Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY VI i VII
OPRACOWAŁ: mgr Janusz Adam Dziewiątkowski

LEKCJA 10 – 8 LUTEGO 2020

NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGO: Język polski

Temat 1: Świat jest teatrem, a my jego aktorami. Czym jest teatr i sztuka teatralna?

Cele główne:

 • Rozwijanie umiejętności wypowiadania się w określonych formach wypowiedzi pisemnych i ustnych;
 • Kształtowanie umiejętności uczestniczenia w kulturze polskiej i europejskiej, szczególnie w jej wymiarze symbolicznym i aksjologicznym;
 • Rozwijanie zainteresowania kulturą teatralną.

Cele szczegółowe, uczeń:

 • Wie, kiedy narodził się i do czego służył teatr i sztuka dramatyczna;
 • Rozumie, czym charakteryzuje się dramat jako podstawowy rodzaj literacki;
 • Zna i rozumie takie terminy, jak: kulisy, scena, akt, sufler;
 • Określa związek między dramatem a teatrem;
 • Wie jak właściwie zachować się w teatrze;
 • Rozmawia o symbolicznych znaczeniach w tekstach kultury;
 • Charakteryzuje zmiany w teatrze o czasów starożytnych po współczesne.

Temat 2,3: Motyw winy i kary w II części „Dziadów” Adama Mickiewicza.

Cele główne:

 • Wyrabianie i rozwijanie zdolności rozumienia utworów literackich oraz innych tekstów kultury;
 • Kształtowanie umiejętności uczestniczenia w kulturze polskiej i europejskiej, szczególnie w jej wymiarze symbolicznym i aksjologicznym;
 • Poznawanie wybranych dzieł wielkich pisarzy polskich w kontekście podstawowych informacji o epokach, w których tworzyli.

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Prezentuje najważniejsze informacje o epoce, w której tworzył Adam Mickiewicz;
 • Wyjaśnia na czym polega romantyczny sposób postrzegania świata;
 • Tłumaczy, jaką funkcję pełnił obrzęd dziadów;
 • Omawia genezę „Dziadów”;
 • Zadaje pytania do tekstu;
 • Czyta tekst z podziałem na role;
 • Omawia przebieg dziadów;
 • Wskazuje środki wyrazu służące uwypukleniu emocji bohaterów;
 • Określa rodzaj winy Widma i poniesionej przez nie kary;
 • Zwraca uwagę na uniwersalny charakter nauki wypływającej z utworu;
 • Wskazuje w tekście wyrazy, które wyszły z użycia i zastępuje je współczesnymi odpowiednikami.

 

Konspekt

Konspekt dla klasy III

Opracowała : Irena Bielawska-Khali

Lekcja 9-  1 Lutego

Nazwa bloku programowego : Religia

Temat : Pan Jezus  wybiera Apostołów

Cele ogólne:

 • Ukształtowanie świadomości bycia uczniem i przyjacielem Jezusa.

Cele szczegółowe:  Uczeń :

 • Opowiada swoimi słowami o powołaniu pierwszych Apostołów
 • Wie ,że jest uczniem Jezusa
 • Ocenia jakie zachowanie przystoi uczniom Jezusa,a jakie nie

Konspekt

Konspekt dla klasy II

Opracowała : Irena Bielawska-Khali

Lekcja 9-  1 Lutego

Nazwa bloku programowego : Religia

Temat : Pan Jezus  wybiera Apostołów

Cele ogólne:

 • Ukształtowanie świadomości bycia uczniem i przyjacielem Jezusa.

Cele szczegółowe:  Uczeń :

 • Opowiada swoimi słowami o powołaniu pierwszych Apostołów
 • Wie ,że jest uczniem Jezusa
 • Ocenia jakie zachowanie przystoi uczniom Jezusa,a jakie nie

Konspekt

Konspekt dla klasy I

Opracowała : Irena Bielawska-Khali

Lekcja 9 – 1 Lutego

Nazwa bloku programowego : Religia

Temat : Jezus Światłem ludzi.

Cele ogólne:

 • Ukazanie Jezusa jako tego,który prowadzi ludzi doBoga Ojca

Cele szczegółowe:  Uczeń :

 • Uczeń powinien znać :
 • Treść biblijną ;
 • Datę i nazwę Święta Ofiarowania Pańskiego;
 • Uczeń powinien wiedzieć ,że Pana Jezusa nazywamy światłością świata;
 • Powinien wiedzieć , że każdy chrześcijanin ma ukazywać innym Pana Jezusa jako światłość świata oraz sam być światłem Bożym w środowisku,w którym żyje .

