Konspekt

Konspekt dla klasy VI
Opracowała: mgr Katarzyna Kołodziejak

Lekcja 1 – 8 lutego

Nazwa bloku programowego: Geografia
Temat : Położenie i ukształtowanie powierzchni Europy.

Cele główne:

 • Położenie i granice kontynentu europejskiego;
 • Linia brzegowa Europy;
 • Wybrane typy wybrzeży;
 • Ukształtowanie powierzchni Europy.

Cele szczegółowe – Uczeń:

 • Omawia położenie Europy i przebieg jej granic na podstawie mapy ogólnogeograficznej Europy;
 • Charakteryzuje linię brzegową Europy na podstawie mapy ogólnogeograficznej;
 • Wymienia czynniki decydujące o długości linii brzegowej Europy;
 • Uczeń rozpoznaje przykładowe typy wybrzeży w Europie przedstawione na fotografiach;
 • Opisuje ukształtowanie powierzchni Europy na podstawie mapy ogólnogeograficznej Europy;
 • Porównuje ukształtowanie powierzchni północnej i południowej oraz wschodniej i zachodniej części Europy.

Biologia

KONSPEKT DLA KLASY VI

OPRACOWAŁA: mgr Joanna Guzda

Lekcja 1 – 21 września

Nazwa bloku programowego : Biologia

Temat: Nasza Planeta Ziemia jako cząstka Wszechświata

Cele ogólne:

 • Zapoznanie z pojęciem Planeta, Ziemia, Układ Słoneczny;
 • Prezentacja postaci Mikołaja Kopernika.

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Wie jakie miejsce Ziemia zajmuje we Wszechświecie;
 • Zna i potrafi opisać terminy : wszechświat, układ słoneczny etc.;
 • Wymienia planety w układzie słonecznym.