Konspekt

Konspekt dla klasy VII

Opracowała: mgr Katarzyna Kołodziejak

Lekcja 11 – 7 marca

Nazwa bloku programowego: Biologia

Temat : Układy: pokarmowy, krwionośny i oddechowy – wybrane zagadnienia.

Cele główne:

 • Dział witaminy, sole mineralne, woda: makroelementy i mikroelementy;
 • Dział budowa i rola układu pokarmowego: etapy trawienia pokarmu, budowa poszczególnych odcinków przewodu pokarmowego, trawienie w poszczególnych odcinkach przewodu pokarmowego, funkcja gruczołów trawiennych;
 • Dział krwiobiegi oraz budowa i działanie serca: narządy układu krwionośnego, krwiobieg duży i krwiobieg mały, funkcje narządów układu krwionośnego, funkcje serca, budowa serca cykl pracy serca;
 • Dział budowa i rola układu oddechowego: budowa i funkcje dróg oddechowych, budowa płuc;
 • Dział higiena i choroby układu oddechowego: sposoby unikania chorób układu oddechowego, choroby bakteryjne, wirusowe i wywołane zanieczyszczeniem powietrza (angina, gruźlica, rak płuc)i ich profilaktyka.

Cele szczegółowe –

 • Dział witaminy, sole mineralne, woda: klasyfikowanie pierwiastków chemicznych na makro- i mikroelementy, omówienie znaczenia wody i soli mineralnych dla organizmu człowieka;
 • Dział budowa i rola układu pokarmowego: zapoznanie z budową i funkcjonowaniem odcinków przewodu pokarmowego, omówienie roli gruczołów współpracujących z przewodem pokarmowym;
 • Dział krwiobiegi oraz budowa i działanie serca: analizowanie drogi krwi w krwiobiegu dużym i krwiobiegu małym, poznanie budowy serca, omówienie znaczenia pracy serca dla krwiobiegu;
 • Dział budowa i rola układu oddechowego: poznanie budowy i sposobu funkcjonowania układu oddechowego;
 • Dział higiena i choroby układu oddechowego: omówienie chorób układu oddechowego, określenie wpływu dymu tytoniowego na układ oddechowy, dostrzeganie zależności między skażeniem środowiska a zachorowalnością na choroby układu oddechowego.

Konspekt

Konspekt dla klasy VI

Opracowała: mgr Katarzyna Kołodziejak

Lekcja 11 – 7 marca

Nazwa bloku programowego: Biologia

Temat : Kręgowce zmiennocieplne i stałocieplne.

Cele główne:

 • Ryby: środowisko życia ryb, przystosowania ryb do życia w wodzie, wymiana gazowa u ryb, ryby jako zwierzęta zmiennocieplne, rozmnażanie się i rozwój ryb, zróżnicowanie budowy ryb, związek między budową ryb a trybem ich życia, strategie zdobywania pokarmu przez ryby, znaczenie ryb w przyrodzie i dla człowieka, sposoby ochrony ryb;
 • Płazy: środowisko życia płazów, przystosowania płazów do życia w wodzie i na lądzie, płazy jako zwierzęta zmiennocieplne, rozmnażanie się i rozwój płazów, zróżnicowanie budowy i trybu życia płazów, charakterystyka płazów beznogich, ogoniastych i bezogonowych, gatunki płazów żyjących w Polsce, znaczenie płazów w przyrodzie i dla człowieka, sposoby ochrony płazów;
 • Ptaki: środowisko życia ptaków, cechy charakterystyczne ptaków, budowa i przystosowania ptaków do lotu, rodzaje piór i ich budowa, wymiana gazowa u ptaków, rozmnażanie i rozwój ptaków, opieka nad potomstwem, zróżnicowanie budowy zewnętrznej ptaków, związek między budową ptaków a środowiskiem ich życia, znaczenie ptaków w przyrodzie i dla człowieka, sposoby ochrony ptaków, obserwowanie czynności życiowych ptaków;
 • Ssaki: różnorodność środowisk życia ssaków, wspólne cechy budowy ssaków, skóra i jej wytwory, wymiana gazowa u ssaków, rozmnażanie i rozwój ssaków, zróżnicowanie budowy ssaków, przystosowania ssaków do życia w różnych środowiskach, znaczenie ssaków w przyrodzie i dla człowieka, główne zagrożenia dla ssaków, sposoby ochrony ssaków.

