Język polski

Konspekt dla klasy IV i V

Opracowała : mgr Marta Walczak

Lekcja 14 –30 maja

Nazwa bloku programowego: Język polski  .

Temat 1: Jurata, królowa Bałtyku.

 Cele ogólne:

 • Wyjaśnienie kim była Jurata;
 • Próby samodzielnego czytania tekstu;
 • Próby pisemnej odpowiedzi na pytania do tekstu;
 • Zapoznanie z tekstem.

Cele szczegółowe: 

Uczeń :

 • Potrafi wyjaśnić kim była Jurata;
 • Potrafi odpowiedzieć na pytania dotyczące omawianego tekstu;
 • Potrafi samodzielnie przeczytać zadany tekst;
 • Potrafi swobodnie się wypowiadać na zadany temat;
 • Przestrzega zasad kulturalnej dyskusji.

 

Temat 2: Wysyłamy listy i kartki pocztowe.

Cele ogólne:

 • Zapoznanie z tekstem dotyczącym sposobu pisania i adresowania;
 • Wyjaśnienie skrótów w zapisie adresu;
 • Wyjaśnienie, dlaczego należy pisać kartki i listy;
 • Praca literacka- Mój list do przyjaciela.

Cele szczegółowe:

  Uczeń :

 • Potrafi wysłuchać uważnie przeczytać tekst;
 • Potrafi odpowiedzieć na pytania do tekstu;
 • Potrafi wyjaśnić, dlaczego piszemy listy;
 • Potrafi wyjaśnić, co oznaczają skróty w zapisie adresu;
 • Wykona pracę literacką pt. Mój list do przyjaciela.

 

Konspekt

Konspekt dla klasy III i IV

Opracowała :   mgr Izabela Bielińska

Lekcja 12-  2 MAJA 

Nazwa bloku programowego : Święta majowe

Temat :  Symbole narodowe, znaczenie Konstytucji 3 Maja, oraz święto flagi i Święta Pracy

Cele ogólne:

 • Uczeń potrafi wymienić święta majowe i zna ich znaczenie

Cele szczegółowe:  Uczeń :

 • Wie kiedy miała miejsce Konstytucja 3 Maja i zna jej postanowienia
 • Zna symbole narodowe
 • Wyjaśnia znaczenie dat 1 i 2 Maja
 • Potrafi wyjaśnić w jakich okolicznościach wywieszona jest flaga Polski

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY IV i V

Opracowała : mgr Magdalena Wasiluk

Lekcja 12– 7 marca

Nazwa bloku programowego : Język polski

Temat: Baśniowe krainy.

Cele główne :

 • Poznanie cech gatunkowych baśni;
 • Wskazanie elementów świata przedstawionego, na podstawie baśni Charlesa Perrault “Kopciuszek”;
 • Określenie pozycji narratora;
 • Formułowanie przesłania, jakie niesie baśń.

Cele szczegółowe : uczeń potrafi :

 • Dostrzec elementy baśniowe utworu;
 • Wskazać najistotniejsze wydarzenia;
 • Stwierdzić jaki morał zawiera baśń;
 • Określić pozycję narratora;
 • Samodzielnie opowiedzieć treść baśni.

 

 

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY IV i V

Opracowała : mgr Magdalena Wasiluk

Lekcja 11– 8 lutego

Nazwa bloku programowego : Język polski

Temat 1: Jaką funkcję pełni czasownik i przez co się odmienia? Kontynuacja.

Cele główne :

 • Doskonalenie umiejętności odróżniania czasownika od innych części mowy;
 • Odróżnianie czasowników oznaczających czynności od czasowników oznaczających stany;
 • Odmiana czasowników przez osoby i liczby;
 • Wskazanie czasu, w którym występuje czasownik;
 • Rozróżnianie formy osobowej i nieosobowej czasownika.

Cele szczegółowe : Uczeń potrafi :

 • Wskazać czasownik w zdaniu;
 • Podać przykłady czasowników;
 • Odróżnić czasowniki oznaczające czynności od tych oznaczających stan;
 • Odmienić czasowniki przez osoby i liczby;
 • Wskazać czas, w którym czasownik został użyty;
 • Odróżnić formę osobową i nieosobową czasownik

Temat 2 : Jak opisać przedmiot ? “Magiczne tenisówki mojego przyjaciela Percy’ego” Ulf Stark.

