Konspekt

Konspekt dla klasy II i III

Opracowała:  mgr Milena Kaminecka-Łabędź

Lekcja 5 –  8 lutego

Nazwa bloku programowego: Pogadanka historyczna.

Temat : Epoka Rycerzy.

Cele główne:

 • Omówienie rycerstwa jako grupy społecznej;
 • Ukazanie życia codziennego stanu rycerskiego.

Cele szczegółowe – Uczeń:

 • Wie kim był rycerz i kto mógł nim zostać;
 • Zna poszczególne etapy awansów w hierarchii rycerskiej;
 • Wie czym było pasowanie na rycerza i czym był kodeks rycerski;
 • Potrafi wymienić z czego składało się uzbrojenie rycerskie;
 • Potrafi opisać jak wyglądało życie codzienne średniowiecznego rycerza;
 • Zna postać Zawiszy Czarnego z Garbowa;
 • Wie jak wyglądał i funkcjonował średniowieczny zamek.

Konspekt

Konspekt dla klasy VI
Opracowała: mgr Katarzyna Kołodziejak

Lekcja 1 – 8 lutego

Nazwa bloku programowego: Geografia
Temat : Położenie i ukształtowanie powierzchni Europy.

Cele główne:

 • Położenie i granice kontynentu europejskiego;
 • Linia brzegowa Europy;
 • Wybrane typy wybrzeży;
 • Ukształtowanie powierzchni Europy.

Cele szczegółowe – Uczeń:

 • Omawia położenie Europy i przebieg jej granic na podstawie mapy ogólnogeograficznej Europy;
 • Charakteryzuje linię brzegową Europy na podstawie mapy ogólnogeograficznej;
 • Wymienia czynniki decydujące o długości linii brzegowej Europy;
 • Uczeń rozpoznaje przykładowe typy wybrzeży w Europie przedstawione na fotografiach;
 • Opisuje ukształtowanie powierzchni Europy na podstawie mapy ogólnogeograficznej Europy;
 • Porównuje ukształtowanie powierzchni północnej i południowej oraz wschodniej i zachodniej części Europy.

Konspekt

Konspekt dla klasy IV

Opracowała: mgr Katarzyna Kołodziejak

Lekcja 11 – 8 lutego

Nazwa bloku programowego: Przyroda

Temat : Trawienie i wchłanianie pokarmu.

Cele główne:

 • Podział składników pokarmowych;
 • Źródła składników pokarmowych;
 • Znaczenie poszczególnych składników pokarmowych dla organizmu;
 • Narządy budujące układ pokarmowy;
 • Rola poszczególnych narządów przewodu pokarmowego;
 • Etapy trawienia pokarmu;
 • Wchłanianie pokarmu;
 • Podstawowe zasady higieny układu pokarmowego;
 • Rola narządów wspomagających trawienie.

Cele szczegółowe – Uczeń:

 • Opisuje zasady zdrowego stylu życia (w tym zdrowego odżywiania się);
 • Wymienia podstawowe funkcje układu pokarmowego;
 • Wskazuje na planszy, modelu i własnym ciele poszczególne części układu pokarmowego.

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY “O”

OPRACOWAŁA : mgr Grażyna Chojecka

Lekcja 11 – 8 lutego

Nazwa bloku programowego : Nauczanie zintegrowane

Temat: Od owcy do sweterka / poznanie etapów powstawania wełny na sweter w oparciu o wiersz „Wełniany baranek” J. Gałkowskiego

Cele ogólne:

 • Zapoznanie ze znaczeniem hodowli owiec z uwzględnieniem korzyści
 • Rozwijanie umiejętności wypowiadania się na podany temat
 • Doskonalenie umiejętności uważnego słuchania

Cele szczegółowe: Uczeń :

 • Rozwiązuje zagadkę słowną
 • Uważnie słucha wiersza, analizuje, wyciąga wnioski
 • Dzieli wyrazy na sylaby
 • Potrafi wyróżnić głoskę w nagłosie
 • Przelicza ilość sylab w wyrazie
 • Ogląda ilustracje i omawia ich treść, wyciąga wnioski
 • Wykonuje pracę plastyczną
 • Uczestniczy w zabawach ruchowych

 

 

 

 

Konspekt

Konspekt dla grupy przedszkolnej

Opracowały: mgr Aleksandra Dusza, mgr Gabriela Pawełek

Lekcja 10 – 8 lutego

Nazwa bloku programowego: Edukacja wczesnoszkolna

Temat: Walentynki

Dziecko:

 • Zna tradycje Walentynkowe, oraz wie co to jest Walentynka;
 • Potrafi rozpoznać swoje uczucia i dostrzega je u innych;
 • Umie wyrazić swoje uczucia;
 • Komunikuje się w grupie za pomocą słów, mimiki i gestów;
 • Podejmuje próby wykonywania prostych działań matematycznych;
 • Odgaduje zagadki;
 • Potrafi współpracować z rówieśnikami;