Konspekt

Konspekt dla klasy VII

Opracowała: mgr Katarzyna Kołodziejak

Lekcja 10 – 1 lutego

Nazwa bloku programowego: Biologia

Temat : Aparat ruchu.

Cele główne:

 • Poznanie części składowych aparatu ruchu z podziałem na rodzaje kości;
 • Poznanie składowych szkieletu osiowego i kończyn;
 • Poznanie możliwych rodzajów połączeń pomiędzy kośćmi;
 • Poznanie budowa kości i mięśnia szkieletowego;
 • Poznanie sposobu pracy mięśni szkieletowych;
 • Poznanie najczęstszych schorzeń aparatu ruchu oraz zasad higieny dotyczących utrzymania zdrowia aparatu ruchu.

Cele szczegółowe – Uczeń:

 • Zna części aparatu ruchu i wymienia poszczególne rodzaje kości;
 • Wymienia składowe szkieletu osiowego i kończyn;
 • Wie w jaki sposób kości mogą się ze sobą łączyć;
 • Zna anatomię budowy mięśnia szkieletowego i kości;
 • Rozumie w jaki sposób pracują mięśnie szkieletowe;
 • Wymienia choroby aparatu ruchu oraz sposoby zapobiegania im.

 

Konspekt

Konspekt dla klasy IV

Opracowała: mgr Katarzyna Kołodziejak

Lekcja 10 – 1 lutego

Nazwa bloku programowego: Przyroda

Temat : Poznajemy świat organizmów.

Cele główne:

 • Poznanie budowy i czynności życiowych organizmów żywych;
 • Sposoby odżywiania się organizmów żywych oraz zależności pokarmowe między nimi;
 • Rośliny i zwierzęta wokół nas.

Cele szczegółowe – Uczeń:

 • Opisuje budowę organizmów z podziałem na jedno- i wielokomórkowe;
 • Wyjaśnia pojęcie „czynności życiowe” i opisuje poszczególne z nich;
 • Wymienia możliwe sposoby odżywiania się organizmów;
 • Objaśnia pojęcie „łańcuch pokarmowy” i „sieć pokarmowa” oraz znajduje przykłady konsumentów, producentów i destruentów;
 • Podaje przykłady roślin i zwierząt z najbliższego otoczenia.

 

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY VI i VII
OPRACOWAŁ: mgr Janusz Adam Dziewiątkowski

LEKCJA 9 – 1 LUTEGO 2020

NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGO: Język polski

Temat 1: Uzupełnienie i utrwalenie wiadomości o językowych środkach stylistycznych.

Cele główne:

 • Poznawanie i utrwalanie podstawowych pojęć oraz terminów służących do opisywania języka i językowego komunikowania się ludzi;
 • Rozwijanie rozumienia wartości języka ojczystego oraz jego funkcji w budowaniu tożsamości osobowej ucznia;
 • Przyswojenie podstawowych wiadomości z zakresu teorii literatury, które przygotowują do odbioru, analizy i interpretacji tekstów literackich oraz sprzyjają rozumieniu zjawisk literackich i kulturowych.

Cele szczegółowe, uczeń:

 • Wie co to jest i jakie funkcje w tekście literackim pełni wybrany środek stylistyczny;
 • Umie wskazać i wymienić podstawowe środki stylistyczne;
 • Wskazuje i sam tworzy epitety;
 • Wie, jak rozpoznać porównania;
 • Wie, co to metafora, jaką pełni funkcję i sprawnie rozpoznaje metafory w tekście;
 • Wskazuje w tekście i sam tworzy wyrazy dźwiękonaśladowcze;
 • Potrafi odnaleźć w tekście uosobienia, ożywienia, zdrobnienia i powtórzenia;
 • Wie, co to jest pytanie retoryczne i jaką pełni funkcję w tekście.

Temat : 2,3: Jana Kochanowskiego opowieść o życiu. Fraszki staropolskie.

