Grupa przedszkolna

Konspekt dla grupy przedszkolnej

Opracowała: Gabriela Pawełek

Lekcja 4 – 2 listopada

Nazwa bloku programowego: Edukacja przedszkolna

Temat: Poznajemy naszą ojczyznę

Dziecko:

 • Kształtowanie poczucia tożsamości narodowej;
 • Zdobycie wiedzy na określony temat;
 • Rozbudowanie wiadomości na temat Polski;
 • Rozwijanie umiejętności współpracy;
 • Rozwijanie umiejętności uważnego słuchania.

Zajęcia dydaktyczne:

 • Powitanie zabawą „Piłeczka”;
 • Zabawa integracyjna „Wstaną i pomachają”;
 • Oglądanie krótkiego filmiku „Polskie symbole narodowe”;
 • Zapoznanie się i rozmowa o symbolach narodowych;
 • Wysłuchanie hymnu narodowego;
 • Burza mózgów „Co kojarzy Ci się z Polską”;
 • Wysłuchanie piosenki „Jestem Polakiem”;
 • Zabawa ruchowa do piosenki „Jestem Polakiem”;
 • Zajęcia plastyczne „Flaga Polski”;
 • Układanie puzzli „Polska”;
 • Zajęcia plastyczne „Instrument”.

 

Nauczanie zintegrowane

Konspekt dla klasy II

Opracowała : mgr Marta Walczak

Lekcja 5 – 2 października

Nazwa bloku programowego : Nauczanie zintegrowane.

Temat 1 i 2: Opisuję cały świat. Wiem jaki jest ktoś, kto wykonuje czynność – rzeczownik, czasownik i przymiotnik. 

Cele ogólne:

 • Poznanie tekstu adekwatnego do tematu;
 • Próba wspólnego czytania tekstu;
 • Wyszukiwanie omawianych części mowy;
 • Poznanie cech części mowy;
 • Zweryfikowanie umiejętności odróżniania poszczególnych części mowy;
 • Przezwyciężenie barier komunikacyjnych.

Cele szczegółowe:

  Uczeń :

 • Potrafi w kilku zdaniach opowiedzieć o treści czytanego i słuchanego tekstu;
 • Potrafi odszukać omawiane części mowy;
 • Poprawił koncentrację;
 • Potrafi wymienić cechy części mowy;
 • Potrafi wyjaśnić, czego dotyczą omawiane części mowy;
 • Zna zasady współpracy w klasie.

Temat 3: Wolność, radość, niepodległość- wprowadzenie do tematyki związanej ze świętem 11 listopada.

Cele ogólne:

 • Rozwijanie świadomości dotyczącej niepodległości;
 • Rozwijanie świadomości dotyczącej historii Polski;
 • Doskonalenie nazewnictwa dotyczącego niepodległości;
 • Rozwijanie umiejętności czytania tekstu;
 • Doskonalenie czytania i słuchania ze zrozumieniem;
 • Doskonalenie umiejętności swobodnej wypowiedzi.

Cele szczegółowe:

Uczeń:

 • Doskonali wiedzę na temat niepodległości;
 • Potrafi odpowiedzieć na pytania do tekstu;
 • Potrafi wyjaśnić różnice między obecną mapą Europy, a tą sprzed 1918 roku;
 • Umie swobodnie wypowiedzieć się na omawiany temat;
 • Potrafi przeczytać zadany tekst.

Temat : Katechizm polskiego dziecka Władysława Bełzy, jako podsumowanie tematu niepodległości.

Cele ogólne:

 • Rozwijanie świadomości dotyczącej niepodległości;
 • Doskonalenie nazewnictwa dotyczącego niepodległości;
 • Rozwijanie umiejętności czytania tekstu;
 • Wyszczególnienie różnic między poezją a prozą;
 • Doskonalenie czytania i słuchania ze zrozumieniem;
 • Próba nauki na pamięć omawianego wiersza;
 • Doskonalenie umiejętności swobodnej wypowiedzi.