Zajęcia dydaktyczne:

 • Powitanie- zabawa iskierka przyjaźni;
 • Zabawa integracyjna „Śmieszna wędrówka”;
 • Wysłuchanie książki czytanej przez nauczyciela pt. ,,Franklin i walentynki”
 • Rozmowa na temat walentynek: poznanie historii i tradycji święta zakochanych;
 • Zabawa spostrzegawcza „Dobierz w pary”;
 • Zabawa ruchowa z wykorzystaniem serca przy piosence „Mam serduszko”;
 • Zagadki słuchowe „Kto kocha kogo? Kto kogo lubi?”;
 • Praca plastyczna- „Walentynkowe serduszko”;
 • “Gra muzyka” – zabawa ruchowa;
 • Zabawa dydaktyczna „Moje serduszko”;
 • Wysłuchanie wiersza „Walentynki”;
 • Analiza wiersza, wyjaśnienie niezrozumiałych słów;
 • Zabawa matematyczna „Policz serduszka”;
 • Praca w parach- karty pracy;
 • Dreszczyk”- masaż relaksacyjny;
 • „Piernikowe serca”- ozdabianie ciasteczek;
 • Wspólny poczęstunek;
 • Gry i zabawy ruchowe na świeżym powietrzu;
 • Podsumowanie dnia, rozdanie dyplomów.

 

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY IV i V

Opracowała : mgr Magdalena Wasiluk

Lekcja 11– 8 lutego

Nazwa bloku programowego : Język polski

Temat 1: Jaką funkcję pełni czasownik i przez co się odmienia? Kontynuacja.

Cele główne :

 • Doskonalenie umiejętności odróżniania czasownika od innych części mowy;
 • Odróżnianie czasowników oznaczających czynności od czasowników oznaczających stany;
 • Odmiana czasowników przez osoby i liczby;
 • Wskazanie czasu, w którym występuje czasownik;
 • Rozróżnianie formy osobowej i nieosobowej czasownika.

Cele szczegółowe : Uczeń potrafi :

 • Wskazać czasownik w zdaniu;
 • Podać przykłady czasowników;
 • Odróżnić czasowniki oznaczające czynności od tych oznaczających stan;
 • Odmienić czasowniki przez osoby i liczby;
 • Wskazać czas, w którym czasownik został użyty;
 • Odróżnić formę osobową i nieosobową czasownik

Temat 2 : Jak opisać przedmiot ? “Magiczne tenisówki mojego przyjaciela Percy’ego” Ulf Stark.

Cele główne :

 • Redagowanie opisu przedmiotu

Cele szczegółowe : Uczeń potrafi :

 • Odnaleźć w tekście informacje dotyczące opisywanego przedmiotu;
 • Dobrać prawidłowo wyrazy bliskoznaczne;
 • Wymienić najważniejsze elementy opisu przedmiotu;
 • Uzupełnić opis przedmiotu odpowiednimi informacjami;
 • Zredagować tekst,unikając powtarzania wyrazów;
 • Stosować w wypowiedzi pisemnej odpowiednią kompozycję i układ graficzny zgodny z wymogami danej formy gatunkowej.

 

 

Konspekt

Konspekt dla klasy III
Opracowała: mgr Agnieszka Drobek

LEKCJA 11 – 8 LUTEGO

Nazwa bloku programowego: Nauczanie zintegrowane.

Temat 1: Piszemy list.

Cele ogólne:

 • Rozwijanie kompetencji językowych.

Cele szczegółowe:  Uczeń

 • Czyta na głos tekst literacki z podziałem na role;
 • Poznaje konstrukcję listu;
 • Zna zwroty charakterystyczne dla listu formalnego
 • Pamięta o wielkiej literze przy pisowni form grzecznościowych
 • Potrafi uargumentować swoje stanowisko w liście.

Temat 2: O sile dzielenia się z innymi- uczymy się opowiadać.

Cele główne:

 • Zapoznanie uczniów z tekstem literackim;
 • Samodzielne tworzenie wypowiedzi ustnej.

Cele szczegółowe: Uczeń

 • Wysłuchuje czytanego na głos opowiadania;
 • Potrafi wymienić najważniejsze wydarzenia na podstawie tekstu;
 • Tworzy mapę myśli do tekstu;
 • Tworzy własny plan wydarzeń na podstawie tekstu;
 • Bierze udział w grze towarzyskiej ,,Głuchy telefon”.

Temat 3: Przysłowia i powiedzenia o czasie.

Cele główne:

 • Rozwijanie świadomości językowej.

