Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY VI i VII
OPRACOWAŁ: mgr Janusz Adam Dziewiątkowski

LEKCJA 11 – 7 MARCA 2020

NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGO: Język polski

Temat 1 i 2: Powtórzenie wiadomości o odmiennych częściach mowy. Czasownik polski.

Cele główne:

 • Rozwijanie rozumienia wartości języka ojczystego oraz jego funkcji w budowaniu tożsamości osobowej ucznia;
 • Rozwijanie rozumienia twórczego i sprawczego charakteru działań językowych oraz formowanie odpowiedzialności za własne zachowania językowe;
 • Poznawanie podstawowych pojęć oraz terminów służących do opisywania języka i językowego komunikowania się ludzi.

 

Cele szczegółowe, uczeń:

 • Rozróżnia i nazywa odmienne części mowy w zdaniu;
 • Na przykładzie różnorodnych form gramatycznych zastosowanych w wypowiedzeniach potrafi dokonać rozbioru gramatycznego;
 • Rozpoznaje czasowniki w wypowiedziach;
 • Rozróżnia formy osobowe i nieosobowe czasownika;
 • Określa osobę, liczbę, czas, rodzaj i tryb czasowników;
 • Posługuje się różnymi formami czasownika w sytuacjach komunikacyjnych;
 • Ze zrozumieniem stosuje czasowniki dokonane i niedokonane;
 • Rozpoznaje konstrukcje strony biernej i czynnej;
 • Przekształca konstrukcje strony biernej i czynnej zgodnie z intencją wypowiedzi;
 • Rozróżnia imiesłowy przymiotnikowe i przysłówkowe.

 

 

 

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY VI i VII
OPRACOWAŁ: mgr Janusz Adam Dziewiątkowski

LEKCJA 10 – 8 LUTEGO 2020

NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGO: Język polski

Temat 1: Świat jest teatrem, a my jego aktorami. Czym jest teatr i sztuka teatralna?

Cele główne:

 • Rozwijanie umiejętności wypowiadania się w określonych formach wypowiedzi pisemnych i ustnych;
 • Kształtowanie umiejętności uczestniczenia w kulturze polskiej i europejskiej, szczególnie w jej wymiarze symbolicznym i aksjologicznym;
 • Rozwijanie zainteresowania kulturą teatralną.

Cele szczegółowe, uczeń:

 • Wie, kiedy narodził się i do czego służył teatr i sztuka dramatyczna;
 • Rozumie, czym charakteryzuje się dramat jako podstawowy rodzaj literacki;
 • Zna i rozumie takie terminy, jak: kulisy, scena, akt, sufler;
 • Określa związek między dramatem a teatrem;
 • Wie jak właściwie zachować się w teatrze;
 • Rozmawia o symbolicznych znaczeniach w tekstach kultury;
 • Charakteryzuje zmiany w teatrze o czasów starożytnych po współczesne.

Temat 2,3: Motyw winy i kary w II części „Dziadów” Adama Mickiewicza.

Cele główne:

 • Wyrabianie i rozwijanie zdolności rozumienia utworów literackich oraz innych tekstów kultury;
 • Kształtowanie umiejętności uczestniczenia w kulturze polskiej i europejskiej, szczególnie w jej wymiarze symbolicznym i aksjologicznym;
 • Poznawanie wybranych dzieł wielkich pisarzy polskich w kontekście podstawowych informacji o epokach, w których tworzyli.

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Prezentuje najważniejsze informacje o epoce, w której tworzył Adam Mickiewicz;
 • Wyjaśnia na czym polega romantyczny sposób postrzegania świata;
 • Tłumaczy, jaką funkcję pełnił obrzęd dziadów;
 • Omawia genezę „Dziadów”;
 • Zadaje pytania do tekstu;
 • Czyta tekst z podziałem na role;
 • Omawia przebieg dziadów;
 • Wskazuje środki wyrazu służące uwypukleniu emocji bohaterów;
 • Określa rodzaj winy Widma i poniesionej przez nie kary;
 • Zwraca uwagę na uniwersalny charakter nauki wypływającej z utworu;
 • Wskazuje w tekście wyrazy, które wyszły z użycia i zastępuje je współczesnymi odpowiednikami.