Cele główne :

 • Redagowanie opisu przedmiotu

Cele szczegółowe : Uczeń potrafi :

 • Odnaleźć w tekście informacje dotyczące opisywanego przedmiotu;
 • Dobrać prawidłowo wyrazy bliskoznaczne;
 • Wymienić najważniejsze elementy opisu przedmiotu;
 • Uzupełnić opis przedmiotu odpowiednimi informacjami;
 • Zredagować tekst,unikając powtarzania wyrazów;
 • Stosować w wypowiedzi pisemnej odpowiednią kompozycję i układ graficzny zgodny z wymogami danej formy gatunkowej.

 

 

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY VI i VII
OPRACOWAŁ: mgr Janusz Adam Dziewiątkowski

LEKCJA 9 – 1 LUTEGO 2020

NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGO: Język polski

Temat 1: Uzupełnienie i utrwalenie wiadomości o językowych środkach stylistycznych.

Cele główne:

 • Poznawanie i utrwalanie podstawowych pojęć oraz terminów służących do opisywania języka i językowego komunikowania się ludzi;
 • Rozwijanie rozumienia wartości języka ojczystego oraz jego funkcji w budowaniu tożsamości osobowej ucznia;
 • Przyswojenie podstawowych wiadomości z zakresu teorii literatury, które przygotowują do odbioru, analizy i interpretacji tekstów literackich oraz sprzyjają rozumieniu zjawisk literackich i kulturowych.

Cele szczegółowe, uczeń:

 • Wie co to jest i jakie funkcje w tekście literackim pełni wybrany środek stylistyczny;
 • Umie wskazać i wymienić podstawowe środki stylistyczne;
 • Wskazuje i sam tworzy epitety;
 • Wie, jak rozpoznać porównania;
 • Wie, co to metafora, jaką pełni funkcję i sprawnie rozpoznaje metafory w tekście;
 • Wskazuje w tekście i sam tworzy wyrazy dźwiękonaśladowcze;
 • Potrafi odnaleźć w tekście uosobienia, ożywienia, zdrobnienia i powtórzenia;
 • Wie, co to jest pytanie retoryczne i jaką pełni funkcję w tekście.

Temat : 2,3: Jana Kochanowskiego opowieść o życiu. Fraszki staropolskie.

Cele główne:

 • Wyrabianie i rozwijanie zdolności rozumienia utworów literackich oraz innych tekstów kultury;
 • Kształtowanie umiejętności uczestniczenia w kulturze polskiej i europejskiej, szczególnie w jej wymiarze symbolicznym i aksjologicznym;
 • Poznawanie wybranych dzieł wielkich pisarzy polskich w kontekście podstawowych informacji o epokach, w których tworzyli.

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Zapoznaje się z informacjami na temat życia i twórczości Jana Kochanowskiego;
 • Rozumie wybrane archaizmy;
 • Wyraża swoje zdanie na temat wysłuchanych utworów poetyckich;
 • Uczestniczy w rozmowie;
 • Wie, co to gatunek literacki i wymienia jego cechy;
 • Zna definicję fraszki;
 • Wskazuje w poznanych fragmentach problemy egzystencjalne i rozważa je, odwołując się do swojej wiedzy i doświadczeń;
 • Odnosi się wartości uniwersalnych, interpretując utwory;
 • Wskazuje sposoby budowania komizmu w poznanych fraszkach;
 • Dostrzega ironię;
 • Wyszukuje w tekstach informacje.

 

Język polski

Konspekt dla klasy IV i V

Opracowała : mgr Magdalena Wasiluk

Lekcja 22,23– 25 stycznia

Nazwa bloku programowego : Język polski

Temat: “Ludeczka”R. Goscinny, J.J. Sempe. Rozumienie słuchanego tekstu.

Cele główne :

 • Doskonalenie umiejętności rozumienia słuchanego tekstu.

