Konspekt

Konspekt dla klasy VII

Opracowała: mgr Katarzyna Kołodziejak

Lekcja 11 – 7 marca

Nazwa bloku programowego: Biologia

Temat : Układy: pokarmowy, krwionośny i oddechowy – wybrane zagadnienia.

Cele główne:

 • Dział witaminy, sole mineralne, woda: makroelementy i mikroelementy;
 • Dział budowa i rola układu pokarmowego: etapy trawienia pokarmu, budowa poszczególnych odcinków przewodu pokarmowego, trawienie w poszczególnych odcinkach przewodu pokarmowego, funkcja gruczołów trawiennych;
 • Dział krwiobiegi oraz budowa i działanie serca: narządy układu krwionośnego, krwiobieg duży i krwiobieg mały, funkcje narządów układu krwionośnego, funkcje serca, budowa serca cykl pracy serca;
 • Dział budowa i rola układu oddechowego: budowa i funkcje dróg oddechowych, budowa płuc;
 • Dział higiena i choroby układu oddechowego: sposoby unikania chorób układu oddechowego, choroby bakteryjne, wirusowe i wywołane zanieczyszczeniem powietrza (angina, gruźlica, rak płuc)i ich profilaktyka.

Cele szczegółowe –

 • Dział witaminy, sole mineralne, woda: klasyfikowanie pierwiastków chemicznych na makro- i mikroelementy, omówienie znaczenia wody i soli mineralnych dla organizmu człowieka;
 • Dział budowa i rola układu pokarmowego: zapoznanie z budową i funkcjonowaniem odcinków przewodu pokarmowego, omówienie roli gruczołów współpracujących z przewodem pokarmowym;
 • Dział krwiobiegi oraz budowa i działanie serca: analizowanie drogi krwi w krwiobiegu dużym i krwiobiegu małym, poznanie budowy serca, omówienie znaczenia pracy serca dla krwiobiegu;
 • Dział budowa i rola układu oddechowego: poznanie budowy i sposobu funkcjonowania układu oddechowego;
 • Dział higiena i choroby układu oddechowego: omówienie chorób układu oddechowego, określenie wpływu dymu tytoniowego na układ oddechowy, dostrzeganie zależności między skażeniem środowiska a zachorowalnością na choroby układu oddechowego.

Konspekt

Konspekt dla klasy VII

Opracowała: mgr Katarzyna Kołodziejak

Lekcja 10 – 1 lutego

Nazwa bloku programowego: Biologia

Temat : Aparat ruchu.

Cele główne:

 • Poznanie części składowych aparatu ruchu z podziałem na rodzaje kości;
 • Poznanie składowych szkieletu osiowego i kończyn;
 • Poznanie możliwych rodzajów połączeń pomiędzy kośćmi;
 • Poznanie budowa kości i mięśnia szkieletowego;
 • Poznanie sposobu pracy mięśni szkieletowych;
 • Poznanie najczęstszych schorzeń aparatu ruchu oraz zasad higieny dotyczących utrzymania zdrowia aparatu ruchu.

Cele szczegółowe – Uczeń:

 • Zna części aparatu ruchu i wymienia poszczególne rodzaje kości;
 • Wymienia składowe szkieletu osiowego i kończyn;
 • Wie w jaki sposób kości mogą się ze sobą łączyć;
 • Zna anatomię budowy mięśnia szkieletowego i kości;
 • Rozumie w jaki sposób pracują mięśnie szkieletowe;
 • Wymienia choroby aparatu ruchu oraz sposoby zapobiegania im.

 

Biologia

Konspekt dla klasy VI i VII

Opracowała: mgr Katarzyna Kołodziejak

Lekcja 9 – 25 stycznia

Nazwa bloku programowego: Biologia.

Temat: Od parzydełkowców do pierścienic (kl.6)/Sprawdzian z działu Biologia – nauka o życiu oraz temat : Skóra – powłoka organizmu. (kl.7)

 

Cele główne:

 • Charakterystyka typów zwierząt z omawianego działu;
 • Znajomość budowy i funkcji skóry;
 • Omówienie chorób skórnych.

Cele szczegółowe – Uczeń:

 • Wskazuje miejsca występowania poszczególnych typów zwierząt;
 • Poznaje charakterystyczne cechy budowy poszczególnych typów zwierząt;
 • Wskazuje różnice w budowie u poszczególnych przedstawicieli spośród danego typu;
 • Omawia znaczenia poszczególnych typów w przyrodzie i dla człowieka;
 • Charakteryzuje wytwory naskórka i ich funkcje;
 • Wie jakie są konsekwencje braku profilaktyki w walce o zdrową skórę.

 

Konspekt dla klasy VI i VII

Opracowała: mgr Katarzyna Kołodziejak

Lekcja 7 – 14 grudnia

Nazwa bloku programowego: Przyroda z elementami biologii.

Temat: Przez lądy i oceany/Hierarchiczna budowa organizmu – tkanki zwierzęce.