 

Język polski

Konspekt dla klasy VI i VII

Opracowała : mgr Magdalena Wasiluk

Lekcja – 25 stycznia

Nazwa bloku programowego : Język polski

Temat: Jak opisać przeżycia wewnętrzne?

Cele główne :

 •   Kształcenie umiejętności wyrażania i nazywania uczuć u siebie i innych;
 •   Redagowanie opisu przeżyć wewnętrznych obserwowanej osoby lub bohatera literackiego.

Cele szczegółowe:

 • Potrafi określić uczucia doznawane przez siebie;
 • Umie znaleźć w tekście wyrażenia i wyrazy świadczące o przeżyciach wewnętrznych;
 • Zna wyrażenia i związki frazeologiczne służące opisywaniu uczuć;
 • Potrafi zredagować opis uczuć wewnętrznych.

 

 

Język polski

Konspekt dla klasy VI i VII

Opracował: mgr Janusz Adam Dziewiątkowski

Lekcja 6 – 14 grudnia

Nazwa bloku programowego: Język polski

Temat 1 i 2:  Realizm i fantastyka w „Opowieści wigilijnej” Ch. Dickensa.

Cele główne:

 • Kształcenie umiejętności czytania i rozumienia tekstów kultury przy wykorzystaniu zdobytej wiedzy o literaturze, teatrze, filmie, mediach;
 • Zachęcanie do czytania i świadomego odbioru innych tekstów kultury;
 • Rozwijanie umiejętności krytycznego i logicznego myślenia, rozumowania, argumentowania i wnioskowania;
 • Rozwijanie umiejętności wypowiadania się w określonych formach wypowiedzi.

Cele szczegółowe:

Uczeń:

 • Zapoznaje się z biografią Charlesa Dickensa;
 • Zdobywa informacje na temat epoki wiktoriańskiej;
 • Określa tematykę utworu Charlesa Dickensa z uwzględnieniem kontekstów: biograficznego, społecznego i historycznego;
 • Zadaje pytania do tekstu;
 • Tworzy uporządkowaną wypowiedź na zadany temat;
 • Tworzy charakterystykę głównego bohatera;
 • Ocenia wartości wyznawane przez E. Scrooge’a;
 • Potrafi wymienić elementy realistyczne i fantastyczne w opowiadaniu;
 • Wie, czemu służą wprowadzone do utworu elementy fantastyczne;
 • Umie opowiedzieć o symbolice świąt Bożego Narodzenia.

Temat 3: Przygotowujemy się do recytacji poezji na Boże Narodzenie.

Cele główne:

 • Rozwijanie rozumienia wartości i piękna języka ojczystego;
 • Usprawnianie czynności fonacyjnych, artykulacyjnych i prozodycznych uczniów;
 • Kształcenie umiejętności wygłaszania, recytacji i interpretacji głosowej tekstów mówionych, doskonalenie dykcji i operowania głosem;
 • Uświadamianie bogactwa poezji polskiej związanej z tradycją świąt Bożego Narodzenia.

Cele szczegółowe:

Uczeń:

 • Potrafi czytać tekst literacki ze zrozumieniem;
 • Rozumie, jaką funkcję pełnią znaki interpunkcyjne w tekście;
 • Potrafi samodzielnie wykonać podstawowe ćwiczenia artykulacyjne;
 • Zna zasady starannego czytania i deklamowania utworów literackich;
 • Recytuje wiersz na forum klasy;
 • Stosuje poprawną intonację podczas recytacji utworu;
 • Podczas recytacji przyjmuje właściwą postawę.

Język polski

Konspekt dla klasy VI i VII
Opracował: mgr Janusz Adam Dziewiątkowski

Lekcja 5 – 16 listopada

Nazwa bloku programowego: Język polski

Temat 1 i 2:  Jak napisać dobrą charakterystykę?

