Konspekt

Konspekt dla klasy VI
Opracowała: mgr Milena Kaminecka-Łabędź
Lekcja 6 – 7 marca
Nazwa bloku programowego: Historia
Temat : Rzeczpospolita Obojga Narodów. Pierwsza wolna elekcja.

Cele główne:

 • Wyjaśnienie przyczyn zawarcia unii lubelskiej w roku 1569 oraz omówienie jej konsekwencji;
 • Zrozumienie czym była wolna elekcja

Cele szczegółowe , uczeń:

 • Umie wskazać przyczyny zawarcia unii polsko – litewskiej;
 • Poznanie głównych założeń unii
 • Rozumie pojęcie bezkrólewie;
 • Potrafi wyjaśnić pojęcie wolna elekcja;
 • Zna następstwa wolnych elekcji.
 • Umie wyjaśnić pojęcie artykułów henrykowskich oraz pacta conventa;

 

Konspekt

Konspekt dla klasy VI

Opracowała: mgr Milena Kaminecka-Łabędź

Lekcja 5 – 8 lutego

Nazwa bloku programowego: Historia

Temat : Reformacja. Kontrreformacja. „Państwo bez stosów”.

Cele główne:

 • Ukazanie głównych założeń reformacji oraz wymienienie ich przedstawicieli;
 • Wyjaśnienie na czym polegała kontrreformacja;
 • Ukazanie Rzeczpospolitej Obojga Narodów jako „państwa bez stosów”.

Cele szczegółowe – Uczeń:

 • Wie kim był i czego dokonał Marcin Luter;
 • Wie kim są luteranie, kalwiniści, anglikanie;
 • Rozumie pojęcia: protestantyzm, reformacja i kontrreformacja;
 • Wie czym był: indeks ksiąg zakazanych oraz inkwizycja;
 • Potrafi krótko scharakteryzować działalność Zakonu Jezuitów;
 • Wyjaśnia przyczynę wybuchu wojny trzydziestoletniej (1618-1648 r.);
 • Wymienia zmiany jakie wprowadził Kościół katolicki po soborze trydenckim;
 • Wymienia nazwy mniejszości narodowych/religijnych żyjących w Rzeczpospolitej oraz potrafi przyporządkować nazwy świątyń do poszczególnych wyznań.

Historia

Konspekt dla klasy VI

Opracowała: mgr Milena Kaminecka-Łabędź

Lekcja 2,3 – 25 stycznia

Nazwa bloku programowego: Historia

Temat: Demokracja szlachecka.

Cele główne:

 • Wyjaśnienie na czym polegał ustrój XVI-XVIII- wiecznej Rzeczpospolitej nazywany potocznie demokracja szlachecką;
 • Omówienie znaczenia nadawania coraz liczniejszych przywilejów szlacheckich;
 • Rozumie znaczenie odzyskania dla Korony Polskiej Pomorza Gdańskiego w roku 1466.

Cele szczegółowe – Uczeń:

 • Potrafi wyjaśnić pochodzenie szlachty, wymienić jej atrybuty oraz dokonać podstawowej klasyfikacji;
 • Wie na jakich zasadach funkcjonowały: sejm walny oraz sejmik ziemski;
 • Potrafi wyjaśnić pojęcia: pańszczyzna, pospolite ruszenie;
 • Wie czym jest herb i potrafi krótko go omówić.

Temat 2: W czasach ostatnich Jagiellonów.

Cele główne:

 • Omówienie stosunków politycznych między Zakonem Krzyżackim a Rzeczpospolitą Polską od II połowy XV do połowy XVI w.;
 • Wyjaśnienie genezy konfliktu polsko-rosyjskiego zapoczątkowanego w XVI w.

Cele szczegółowe – Uczeń:

 • Potrafi wyjaśnić przyczyny i znaczenie złożenia przez Albrechta Hohenzollerna hołdu pruskiego Zygmuntowi I Staremu w 1525 r.;
 • Rozumie jaka była przyczyna konfliktów między Koroną Polską i Wielkim Księstwem Litewskim a Wielkim Księstwem Moskiewskim;
 • Rozumie przyczyny i skutki wojny siedmioletniej toczonej o wpływy w Inflantach w 1563-1570 r.