Biologia

Konspekt dla klasy IV i V

Opracowała: mgr Katarzyna Kołodziejak

Lekcja 9 – 25 stycznia

Nazwa bloku programowego: Przyroda.

Temat: Składniki pogody cz.2

 Cele główne:

 • Znajomość składników pogody.

Cele szczegółowe – Uczeń:

 • Potrafi opisać i objaśnić szczegółowo poszczególne składniki pogody;
 • Rozpoznaje zjawiska pogodowe występujące w różnych porach roku;
 • Rozróżnia opady i osady atmosferyczne.

Biologia

Konspekt dla klasy VI i VII

Opracowała: mgr Katarzyna Kołodziejak

Lekcja 9 – 25 stycznia

Nazwa bloku programowego: Biologia.

Temat: Od parzydełkowców do pierścienic (kl.6)/Sprawdzian z działu Biologia – nauka o życiu oraz temat : Skóra – powłoka organizmu. (kl.7)

 

Cele główne:

 • Charakterystyka typów zwierząt z omawianego działu;
 • Znajomość budowy i funkcji skóry;
 • Omówienie chorób skórnych.

Cele szczegółowe – Uczeń:

 • Wskazuje miejsca występowania poszczególnych typów zwierząt;
 • Poznaje charakterystyczne cechy budowy poszczególnych typów zwierząt;
 • Wskazuje różnice w budowie u poszczególnych przedstawicieli spośród danego typu;
 • Omawia znaczenia poszczególnych typów w przyrodzie i dla człowieka;
 • Charakteryzuje wytwory naskórka i ich funkcje;
 • Wie jakie są konsekwencje braku profilaktyki w walce o zdrową skórę.

 

Religia

Konspekt dla klasy IV i V

Opracowała : Irena Bielawska- Khali

Lekcja 7– 18 stycznia

Nazwa bloku programowego : Religia

Temat : Pan Jezus powołuje uczniów i wybiera dwunastu Apostołów.

Cele  ogólne:

 • Poznanie Apostołów i ich zadań.

Cele szczegółowe – Uczeń:

 • Wybiera z tekstu biblijnego slowa Pana Jezusa;
 • Wyjaśnia,co znaczy być Apostołem Jezusa;
 • Wie kim byli Apostołowie.

Religia

Konspekt dla klasy II i III

Opracowała : Irena Bielawska-Khali

Lekcja 8  –25 Stycznia

Nazwa bloku programowego : Religia

Temat : Pan Jezus  wybiera Apostołów

Cele ogólne:

 • Ukształtowanie świadomości bycia uczniem i przyjacielem Jezusa.

Cele szczegółowe – Uczeń :

 • Opowiada swoimi słowami o powołaniu pierwszych Apostołów;
 • Wie, że jest uczniem Jezusa;
 • Ocenia jakie zachowanie przystoi uczniom Jezusa, a jakie nie.

Religia

Konspekt dla klasy I

Opracowała : Irena Bielawska – Khali

Lekcja 8 – 25 Stycznia

Nazwa bloku programowego: Religia

Temat: Jezus Światłem ludzi.

Cele ogólne:

 • Ukazanie Jezusa jako tego,który prowadzi ludzi do Boga Ojca.

Cele szczegółowe – Uczeń :

 • Zna treść biblijną;
 • Wie jaka jest data Święta Ofiarowania Pańskiego;
 • Rozumie, że Pana Jezusa nazywamy światłością świata;
 • Powinien wiedzieć, że każdy Chrześcijanin ma ukazywać innym Pana Jezusa jako światłość świata oraz sam być światłem Bożym w środowisku w którym żyje.

Edukacja zintegrowana

Konspekt  dla klasy III

Opracowała: mgr Agnieszka Drobek

Lekcja 9 – 25 stycznia

Nazwa bloku programowego: Nauczanie zintegrowane.

Temat 1 i 2:  Poznajemy świat komiksu.

Cele ogólne:

 • Zapoznanie uczniów z tekstem literackim;
 • Tworzenie własnego komiksu.

Cele szczegółowe – Uczeń:

 • Potrafi wskazać poszczególne elementy gatunku na podstawie komiksu pt: ,,Pojedynek”;
 • Czyta na głos wiersz A. Fredry pt: ,,Paweł i Gaweł”;
 • Na podstawie tekstu tworzy własny komiks;
 • Potrafi wytłumaczyć morał bajki ,,jak Ty komu, tak on Tobie”.

Temat 3 i 4: Różnimy się od siebie.

 Cele ogólne:

 • Zapoznanie uczniów z tekstem literackim;
 • Rozwijanie kompetencji językowych.

Cele szczegółowe – Uczeń:

 • Słucha czytanego tekstu;
 • Zauważa cechy odróżniające i łączące wszystkich członków grupy;
 • Potrafi sformułować prawa, przysługujące każdemu z kolegów;
 • Dostrzega, że każdy ma prawo być inny i ma potrzebę bycia akceptowanym przez innych.