Cele szczegółowe:

Uczeń:

 • Doskonali wiedzę na temat niepodległości;
 • Potrafi odpowiedzieć na pytania do tekstu;
 • Potrafi wymienić różnice między poezją a prozą;
 • Umie swobodnie wypowiedzieć się na omawiany temat;
 • Potrafi powiedzieć omawiany wiersz z pamięci;
 • Potrafi przeczytać zadany tekst.

 

Język polski

Konspekt dla klasy IV i V

Opracowała : mgr Magdalena Wasiluk

Lekcja 14,15,16 – 2 listopada

Nazwa bloku programowego : Język polski

Temat: Kontynuacja tematu dotyczącego przymiotnika z 19 października.

Temat 2: “Moje Bullerbyn” Barbary Gawryluk. Czytanie ze zrozumieniem.

Cele główne :

 • Rozwijanie umiejętności samodzielnego czytania ze zrozumieniem;
 • Ćwiczenie wypowiedzi w kontekście danego tematu.

Cele szczegółowe :

Uczeń potrafi :

 • Samodzielnie przeczytać tekst;
 • Odpowiedzieć na pytania odnoszące się do przeczytanego fragmentu;
 • Wypowiedzieć się na tematy poruszone w tekście.

 

 

 

Nauczanie zintegrowane

Konspekt dla klasy “O”

Opracowała : mgr Grażyna Chojecka

Lekcja 5 – 2 listopada

Nazwa bloku programowego : Nauczanie zintegrowane

Temat: Jak zwierzęta przygotowuja sie do zimy na podstawie opowiadania „ Z przygód Krasnala Hałabały” L. Krzemieniecka.

Cele ogólne:

 • Zapoananie z utworem polskiej literatury dziecięcej;
 • Zapoznanie ze sposobami przygotowania się zwierząt do zimy;
 • Rozwijanie zainteresowań przyrodniczych;
 • Doskonalenie umiejętności wypowiadania się na dany temat;
 • Doskonalenie umiejętności posługiwania się nożyczkami.

Cele szczegółowe:

Uczeń :

 • Zna i prawidłowo nazywa leśne zwierzęta;
 • Wypowiada się na temat charakterystycznych cech opisujących zachowanie I zwyczaje jeża, wiewiórki i niedźwiedzia;
 • Prawidłowo posługuje się nożyczkami i wycina po śladzie.

 

Nauczanie zintegrowane

Konspekt dla klasy III

Opracowała: Ewa Mazurek

 Lekcja 5 – 2 listopada

 Nazwa bloku programowego: Nauczanie zintegrowane.

Temat: Co to jest niepodległość?

 Cele główne:

 • Utrwalanie i sprawdzian wiedzy z części mowy – rzeczownik;
 • Kształtowanie postawy wobec dziejów Polski;
 • Praca z tekstem piosenki „Co to jest niepodległość?”;
 • Rozwijanie zainteresowań historią Polski;
 • Zapoznanie z nową częścią mowy – czasownik.

Cele szczegółowe:

Uczeń:

 • Sprawdza swoją wiedzę z części mowy – rzeczownik;
 • Wie jakie święto obchodzimy 11 listopada;
 • Wie co to jest Mazurek Dąbrowskiego;
 • Śpiewa hymn Polski;
 • Rozpoznaje barwy ojczyste i wymienia symbole narodowe;
 • Wie na jakie pytania odpowiada czasownik;
 • Potrafi wyszukać w tekście czasowniki.

 

 

Język polski

Konspekt dla klasy VI i VII
Opracował: mgr Janusz Adam Dziewiątkowski

Lekcja 4 – 2 listopada

Nazwa bloku programowego: 

Temat 1 i 2: Frazeologia w mitologii. Mit o Ariadnie i Tezeuszu, mit o Syzyfie.

Cele główne:

 • Rozwijanie szacunku dla wiedzy, wyrabianie pasji poznawania świata i zachęcanie do praktycznego zastosowania zdobytych wiadomości;
 • Przyswojenie podstawowych wiadomości z zakresu teorii literatury, które przygotowują do odbioru, analizy i interpretacji tekstów literackich oraz sprzyjają rozumieniu zjawisk literackich i kulturowych;
 • Rozwijanie rozumienia wartości języka ojczystego oraz jego funkcji w budowaniu tożsamości osobowej ucznia.