Cele główne:

 • Zachęcanie do zorganizowanego i świadomego samokształcenia opartego na umiejętności przygotowania własnego warsztatu pracy;
 • Rozwijanie umiejętności krytycznego i logicznego myślenia, rozumowania, argumentowania i wnioskowania;
 • Rozwijanie umiejętności wypowiadania się w określonych formach wypowiedzi ustnych i pisemnych.

Cele szczegółowe:

 Uczeń:

 • Wie, co to jest charakterystyka;
 • Rozpoznaje pisaną charakterystykę postaci;
 • Analizuje wzorcową charakterystykę;
 • Wskazuje elementy kompozycyjne charakterystyki;
 • Gromadzi i porządkuje materiał do charakterystyki;
 • Rozróżnia charakterystykę statyczną i dynamiczną;
 • Redaguje charakterystykę poprawną pod względem formy i treści.

Temat 3: Sztuka recytacji. Uczymy się mówić pięknie wiersze.

Cele główne:

 • Rozwijanie rozumienia wartości i piękna języka ojczystego;
 • Usprawnianie czynności fonacyjnych, artykulacyjnych i prozodycznych uczniów;
 • Kształcenie umiejętności wygłaszania, recytacji i interpretacji głosowej tekstów mówionych, doskonalenie dykcji i operowania głosem
 • Uświadamianie bogactwa poezji polskiej związanej z tradycją świąt Bożego Narodzenia.

Cele szczegółowe:

Uczeń:

 • Potrafi czytać tekst literacki ze zrozumieniem;
 • Rozumie, jaką funkcję pełnią znaki interpunkcyjne w tekście;
 • Potrafi samodzielnie wykonać podstawowe ćwiczenia artykulacyjne;
 • Zna zasady starannego czytania i deklamowania utworów literackich;
 • Recytuje wiersz na forum klasy;
 • Stosuje poprawną intonację podczas recytacji utworu;
 • Podczas recytacji przyjmuje właściwą postawę.

Język polski

Konspekt dla klasy VI i VII
Opracował: mgr Janusz Adam Dziewiątkowski

Lekcja 4 – 2 listopada

Nazwa bloku programowego: 

Temat 1 i 2: Frazeologia w mitologii. Mit o Ariadnie i Tezeuszu, mit o Syzyfie.

Cele główne:

 • Rozwijanie szacunku dla wiedzy, wyrabianie pasji poznawania świata i zachęcanie do praktycznego zastosowania zdobytych wiadomości;
 • Przyswojenie podstawowych wiadomości z zakresu teorii literatury, które przygotowują do odbioru, analizy i interpretacji tekstów literackich oraz sprzyjają rozumieniu zjawisk literackich i kulturowych;
 • Rozwijanie rozumienia wartości języka ojczystego oraz jego funkcji w budowaniu tożsamości osobowej ucznia.

Cele szczegółowe:

Uczeń:

 • Czyta tekst ze zrozumieniem;
 • Rozpoznaje czytany utwór jako mit;
 • Rozpoznaje fikcję literacką, rozróżnia i wyjaśnia elementy realistyczne i fantastyczne we wskazanych utworach;
 • Omawia akcję utworu i kolejne wydarzenia przedstawione w nim;
 • Utrwala, co to jest związek frazeologiczny;
 • Rozpoznaje związki frazeologiczne w tekstach mitologicznych, dostrzega ich bogactwo, rozumie ich znaczenie;
 • Potrafi użyć w zdaniach kilka znanych frazeologizmów.

Temat 3: Pisownia ą, ę oraz om, on, em, en

Cele główne:

 • Rozwijanie rozumienia wartości języka ojczystego;
 • Kształcenie umiejętności poprawnego mówienia oraz pisania zgodnego z zasadami ortofonii oraz pisowni polskiej;
 • Wyrobienie sprawności w posługiwaniu się językiem jako narzędziem komunikacji oraz środkiem formułowania myśli i wyrażania uczuć w mowie i piśmie.

Cele szczegółowe:

Uczeń:

 • Wskazuje różnice w wymowie i pisowni wyrazów;
 • Poprawnie odmienia czasowniki i rzeczowniki oraz wskazuje ich formy zakończone na -ą, -ę, -om, -on, -em, -en;
 • Poprawnie zapisuje różne formy wyrazów w zakończeniach na -ą, – ę, -om, -em, -on, – en;
 • Poprawnie artykułuje wypowiadane wyrazy;
 • Korzysta ze źródeł, aby wykonać zadanie.