 

Cele szczegółowe – Uczeń:

 • Ryby: wykazanie zależności między budową ryb a środowiskiem ich życia, wyjaśnienie, czym jest zmiennocieplność, poznanie sposobu przeprowadzania wymiany gazowej u ryb, definiowanie tarła jako charakterystycznego sposobu rozmnażania ryb, wykazanie związku między budową ciała ryb a zajmowanym siedliskiem i trybem życia, wyjaśnienie strategii zdobywania pokarmu przez ryby, określenie znaczenia ryb w przyrodzie i dla człowieka. uzasadnienie konieczności ochrony ryb morskich i słodkowodnych;
 • Płazy: wskazanie miejsc bytowania płazów, wykazanie sposobów przystosowania się płazów do życia w wodzie i na lądzie, omówienie sposobu wymiany gazowej u płazów, wyjaśnienie, na czym polega rola skóry w wymianie gazowej płazów, omówienie sposobu rozmnażania i rozwoju płazów, omówienie zróżnicowania budowy płazów , poznanie i rozpoznawanie gatunków płazów żyjących w Polsce, omówienie znaczenia płazów w przyrodzie i dla człowieka, wskazanie głównych zagrożeń dla płazów, przedstawienie sposobów ochrony płazów;
 • Ptaki: wykazanie różnorodności środowisk życia ptaków. zdefiniowanie ptaków jako zwierząt stałocieplnych, analizowanie związku między budową ptaków a ich przystosowaniem do lotu, omówienie budowy piór, wykazanie związku między przebiegiem wymiany gazowej u ptaków a ich przystosowaniem do lotu, omówienie rozmnażania i rozwoju ptaków, wykazanie związku między budową ptaków a zajmowanymi środowiskami, omówienie znaczenia ptaków w przyrodzie i dla człowieka, uzasadnienie potrzeby ochrony ptaków;
 • Ssaki: poznanie budowy ssaków, wykazanie związku między budową skóry ssaków a pełnioną przez nią funkcją, omówienie związku między budową płuc ssaków a sprawnością wymiany gazowej, charakteryzowanie rozmnażania i rozwoju ssaków, wskazanie jedności i różnorodności wśród ssaków, zrozumienie związku między budową ssaków a środowiskiem i trybem ich życia, omówienie znaczenia ssaków w życiu i gospodarce człowieka, omówienie głównych zagrożeń dla ssaków, uzasadnienie potrzeby ochrony ssaków.

 

Konspekt

Konspekt dla klasy IV

Opracowała: mgr Katarzyna Kołodziejak

Lekcja 12 – 7 marca

Nazwa bloku programowego: Przyroda

Temat : Układ krwionośny, oddechowy i szkieletowy.

Cele główne:

 • Rodzaje i funkcje naczyń krwionośnych;
 • Rola serca;
 • Zadania układu krwionośnego;
 • Higiena układu krwionośnego;
 • Budowa i rola układu oddechowego;
 • Wymiana gazowa w płucach;
 • Higiena układu oddechowego;
 • Elementy budujące układ ruchu;
 • Połączenia i kształty kości;
 • Rola szkieletu;
 • Praca mięśni szkieletowych;
 • Higiena układu ruchu.

Cele szczegółowe – Uczeń:

 • Wymienia układy budujące organizm człowieka omawiane na lekcji;
 • Podaje podstawowe funkcje poszczególnych układów;
 • Potrafi wskazać na planszy, modelu, własnym ciele układy: oddechowy, krwionośny, kostny.

 

Konspekt

Konspekt dla klasy I

Opracowała: mgr Ewelina Langsjøen

Lekcja 12 – 07 marca

Nazwa bloku programowego:Nauczanie zintegrowane.

 Temat: Wiosna, ach to Ty.