Cele szczegółowe:

Uczeń:

 • Czyta tekst ze zrozumieniem;
 • Rozpoznaje czytany utwór jako mit;
 • Rozpoznaje fikcję literacką, rozróżnia i wyjaśnia elementy realistyczne i fantastyczne we wskazanych utworach;
 • Omawia akcję utworu i kolejne wydarzenia przedstawione w nim;
 • Utrwala, co to jest związek frazeologiczny;
 • Rozpoznaje związki frazeologiczne w tekstach mitologicznych, dostrzega ich bogactwo, rozumie ich znaczenie;
 • Potrafi użyć w zdaniach kilka znanych frazeologizmów.

Temat 3: Pisownia ą, ę oraz om, on, em, en

Cele główne:

 • Rozwijanie rozumienia wartości języka ojczystego;
 • Kształcenie umiejętności poprawnego mówienia oraz pisania zgodnego z zasadami ortofonii oraz pisowni polskiej;
 • Wyrobienie sprawności w posługiwaniu się językiem jako narzędziem komunikacji oraz środkiem formułowania myśli i wyrażania uczuć w mowie i piśmie.

Cele szczegółowe:

Uczeń:

 • Wskazuje różnice w wymowie i pisowni wyrazów;
 • Poprawnie odmienia czasowniki i rzeczowniki oraz wskazuje ich formy zakończone na -ą, -ę, -om, -on, -em, -en;
 • Poprawnie zapisuje różne formy wyrazów w zakończeniach na -ą, – ę, -om, -em, -on, – en;
 • Poprawnie artykułuje wypowiadane wyrazy;
 • Korzysta ze źródeł, aby wykonać zadanie.

Religia

Konspekt dla klasy I

Opracowała : Irena Bielawska- Khali

Lekcja 4 – 2 listopada

Nazwa bloku programowego : Religia

Temat :Uroczystość Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny

Cele ogólne:

 • Modlitwa za zmarłych;
 • Uwrażliwienie uczniów na charakter i powagę dnia 1 listopada.

Cele szczegółowe: 

Uczeń :

 • Wie kto to są Święci;
 • Zna symbole pamięci;
 • Zna zasady zachowania się na cmentarzu.

Religia

Konspekt dla klasy II i III

Opracowała : Irena Bielawska – Khali

Lekcja 4 –2-listopada

Nazwa bloku programowego : Religia

Temat: Kain i Abel .

 Cele ogólne:

 • Przybliżenie biblijnej historii Kaina i Abla;
 • Ukazanie ludzkiego zła i zazdrości wśród ludzi.

Cele szczegółowe: 

Uczeń :

 • Uczeń opowiada historię Kaina i Abla;
 • Uczeń rozumie co  spowodowała ludzka  zazdrość;
 • Uczeń wymienia 7 grzechów głównych.

Religia

Konspekt dla klasy IV i V

Opracowała : Irena Bielawska – Khali

Lekcja 4 – 2- listopada

Nazwa bloku programowego: Religia

Temat: Miłość Boga jest większa od naszych grzechów .

 Cele ogólne:

 • Celem jest ukazanie miłości Boga objawiającej się w przyjściu na świat Jezusa Chrystusa.

Cele szczegółowe: 

Uczeń :

 • Wie, że każdy zły czyn pociąga konkretne konsekwencje;
 • Zna obietnicę pozostawioną przez Boga ludziom po opuszczeniu przez nich raju;
 • Wie w jaki sposób Bóg spełnił obietnicę;
 • Wyjaśnia ,w jaki sposób Bóg wspomaga człowieka w walce ze złem.

Religia

Konspekt dla klasy VI i VII

Opracowała: Irena Khali

Lekcja 3 – 2 listopada

Nazwa bloku programowego: Religia

Temat: Czym jest wiara?

Cele ogólne:

 • Interpretacje  wybranych  fragmentów w piśmie  świętym dotyczących wiary;
 • Omówienie cech wiary;
 • Ukazanie wiary w Boga i człowieka.

 

Cele szczegółowe: 

Uczeń :

 • Wie że wiara jest darem Boga dla człowieka;
 • Potrafi wyjaśnić czym jest podstawa ufności;
 • Prosi Boga o dar żywej wiary.