Język polski

Konspekt dla klasy VI i VII

Opracował: mgr Janusz Adam Dziewiątkowski

Lekcja 3 – 19 października

Nazwa bloku programowego : Język polski

Temat 1 i 2: Z wizytą na Olimpie. Co to jest mit? Mit o Prometeuszu.

Cele główne:

 • Rozwijanie szacunku dla wiedzy, wyrabianie pasji poznawania świata i zachęcanie do praktycznego zastosowania zdobytych wiadomości;
 • Przyswojenie podstawowych wiadomości z zakresu teorii literatury, które przygotowują do odbioru, analizy i interpretacji tekstów literackich oraz sprzyjają rozumieniu zjawisk literackich i kulturowych;
 • Rozwijanie rozumienia wartości języka ojczystego oraz jego funkcji w budowaniu tożsamości osobowej ucznia.

Cele szczegółowe:

Uczeń:

 • Rozpoznaje fikcję literacką; rozróżnia i wyjaśnia elementy realistyczne i fantastyczne we wskazanych utworach;
 • Rozpoznaje czytany utwór jako mit;
 • Wie i rozumie, czym charakteryzuje się mit;
 • Opowiada o wydarzeniach fabuły oraz ustala kolejność zdarzeń i rozumie ich wzajemną zależność;
 • Wskazuje w utworze bohaterów głównych i drugoplanowych oraz określa ich cechy;
 • Nazywa wrażenia, jakie wzbudza w nim czytany tekst;
 • Objaśnia znaczenia dosłowne i przenośne w omawianych tekstach;
 • Rozpoznaje w wypowiedziach związki frazeologiczne, dostrzega ich bogactwo, rozumie ich znaczenie.

Temat 3: Kiedy piszemy „i”, a kiedy „j”?

Cele główne:

 • Rozwijanie rozumienia wartości języka ojczystego;
 • Kształcenie umiejętności poprawnego mówienia oraz pisania zgodnego z zasadami ortofonii oraz pisowni polskiej;
 • Wyrobienie sprawności w posługiwaniu się językiem jako narzędziem komunikacji oraz środkiem formułowania myśli i wyrażania uczuć w mowie i piśmie.

Cele szczegółowe:

Uczeń:

 • Wskazuje różnice w wymowie i pisowni wyrazów;
 • Poprawnie zapisuje głoski miękkie;
 • Wie i rozumie, czym charakteryzuje się mit;
 • Poprawnie zapisuje różne formy wyrazów w zakończeniach na: – ia, -ja, nia;
 • Poprawnie artykułuje wypowiadane wyrazy;
 • Korzysta ze źródeł, aby wykonać zadanie.

Język polski

Konspekt dla klasy VII

Opracował: mgr Janusz Adam Dziewiątkowski

Lekcja 2 – 5 października

Nazwa bloku programowego: Język polski

Temat 1 i 2: Czy postęp techniczny wpływa na ludzi? „Bajka o  maszynie cyfrowej…” S. Lema

Cele główne:

 • Zachęcanie do czytania i świadomego odbioru innych tekstów kultury;
 • Poznanie zasad redagowania listu oficjalnego;
 • Poznanie zasad pisania wyrazów z cząstkami super-, mini- w jęz. polskim.;
 • Rozwijanie rozumienia wartości języka ojczystego oraz jego funkcji w budowaniu tożsamości osobowej ucznia;
 • Zachęcanie do stosowaniu poprawności ortograficznej i interpunkcyjnej w tworzeniu tekstów pisanych w języku polskim.

 

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Głośno czyta tekst ze zrozumieniem;
 • Potrafi ułożyć chronologiczny plan wydarzeń;
 • Interpretuje przeczytany uprzednio tekst;
 • Wie co to jest postęp techniczny i jakie skutki może on ze sobą nieść;
 • Umie scharakteryzować postać;
 • Wie jak poprawnie zapisywać cząstki mini-, super- w jęz. polskim.