Cele główne, uczeń

 • Potrafi dostrzec związek między porą roku a zmianami w przyrodzie,
 • Poprawnie wypowiada się na dany temat,
 • Wzbogaca słownictwa z zakresu treści środowiskowych,
 • Aktywnie uczestniczy w pracach zespołu, grupy.

Cele szczegółowe, uczeń:

 • Potrafi nazwać zmiany jakie zachodzą wiosną w przyrodzie,
 • Wymienia nazwy pór roku,
 • Rozpoznaje i nazywa pierwsze wiosenne kwiaty,
 • Potrafi utworzyć z sylab nazwy kwiatów,
 • Umie wypełnić kontury wiosennych kwiatów odpowiednimi kolorami.

Konspekt

Konspekt dla grupy przedszkolnej

Opracowała:  mgr Gabriela Pawełek,  mgr Aleksandra Dusza

Lekcja 11 – 7 marca

Nazwa bloku programowego: Edukacja wczesnoszkolna

Temat:   Dzień Kobiet

Dziecko:

 • Umie wypowiadać się na temat treści wysłuchanego opowiadania.
 • Rozwija sprawność manualną.
 • Doskonali percepcję słuchową oraz wzrokową.
 • Rozwija umiejętność liczenia do 10.
 • Umie okazywać szacunek wobec drugiej osoby.
 • Potrafi rozwiązać zagadkę słowną.

Zajęcia dydaktyczne:

 • Powitanie- zabawy„iskierka przyjaźni”.
 • Wysłuchanie piosenki ,, Dzień kobiet”.
 • Rozmowa na temat treści piosenki.
 • Burza mózgów „Jak należy się zachować wobec kobiet”.
 • Dzieci układają z rozsypanki na tablicy datę: „8 marca – Dzień Kobiet”.
 • Zabawa ruchowa „Bądź miły dla koleżanek”.
 • Rozwiązywanie zagadek „Jakie zawody wykonują kobiety”.
 • Dopasowanie obrazków i wyrazów do danego zawodu.
 • Dopasowanie liczb do zawodów.
 • Zabawa ruchowa pt. „Układamy kwiaty dla kobiet”
 • Dzieci układają z rozrzuconych sylab wyrazy.
 • Praca plastyczna „ Kwiaty z origami”
 • Wypełniamy Karty pracy
 • Gry i zabawy na świeżym powietrzu.
 • Podsumowanie dnia.

Konspekt

Konspekt dla klasy VII
Opracowała: mgr Milena Kaminecka-Łabędź
Lekcja 6 – 7 marca
Nazwa bloku programowego : Historia
Temat: Przeciwko Świętemu Przymierzu.

Cele główne:

 • Ukazanie genezy sprzeciwu wobec postanowień Świętego Przymierza;
 • Omówienie przebiegu Wiosny Ludów 1848-1849 r.;
 • Zarysowanie problemu wojny krymskiej 1853-1856 r.

Cele szczegółowe,  uczeń:

 • Potrafi wskazać przyczyny walki z ładem wiedeńskim;
 • Umie wymienić rewolucje i powstania narodowe w latach 20 i 30 XIX w;
 • Wie czym było zjawisko Wiosny Ludów 1848-1849 r.;
 • Zna przyczyny wybuchu rewolucji;
 • Potrafi krótko omówić przebieg rewolucji we Francji, państwach niemieckich i włoskich oraz w Austrii;
 • Zna przyczynę, przebieg i skutek wojny krymskiej 1853-1856 r.

Konspekt

Konspekt dla klasy IV i V

Opracowała: mgr Milena Kaminecka-Łabędź

Lekcja 6 – 7 marca

Nazwa bloku programowego: Historia

Temat : Jadwiga i Jagiełło. Bitwa pod Grunwaldem.

Cele główne:

 • Wyjaśnienie okoliczności zapoczątkowania nowej dynastii panującej na tronie polskim i litewskim (Jagiellonowie);
 • Omówienie znaczenia bitwy pod Grunwaldem w 1410 r;
 • Poznanie najsłynniejszego polskiego rycerza doby średniowiecza – Zawiszy Czarnego z Garbowa.