 

 

 

 

 

Temat 5: Odmiana czasownika.

 

Cele ogólne:

 • Rozwijanie kompetencji językowych.

 

 

Cele szczegółowe:

Uczeń:

 • Utrwala zdobyte wiadomości z zakresu części mowy;
 • Wie, co to jest czasownik;
 • Dostrzega zmianę formy czasownika w zależności od osoby i czasu gramatycznego;
 • Samodzielnie odmienia czasowniki przez osoby i czasy.

Grupa przedszkolna

Konspekt dla grupy przedszkolnej

Opracowała: Aleksandra Dusza

Lekcja 8 – 25 stycznia

Nazwa bloku programowego: Edukacja wczesnoszkolna

Temat: Bezpieczne zabawy zimą

Dziecko:

 • Uświadamia sobie niebezpieczeństwa grożące podczas zabaw w pobliżu tras
  komunikacyjnych, na zamarzniętych stawach i rzekach;
 • Umie dokonać właściwej oceny zachowań na podstawie ilustracji;
 • Odróżnia bezpieczne od niebezpiecznych miejsc do zabaw zimowych;
 • Zna zasady bezpiecznej zabawy na śniegu i lodzie;
 • Umie wypowiadać się na temat treści wysłuchanego opowiadania;
 • Rozpoznaje i nazywa wybrane sporty zimowe oraz sprzęty potrzebne do ich uprawiania;
 • Rozwiązuje zagadki o zimie;
 • Umie pokazać pantomimą różne sporty zimowe;
 • Rozwija prawność manualną.

Zajęcia dydaktyczne:

 • Powitanie- zabawa iskierka przyjaźni;
 • Zabawa integracyjna: znajdowanie podobieństw;
 • Przypomnienie i utrwalenie wiadomości o aktualnej porze roku i jej charakterystycznych cechach;
 • Zabawa słowna (burza mózgów);
 • Taniec integracyjny „Śnieżek”;
 • Zabawa kształtująca spostrzegawczość i pamięć wzrokową „Odszukaj parę”;
 • Zabawa dramowa – przedstawienie ruchem i mimiką różnych sportów zimowych;
 • Oglądanie i słuchanie treści opowiadania inspirowanego wierszem J. Wasilewskiej
  „Nowe łyżwy Adama”;
 • Analiza opowiadania, wyjaśnienie niezrozumiałych słów;
 • Zabawa ruchowa „Nasz Bałwanek jest wśród nas”;
 • Wypowiedzi na temat ilustracji przedstawiających bezpieczne i niebezpieczne zabawy na śniegu i lodzie, wyciąganie wniosków z przedstawionych zachowań;
 • Zabawa „Prawda czy fałsz?”;
 • Zimowe zabawy- praca plastyczna z wykorzystaniem pasty do zębów;
 • Gry i zabawy ruchowe na świeżym powietrzu;
 • Podsumowanie dnia , podziękowanie za wspólną zabawę.

 

Język polski

Konspekt dla klasy IV i V

Opracowała : mgr Magdalena Wasiluk

Lekcja 22,23– 25 stycznia

Nazwa bloku programowego : Język polski

Temat: “Ludeczka”R. Goscinny, J.J. Sempe. Rozumienie słuchanego tekstu.

Cele główne :

 • Doskonalenie umiejętności rozumienia słuchanego tekstu.

Cele szczegółowe :

 • Rozumie sens wysłuchanego opowiadania;
 • Umie odpowiedzieć na pytania do tekstu;
 • Potrafi opowiedzieć historię, którą wysłuchał.

 

Religia

Konspekt dla klasy IV i V

Opracowała : Irena Bielawska – Khali

Lekcja 7 –14 grudnia

Nazwa bloku programowego: Religia

Temat: Boże Narodzenie 

  Cele ogólne:

 • Praca z fragmentami  Pisma świętego;
 • Przybliżenie przy pomocy tekstów Ks. Jana Twardowskiego prawdy, że Bóg przychodzi na ziemię aby zbawić każdego człowieka.

Cele szczegółowe: 

Uczeń :

 • Uczeń  zna ewangeliczne opowiadanie o Narodzeniu Pana Jezusa;
 • Rozumie prezentowane teksty i potrafi je omówić ;
 • Wymienia tradycje Wigilijne.

Religia

Konspekt dla klasy I ,II, III

Opracowała : Irena Bielawska- Khali

Lekcja 7 – 14 grudnia

Nazwa bloku programowego Religia

Temat : Święta to nie tylko prezenty.

Cele ogólne:

 • Zapoznanie uczniów z pojęciem Świąt Bożego Narodzenia.

Cele szczegółowe: 

Uczeń :

 • Potrafi opowiedzieć o najważniejszych faktach towarzyszących narodzinom Jezusa;
 • Wyjaśnia pojęcie Świąt Bożego Narodzenia;
 • Wymienia i objaśnia symbole Bożego Narodzenia.