Cele główne:

 • Wyjaśnienie pojęcia „kontynent”;
 • Charakterystyka i nazwanie wszystkich kontynentów;
 • Wyjaśnienie pojęcia „ocean” oraz nazewnictwo oceanów występujących na Ziemi;
 • Znaczenie oceanów;
 • Wyjaśnienie na czym polega hierarchiczna budowa organizmu;
 • Charakterystyka i podział 4 grup tkanek zwierzęcych.

Cele szczegółowe:

Uczeń:

 • Potrafi wymienić wszystkie kontynenty oraz je krótko scharakteryzować;
 • Wie jakie oceany występują na kuli ziemskiej i zna ich położenie na mapie;
 • Jest świadomy znaczenia oceanów;
 • Zna następujące po sobie zależności w budowie organizmu;
 • Potrafi wymienić i opisać poszczególne tkanki zwierzęce.

 

 

Przyroda

Konspekt dla klasy VI i VII

Opracowała: mgr Katarzyna Kołodziejak

Lekcja 6 -16 listopada

Nazwa bloku programowego: Przyroda z elementami biologii.

Temat: Siatka geograficzna oraz ruch obrotowy Ziemi./Komórkowa budowa organizmów.

 

Cele główne:

 • Zapoznanie z pojęciem „siatka geograficzna”;
 • Wyjaśnienie podziału kul ziemskiej na półkule;
 • Poznanie konsekwencji ruchu wirowego;
 • Zapoznanie z budową komórek roślin, zwierząt, grzybów i bakterii.

Cele szczegółowe:

Uczeń:

 • Potrafi opisać czym są południki i równoleżniki;
 • Zna przeznaczenie siatki geograficznej i kartograficznej;
 • Wie w jaki sposób można podzielić kulę ziemską na półkule;
 • Potrafi ustalić w jakich półkulach położony jest dany punkt na mapie;
 • Wymienia konsekwencje ruchu wirowego Ziemi;
 • Zna różnice w budowie komórek bakterii, grzybów, roślin i zwierząt;
 • Wie jakie są cechy wspólne występujące we wszystkich rodzajach komórek;
 • Podaje znaczenie różnych organelli komórkowych.

 

 

 

 

 

Przyroda

Konspekt dla klasy VI i VII

Opracowała: Katarzyna Kołodziejak

Lekcja 5 – 2 listopada

Nazwa bloku programowego: Przyroda

Temat: Ziemia – planeta życia, biologia – nauka o życiu.

Cele główne:

 • Charakterystyka cech planety Ziemi, jako tej na której istnieje życie;
 •  Charakterystyka biologii jako nauki opisującej życie na Ziemi.

  Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Wymienia cechy planety Ziemia, dzięki którym istnieje na niej życie;
 • Charakteryzuje budowę planety Ziemia;
 • Zna pochodzenie słowa biologia;
 • Potrafi wymienić wspólne cechy dla wszystkich organizmów żywych;
 • Podaje przykłady dziedzin jakimi zajmuje się biologia;
 • Wie jakie są źródła wiedzy naukowej, czyli rola doświadczenia i obserwacji.

Przyroda

Konspekt dla klasy VI i VII

Opracowała: mgr inż. Joanna Guzda

Lekcja 4-19 październik

Nazwa bloku programowego: Przyroda z elementami biologii

Temat: Drzewa a ich funkcja w przyrodzie.

Cele główne:

 • Powtórzenie wiedzy z zakresu poznanego materiału;
 • Rozwijanie umiejętności rozpoznawania przyrody;
 • Poznawanie nazw drzew iglastych;
 • Poszerzanie wiedzy na temat drzew.

Cele szczegółowe:

Uczeń potrafi

 • Wymienić przykłady przyrodniczego i gospodarczego znaczenia drzew;
 • Podaje pozytywne i negatywne przykłady gospodarowania drzewem;
 • Wymienić główne przyczyny i skutki wycinki drzew;
 • Podać przykłady drzew iglastych.

 

Przyroda

Konspekt dla klasy VII

Opracowała : Joanna Guzda

Lekcja 2 – 5 października

Nazwa bloku programowego: Przyroda z elementami biologii

Temat: Drzewa liściaste a ich funkcja w przyrodzie.

Cele główne:

 • Powtórzenie wiedzy z zakresu poznanego materiału;
 • Rozwijanie umiejętności rozpoznawania przyrody;
 • Poznawanie nazw drzew;
 • Poszerzanie wiedzy na temat budowy drzewa i budowy liści.

Cele szczegółowe: Uczeń potrafi

 • Podać przykłady drzew liściastych;
 • Zna budowę drzewa;
 • Zna budowę liścia.

Biologia

KONSPEKT DLA KLASY VII

OPRACOWAŁA: mgr Joanna Guzda

Lekcja 1 – 21 września

Nazwa bloku programowego : Biologia

Temat: Nasza Planeta Ziemia jako cząstka Wszechświata

Cele ogólne:

 • Zapoznanie z pojęciem Planeta, Ziemia, Układ Słoneczny;
 • Prezentacja postaci Mikołaja Kopernika.

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Wie jakie miejsce Ziemia zajmuje we Wszechświecie;
 • Zna i potrafi opisać terminy : wszechświat, układ słoneczny etc.;
 • Wymienia planety w układzie słonecznym.