Cele główne:

 • Wyrabianie i rozwijanie zdolności rozumienia utworów literackich oraz innych tekstów kultury;
 • Kształtowanie umiejętności uczestniczenia w kulturze polskiej i europejskiej, szczególnie w jej wymiarze symbolicznym i aksjologicznym;
 • Poznawanie wybranych dzieł wielkich pisarzy polskich w kontekście podstawowych informacji o epokach, w których tworzyli.

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Zapoznaje się z informacjami na temat życia i twórczości Jana Kochanowskiego;
 • Rozumie wybrane archaizmy;
 • Wyraża swoje zdanie na temat wysłuchanych utworów poetyckich;
 • Uczestniczy w rozmowie;
 • Wie, co to gatunek literacki i wymienia jego cechy;
 • Zna definicję fraszki;
 • Wskazuje w poznanych fragmentach problemy egzystencjalne i rozważa je, odwołując się do swojej wiedzy i doświadczeń;
 • Odnosi się wartości uniwersalnych, interpretując utwory;
 • Wskazuje sposoby budowania komizmu w poznanych fraszkach;
 • Dostrzega ironię;
 • Wyszukuje w tekstach informacje.

 

Konspekt

Konspekt dla klasy III

Opracowała: mgr Agnieszka Drobek

LEKCJA 10 – 1 LUTEGO
Nazwa bloku programowego: Nauczanie zintegrowane.
Temat 1: Opisujemy zwierzątko domowe.

Cele ogólne:

 • Rozwijanie kompetencji językowych.

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Wie, jakie elementy powinny być zawarte w opisie;
 • Samodzielnie tworzy opis zwierzęcia domowego, korzystając z przykładowego słownictwa;
 • Pamięta o odpowiedniej kompozycji tekstu: wstępie, rozwinięciu i zakończeniu;
 • Uwzględnia w zakończeniu uczucia i emocje oraz wspomnienia związane ze swoim zwierzątkiem.

Temat 2: Przysłowia z nazwami zwierząt.

Cele ogólne:

 • Zapoznanie uczniów z tekstem literackim;
 • Tworzenie własnego komiksu.

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Wie, co to jest przysłowie;
 • Czyta na głos tekst literacki;
 • Wskazuje w tekście powiedzenia z nazwami zwierząt i potrafi je wyjaśnić;
 • Przytacza powiedzenia z nazwami innych zwierząt.

Temat 3: Piszemy ogłoszenie.

Cele ogólne:

 • Rozwijanie kompetencji językowych.

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Zna główne zasady redagowania ogłoszenia;
 • Pamięta o krótkich, zwięzłych zdaniach lub równoważnikach zdań;
 • Zwraca uwagę na jasny i klarowny przekaz;
 • Stosuje zwroty perswazyjne;
 • Potrafi zredagować ogłoszenie na określony temat, zachowując odpowiednią formę i układ informacji.

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY “O”

OPRACOWAŁA : mgr Grażyna Chojecka

Lekcja 10 – 1 lutego

Nazwa bloku programowego : Nauczanie zintegrowane

Temat: Energię oszczędzamy , o środowisko i klimat dbamy na podstawie wiersza  J. Tuwima „Pstryk”

Cele ogólne:

 • Poszerzenie wiadomości o źródłach energii, sposobach jej wykorzystania oraz sposobach jej oszczędzania.

Cele szczegółowe: Uczeń :

 • Wyjaśnia czym jest energia elektryczna i skąd ją czerpiemy,
 • Wymienia urządzenia które ,wymagają użycia energii, wie jak bezpiecznie z nich korzystać,
 • Wymienia najważniejsze źródła energii, wskazuje wiatr, wodę i słońce jako źródła energii przyjazne środowisku i klimatowi,
 • Wyjaśnia jakie konsekwencje dla przyrody ma nadmierne zużycie paliw kopalnych,
 • Rozumie potrzebę oszczędzania energii elektrycznej,

 

 

 

 

Życzenia świąteczne

To właśnie tego wieczoru,
gdy wiatr zimnym śniegiem dmucha
– w serca złamane i smutne,
cicha wstępuje otucha.
To właśnie tego wieczoru,
od bardzo wielu już wieków,
pod dachem tkliwej kolędy,
Bóg się rodzi w człowieku.
Radosnych i pogodnych
Świąt Bożego Narodzenia
oraz Nowego Roku życzy…

Zarząd i dyrekcja szkoły