 

 

Temat 3:  Piszemy list do króla Poleandra, czyli jak zredagować list oficjalny.

Cele główne:

 • Rozwijanie rozumienia twórczego i sprawczego charakteru działań językowych oraz formowanie odpowiedzialności za własne zachowania językowe;
 • Kształcenie umiejętności porozumiewania się w różnych sytuacjach oficjalnych i nieoficjalnych.

Język polski

KONSPEKT DLA KLASY VII

OPRACOWAŁ: Łukasz Bernady

Lekcja 2  – 21 września

Nazwa bloku programowego: Język polski

Temat: Co połączyło różę i Małego Księcia?

 

Cele główne:

 •  Percepcja i analiza tekstu literackiego;
 •  Kształtowanie kompetencji językowej.

 

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Głośno czyta fragmenty lektury (podręcznik);
 • Wyszukuje fragmentów tekstu na określony temat;
 • Podaje przykłady wyrazów o zabarwieniu pieszczotliwym (rzeczowniki);
 • Tworzy rzeczowniki od czasowników;
 • Układa równoważniki zdania;
 • Relacjonuje historię miłości małego księcia do róży;
 • Omawia postępowanie bohatera, wyjaśnia jego decyzję.

 

Język polski

KONSPEKT DLA KLASY VI i VII
OPRACOWAŁ: mgr Janusz Adam Dziewiątkowski

LEKCJA 1 – 7 WRZEŚNIA

Nazwa bloku programowego: Język polski

Temat 1: Powtórzenie wiadomości o częściach mowy i zasadach ortograficznych.

Cele główne:

 • rozwijanie i utrwalenie wiedzy z zakresu poznanego materiału;
 • rozwijanie rozumienia wartości języka ojczystego oraz jego funkcji w budowaniu tożsamości osobowej ucznia;
 • zachęcenie do stosowaniu poprawności ortograficznej i interpunkcyjnej w tworzeniu tekstów pisanych w języku polskim.

 

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • potrafi rozpoznawać i nazywać odmienne i nieodmienne części mowy;
 • wie czym różni się rozbiór gramatyczny zdania od rozbioru logicznego;
 • zna podstawowe zasady ortograficzne i poprawnie zapisuje wyrazy;
 • zna poprawne formy gramatyczne i umie je stosować w praktyce.

 

 

Temat 2 i 3: A. de Saint-Exupery: „Mały książę”. Czy Róża jest tylko różą?

Cele główne:

 • kształcenie umiejętności czytania i rozumienia tekstów kultury przy wykorzystaniu zdobytej wiedzy o literaturze, teatrze, filmie, mediach;
 • Zachęcanie do czytania i świadomego odbioru innych tekstów kultury.

 

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • wskazuje w twórczości pisarza odwołania do postaw społecznych;
 • stosuje w interpretacji elementy wiedzy o kulturze i historii;
 • wyjaśnia, jaki wpływ na życie pisarza miały wydarzenia, których był świadkiem;
 • wyjaśnienie terminów: symbol, metafora;
 • interpretuje symbolikę postaci róży i lisa;
 • porządkuje informacje w zależności od ich funkcji w utworze;
 • przedstawia swoje poglądy i polemizuje z cudzymi;
 • formułuje i interpretują główną ideę utworu.

 

Temat 4: Partykuła „nie” z różnymi częściami mowy.

Cele główne:

 • rozwijanie i utrwalenie wiedzy z zakresu poznanego materiału;
 • wyposażenie uczniów w wiadomości o budowie i zasadach funkcjonowania języka jako najważniejszego składnika systemu kultury i sposobu porozumiewania się;
 • kształtowanie świadomości językowej;
 • wyrobienie sprawności w posługiwaniu się językiem jako narzędziem komunikacji oraz środkiem formułowania myśli i wyrażania uczuć w mowie i piśmie.

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • zna i potrafi uzasadnić reguły ortograficzne;
 • potrafi wskazać określone części mowy w zdaniu;
 • poprawnie zapisuje „nie” z różnymi częściami mowy.