Cele szczegółowe, uczeń:

 • Potrafi wskazać przyczyny unii polsko-litewskiej w Krewie w roku 1385;
 • Umie wskazać przyczynę wybuchu bitwy pod Grunwaldem oraz rozumie jej konsekwencje
 • Wie kim były następujące postaci: Władysław Jagiełło, św. Jadwiga, Zawisza Czarny, Urlich von Jungingen.

Konspekt

Konspekt dla klasy VI
Opracowała: mgr Milena Kaminecka-Łabędź
Lekcja 6 – 7 marca
Nazwa bloku programowego: Historia
Temat : Rzeczpospolita Obojga Narodów. Pierwsza wolna elekcja.

Cele główne:

 • Wyjaśnienie przyczyn zawarcia unii lubelskiej w roku 1569 oraz omówienie jej konsekwencji;
 • Zrozumienie czym była wolna elekcja

Cele szczegółowe , uczeń:

 • Umie wskazać przyczyny zawarcia unii polsko – litewskiej;
 • Poznanie głównych założeń unii
 • Rozumie pojęcie bezkrólewie;
 • Potrafi wyjaśnić pojęcie wolna elekcja;
 • Zna następstwa wolnych elekcji.
 • Umie wyjaśnić pojęcie artykułów henrykowskich oraz pacta conventa;

 

Konspekt

Konspekt dla klasy III
Opracowała: mgr Agnieszka Drobek
LEKCJA 12 – 7 MARCA
Nazwa bloku programowego: Nauczanie zintegrowane.
Temat 1: Dziedzictwo Świętej Kingi.

Cele ogólne:

 • Rozwijanie świadomości językowych.

Cele szczegółowe, uczeń:

 • Potrafi wskazać cechy legendy
 • Wskazuje na mapie Polski miejsce, o którym mowa w tekście;
  Poznaje znaczenie trudnych słów w legendzie.

Temat 2: ,,Ż” wymienne na ,,g”.

Cele ogólne:

 • Rozwijanie kompetencji językowych.

Cele szczegółowe, uczeń:

 • Poznaje regułę ortograficzną dotyczącą wymiany ,,ż” na ,,g”;
 • Umie odnaleźć w tekście słowa z ,,ż”;
 • Do wyrazów z ,,ż” dobiera wyrazy potwierdzające pisownię.

Temat 3: Uczymy się budować zdania rozwinięte.

Cele ogólne:

 • Rozwijanie kompetencji językowych.

Cele szczegółowe: 

 • Umiejętność układania zdań z rozsypanek wyrazowych;
 • Potrafi tworzyć własne zdania pasujące do ilustracji;
 • Zwraca uwagę, by utworzone zdania zawierały jak najwięcej szczegółowych informacji;

Temat 4: Utrwalenie wiadomości o rzeczowniku i czasowniku.

Cele ogólne:

 • Poznawanie podstawowych pojęć językowych;
 • Budowanie świadomości językowej.

Cele szczegółowe, uczeń:

 • Zna pytania  rzeczownika i czasownika
 • Potrafi wskazać w zdaniach rzeczowniki i czasowniki;
 • Potrafi określić rodzaj i liczbę rzeczownika;
 • Umie wskazać osobę i czas podanych czasowników;
 • Potrafi odmienić czasownik przez osoby

 

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY IV i V

Opracowała : mgr Magdalena Wasiluk

Lekcja 12– 7 marca

Nazwa bloku programowego : Język polski

Temat: Baśniowe krainy.

Cele główne :

 • Poznanie cech gatunkowych baśni;
 • Wskazanie elementów świata przedstawionego, na podstawie baśni Charlesa Perrault “Kopciuszek”;
 • Określenie pozycji narratora;
 • Formułowanie przesłania, jakie niesie baśń.

Cele szczegółowe : uczeń potrafi :

 • Dostrzec elementy baśniowe utworu;
 • Wskazać najistotniejsze wydarzenia;
 • Stwierdzić jaki morał zawiera baśń;
 • Określić pozycję narratora;
 • Samodzielnie opowiedzieć treść baśni.