Cele szczegółowe: Uczeń

 • Zna różne formy pomiaru czasu;
 • Wykonuje wraz z innymi klasowy kalendarz urodzinowy;
 • Wskazuje w tekście powiedzenia o czasie i potrafi je wyjaśnić.

Szkolenie w Belgii

Szkolenie w Belgii w ramach projektu Erasmus +

W dniach od 17 do 21 stycznia 2020 roku nauczyciele z PSS Moss mgr Anna Guzińska, mgr Marta Walczak i mgr Edyta Grudzień wzięły udział w szkoleniu dla nauczycieli szkół polonijnych w ramach projektu Erasmus + w Geel w Belgii.

W ramach projektu nauczyciele mieli możliwość wymiany wiedzy i doświadczeń zawodowych oraz elementów dobrych praktyk. Poszerzali umiejętności związane z planowaniem i organizacją pracy dydaktyczno – wychowawczej. Rozwijali kompetencje zarządzania kadrą pedagogiczną. Poznali innowacyjne narzędzia i metody pracy z uczniami.

Nauczyciele PSS Moss obserwowali zajęcia prowadzone przez partnerów z Litwy, Wielkiej Brytanii i Hiszpanii. Przeprowadzili również zajęcia w grupie 4-5 latków pt. „Sport , to zdrowie!” Mające na celu propagowanie zdrowego stylu życia , rozwijanie mowy i myślenia dzieci oraz zapoznanie z różnymi dziedzinami sportu.

Nauczyciele wzięli udział w szkoleniach pt.

„ Tańcowała igła z nitką” – czyli jak zaplanować zajęcia muzyczno – teatralne na etapie edukacji przedszkolnej w klasie polonijnej.

„ Żeby mały uczeń był wielkim człowiekiem”. Jak wychowywać do wartości uczniów szkół polonijnych.

Gospodarze spotkania pracownicy Propolonia Poolse Vereniging Voor Cultuur En Onderwijs w Geel w ramach swojej gościnności zorganizowali również zwiedzanie Geel, Antwerpii oraz Leuwen.

Bardzo dziękujemy za możliwość poznania belgijskiej kultury oraz miłą atmosferę.

Tekst: mgr Anna Guzińska

Konspekt

Konspekt  dla klasy II

Opracowała: mgr Marta Walczak

Lekcja 16 – 8 lutego

Nazwa bloku programowego: Edukacja wczesnoszkolna

Temat 1: Jaki ten świat jest wielki. Uczymy się nazw państw i ich mieszkańców, ćwiczymy zapis wielką literą.

 Cele główne:

 • Zapoznanie uczniów z nazwami kontynentów i państw;
 • Zapoznanie dzieci z charakterystyką wybranych państw;
 • Zapoznanie dzieci z zasadami prawidłowego zapisu naw państw i ich mieszkańców;
 • Rozwijanie umiejętności językowych.

Cele szczegółowe – Uczeń:

 • Słucha czytanego na głos tekstu Mapa świata;
 • Opowiada o różnych kontynentach i państwach;
 • Potrafi scharateryzować wybrane państwa;
 • Zapisuje w zeszycie nazwy państw i ich mieszkańców.

Temat 2: Magia książki.

Cele główne:

 • Zapoznanie uczniów z tekstem-  Co mówi książka ?
 • Wyjaśnienie z jakich części składa się książka;
 • Zapoznanie z działaniem biblioteki;
 • Wyjaśnienie dlaczego warto czytać.

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Potrafi odpowiedzieć na pytania do omawianego tekstu;
 • Potrafi wyjaśnić z czego składa się książka;
 • Wie jak działa biblioteka;
 • Ma świadomość dlaczego warto czytać.

Temat  3 : Powtórzenie wiadomości z zasad pisowni wyrazów z końcówką –ówka oraz wyrazów rozpoczynających się na u.

Cele główne:

 • Powtórzenie wiadomości;
 • Utrwalenie poprawności ortograficznej zapisywanych wyrazów.

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Potrafi wyjaśnić zasady pisowni omawianych wyrazów;
 • Potrafi poprawnie zapisać zadane wyrazy.

 

 

 

Konspekt

Konspekt dla klasy I

Opracowała: mgr Ewelina Langsjøen

Lekcja 11 – 8 lutego

Nazwa bloku programowego: Nauczanie zintegrowane.

 Temat: Zwierzęta w naszym domu.

Cele główne:

 • Uwrażliwienie uczniów na potrzeby zwierząt

Cele szczegółowe:

Uczeń:.

 • Wie jak opiekować się zwierzętami;
 • Układa i odgaduje zagadki;
 • Dzieli nazwy zwierząt na sylaby;
 • Pokazuje ruchem, gestem, mimiką zachowania zwierząt domowych;
 • Zna przysłowia o zwierzę