Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY IV i V
OPRACOWAŁA: mgr Edyta Stylo

LEKCJA 2 – 10 PAŹDZIERNIKA 

NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGOJęzyk angielski

Temat 1: HOME SWEET HOME. Feeling at home. Household. Słownictwo, metody opisowe, obowiązki domowe, umeblowanie, powierzchnia, topografia, kubatura, warunki mieszkalne we własnym domu/kraju i na świecie, najbliższe sąsiedztwo, Użycie czasu modalnego, użycie czasów Past Simple i Past Continuous, użycie can, can’t must, mustn’t, do have to, don’t have to. Zaimki osobowe i użycie spójników “when” i “and” 

Cele główne:

  • Rozwijanie rozumienia wartości języka angielskiego oraz jego funkcji w budowaniu tożsamości osobowej ucznia;
  • Rozwijanie rozumienia twórczego i sprawczego charakteru działań językowych oraz formowanie odpowiedzialności za własne zachowania językowe oraz komunikację interpersonalna;
  • Poznawanie podstawowych pojęć oraz terminów służących do opisywania języka i językowego komunikowania się ludzi.

Cele szczegółowe: Uczeń:

  • Opisuje sytuację przedstawioną w czytance o domu rodzinnym;
  • Prowadzi rozmowę na zadany temat; Opisuje swój dom, inny dom
  • Wie, co to są spójniki i potrafi wskazać je w zdaniach łączonych;
  • Potrafi wskazać czasy w tekście, rozumie ich funkcję w materiale opisowym, potrafi inwentaryzować w j. angielskim;