Cele szczegółowe :

 • Rozumie sens wysłuchanego opowiadania;
 • Umie odpowiedzieć na pytania do tekstu;
 • Potrafi opowiedzieć historię, którą wysłuchał.

 

Język polski

Konspekt dla klasy IV i V

Opracowała: mgr Magdalena Wasiluk

Lekcja 19,20– 14 grudnia

Nazwa bloku programowego : Język polski

Temat: W świątecznym nastroju. Interpretacja wierszy: Włodzimierza Dulemby “Wigilia z gwiazdką” oraz Wandy Chotomskiej “To już pora na wigilię”.

Cele główne :

 • Kształcenie umiejętności czytania ze zrozumieniem utworów poetyckich;
 • Rozwijanie umiejętności interpretacyjnych;
 • Zapoznanie z pojęciem epitet;
 • Przybliżenie uczniom polskich obyczajów bożonarodzeniowych.

Cele szczegółowe :

Uczeń :

 • Rozumie treść przeczytanych wierszy;
 • Wskazuje epitety i określa ich funkcje;
 • Opowiada o polskich obyczajach Świąt Bożego Narodzenia oraz wyjaśnia ich symbolikę.

 

 

Konspekt dla klasy IV i V

Opracowała: mgr Magdalena Wasiluk

Lekcja 17,18– 16 listopada

Nazwa bloku programowego : Język polski

Temat: Jak opisać postać ?

Cele główne :

 • Kształcenie umiejętności pisania planu opisu;
 • Rozwijanie umiejętności nazywania cech;
 • Rozwijanie umiejętności posługiwania się związkami frazeologicznymi.

Cele szczegółowe :

Uczeń potrafi :

 • Napisać opis postaci na podstawie wcześniej stworzonego przez siebie planu;
 • Uzasadnić swoją wypowiedź;
 • Posługiwać się w pracy stylistycznej związkami frazeologicznymi.

 

 

Język polski

Konspekt dla klasy IV i V

Opracowała : mgr Magdalena Wasiluk

Lekcja 14,15,16 – 2 listopada

Nazwa bloku programowego : Język polski

Temat: Kontynuacja tematu dotyczącego przymiotnika z 19 października.

Temat 2: “Moje Bullerbyn” Barbary Gawryluk. Czytanie ze zrozumieniem.

Cele główne :

 • Rozwijanie umiejętności samodzielnego czytania ze zrozumieniem;
 • Ćwiczenie wypowiedzi w kontekście danego tematu.

Cele szczegółowe :

Uczeń potrafi :

 • Samodzielnie przeczytać tekst;
 • Odpowiedzieć na pytania odnoszące się do przeczytanego fragmentu;
 • Wypowiedzieć się na tematy poruszone w tekście.

 

 

 

Język polski

Konspekt dla klasy IV i V

Opracowała : mgr Magdalena Wasiluk

Lekcja 11 – 19 października

Nazwa bloku programowego : Język polski

Temat: Wiersz Jana Brzechwy pt.: “Samochwała”.

Cele główne :

 • Zapoznanie uczniów z postacią i twórczością Jana Brzechwy;
 • Formułowanie wypowiedzi interpretacyjnej.

Cele szczegółowe :

Uczeń potrafi :

 • Wie, kim jest J. Brzechwa;
 • Odczytuje i rozumie wiersz pt.: “Samochwała”;
 • Interpretuje utwór;
 • Wymienia cechy i umiejętności bohaterki wiersza;
 • Określa nastrój utworu;
 • Formułuje własną interpretację.

Temat 2 : Jaką funkcję pełni przymiotnik i przez co się odmienia ?

Cele główne:

 • Zapoznanie z pojęciem części mowy jaką jest przymiotnik;
 • Zdobycie umiejętności określania liczby i rodzaju przymiotnika;
 • Odmiana przymiotników przez przypadki.

Cele szczegółowe:

Uczeń potrafi:

 • Rozpoznać przymiotniki w tekście, np.: w “Samochwale” Brzechwy;
 • Dostosować formę przymiotnika do określonego rzeczownika;
 • Odmienić przymiotniki przez przypadki.