienie, czym jest zmiennocieplność, poznanie sposobu przeprowadzania wymiany gazowej u ryb, definiowanie tarła jako charakterystycznego sposobu rozmnażania ryb, wykazanie związku między budową ciała ryb a zajmowanym siedliskiem i trybem życia, wyjaśnienie strategii zdobywania pokarmu przez ryby, określenie znaczenia ryb w przyrodzie i dla człowieka. uzasadnienie konieczności ochrony ryb morskich i słodkowodnych;
  • Płazy: wskazanie miejsc bytowania płazów, wykazanie sposobów przystosowania się płazów do życia w wodzie i na lądzie, omówienie sposobu wymiany gazowej u płazów, wyjaśnienie, na czym polega rola skóry w wymianie gazowej płazów, omówienie sposobu rozmnażania i rozwoju płazów, omówienie zróżnicowania budowy płazów , poznanie i rozpoznawanie gatunków płazów żyjących w Polsce, omówienie znaczenia płazów w przyrodzie i dla człowieka, wskazanie głównych zagrożeń dla płazów, przedstawienie sposobów ochrony płazów;
  • Ptaki: wykazanie różnorodności środowisk życia ptaków. zdefiniowanie ptaków jako zwierząt stałocieplnych, analizowanie związku między budową ptaków a ich przystosowaniem do lotu, omówienie budowy piór, wykazanie związku między przebiegiem wymiany gazowej u ptaków a ich przystosowaniem do lotu, omówienie rozmnażania i rozwoju ptaków, wykazanie związku między budową ptaków a zajmowanymi środowiskami, omówienie znaczenia ptaków w przyrodzie i dla człowieka, uzasadnienie potrzeby ochrony ptaków;
  • Ssaki: poznanie budowy ssaków, wykazanie związku między budową skóry ssaków a pełnioną przez nią funkcją, omówienie związku między budową płuc ssaków a sprawnością wymiany gazowej, charakteryzowanie rozmnażania i rozwoju ssaków, wskazanie jedności i różnorodności wśród ssaków, zrozumienie związku między budową ssaków a środowiskiem i trybem ich życia, omówienie znaczenia ssaków w życiu i gospodarce człowieka, omówienie głównych zagrożeń dla ssaków, uzasadnienie potrzeby ochrony ssaków.