Nauczanie zintegrowane

Konspekt dla klasy “O”

Opracowała : mgr Grażyna Chojecka

Lekcja 15 – 30 maja

Nazwa bloku programowego : Nauczanie zintegrowane

Temat:  Dzieci z różnych stron świata. Rozpoznawanie mieszkańców świata, ich domów, roślinności i  zwierząt.

Cele ogólne:

 • Rozróżnianie nacji;
 • Wprowadzenie do stref klimatycznych na Ziemi;
 • Wprowadzenie do fauny i flory w danych strefach klimatycznych.

Cele szczegółowe:

 • Wie, jak wygląda: Murzyn, Indianin, Eskimos, Aborygen, Europejczyk; gdzie żyje,
 • Wie, że u Eskimosa jest ciągła zima, a u Murzyna ciągłe lato,
 • Rozpoznaje eukaliptus, palmę, kasztanowiec,
 • Rozpoznaje i nazywa wybrane zwierzęta Australii, Afryki, Ameryki, Dalekiej Północy, Europy (Polski),
 • Słucha do końca objaśnień nauczyciela i rozumie je – wykonując poprawnie zadania,
 • Segreguje obrazki, eksponaty według przynależności,
 • Potrafi złożyć obrazek z części, nazwać go i umieścić we właściwym miejscu,

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY “O”

OPRACOWAŁA : mgr Grażyna Chojecka

Lekcja 12 – 7  marca

Nazwa bloku programowego : Nauczanie zintegrowane

Temat: Wesołe zabawy literkami oraz cyferkami.

Cele ogólne:

 • Utrwalenie poprzez zabawę poznanych liter- samogłoski oraz litery. M T B W L K D.
 • Utrwalenie poznanych cyfr od 0 do 6

Cele szczegółowe : Uczeń

 • Rozpoznaje litery przez dotyk
 • Wymawia wyrazy na podaną literę
 • Wyszukuje podaną literę
 • Dopasowuje literę wielką do małej
 • Układa puzzle przedstawiające obraz graficzny liter
 • Rozpoznaje i nazywa cyfry od 0 do 6
 • Poprawnie przelicza w zakresie 6 w aspekcie kardynalnym i porządkowym
 • Modeluje z drucianej frotki wybraną cyfrę od 1 do 6
 • Potrafi ustawić się w kolejności od 1 do 6 podczas zabawy ruchowej
 • Odczytuje poprawnie wyrazy/ OLA,ULA,ELA,ALA
 • Reaguje na sygnał muzyczny w zabawie

 

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY “O”

OPRACOWAŁA : mgr Grażyna Chojecka

Lekcja 11 – 8 lutego

Nazwa bloku programowego : Nauczanie zintegrowane

Temat: Od owcy do sweterka / poznanie etapów powstawania wełny na sweter w oparciu o wiersz „Wełniany baranek” J. Gałkowskiego

Cele ogólne:

 • Zapoznanie ze znaczeniem hodowli owiec z uwzględnieniem korzyści
 • Rozwijanie umiejętności wypowiadania się na podany temat
 • Doskonalenie umiejętności uważnego słuchania

Cele szczegółowe: Uczeń :

 • Rozwiązuje zagadkę słowną
 • Uważnie słucha wiersza, analizuje, wyciąga wnioski
 • Dzieli wyrazy na sylaby
 • Potrafi wyróżnić głoskę w nagłosie
 • Przelicza ilość sylab w wyrazie
 • Ogląda ilustracje i omawia ich treść, wyciąga wnioski
 • Wykonuje pracę plastyczną
 • Uczestniczy w zabawach ruchowych

 

 

 

 

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY “O”

OPRACOWAŁA : mgr Grażyna Chojecka

Lekcja 10 – 1 lutego

Nazwa bloku programowego : Nauczanie zintegrowane

Temat: Energię oszczędzamy , o środowisko i klimat dbamy na podstawie wiersza  J. Tuwima „Pstryk”

Cele ogólne:

 • Poszerzenie wiadomości o źródłach energii, sposobach jej wykorzystania oraz sposobach jej oszczędzania.

Cele szczegółowe: Uczeń :

 • Wyjaśnia czym jest energia elektryczna i skąd ją czerpiemy,
 • Wymienia urządzenia które ,wymagają użycia energii, wie jak bezpiecznie z nich korzystać,
 • Wymienia najważniejsze źródła energii, wskazuje wiatr, wodę i słońce jako źródła energii przyjazne środowisku i klimatowi,
 • Wyjaśnia jakie konsekwencje dla przyrody ma nadmierne zużycie paliw kopalnych,
 • Rozumie potrzebę oszczędzania energii elektrycznej,

 

 

 

 

Edukacja zintegrowana

Konspekt dla klasy “O”

Opracowała : mgr Grażyna Chojecka

Lekcja 8 – 25 stycznia

Nazwa bloku programowego : Nauczanie zintegrowane

Temat: Zimowe zabawy- słuchanie wiersza „Bałwan” Doroty Kossakowskiej

Cele ogólne:

 • Wzbogacenie wiedzy na temat charakterystycznych cech zimy;
 • Utrwalenie wiadomości na temat sportów zimowych i zasad bezpieczeństwa;
 • Rozwijanie umiejętności posługiwania się liczebnikami głównymi i porządkowymi;
 • Kojarzenie liczby elementów z jej zapisem graficznym – cyfrą;
 • Przypomnienie i utrwalenie poznanych liter;
 • Doskonalenie sprawności manualnej.

Cele szczegółowe – Uczeń:

 • Zwraca uwagę na piękno zimowej przyrody;
 • Potrafi wymienić charakterystyczne cechy zimy;
 • Kojarzy liczbę elementów z zapisem graficznym – cyfrą;
 • Umiejętnie posługuje się liczebnikami głównymi i porządkowymi w zakresie mu dostępnym;
 • Potrafi rozpoznać cyfry i litery i odczytywać je;
 • Wykonuje estetycznie prace plastyczną.

 

 

Nauczanie zintegrowane

Konspekt dla klasy “O”

Opracowała: mgr Grażyna Chojecka

Lekcja 7 – 14 grudnia

Nazwa bloku programowego : Nauczanie zintegrowane

Temat: Wigilijny czas- rozmowa na temat zwyczajów i tradycji zawiązanych ze Świetami Bożego Narodzenia w oparciu o wiersz „Wigilja” D. Kossakowskiej.

Cele ogólne:

 • Poznanie zwyczajów i tradycji związanych ze Świętami Bożego Narodzenia;
 • Doskonalenie umiejętności wypowiadania się na określony temat całym zdaniem;
 • Dalsze kształtowanie umiejętności dzielenie wyrazów na sylaby i głoski;
 • Doskonalenie umiejętności porównywania liczebności dwóch zbiorów poprzez łączenie w pary;
 • Wdrażanie do estetycznego wykonania pracy.

Cele szczegółowe:

Uczeń :

 • Zna zwyczaje i tradycje bożonarodzeniowe;
 • Chętnie wypowiada się na podany temat;
 • Dzieli wyrazy na sylaby i próbuje dzielić na głoski proste wyrazy;
 • Porównuje liczebność zbiorów;
 • Estetycznie wykonuje świąteczne prace.

Nauczanie zintegrowane

Konspekt dla klasy “O”

Opracowała : mgr Grażyna Chojecka

Lekcja 6 – 16 listopada

Nazwa bloku programowego : Nauczanie zintegrowane

Temat: Polska – nasza Ojczyzna. Słuchanie “Legendy o Orle Białym” W. Badalskiej. Ustalenie kolejności zdarzeń. Symbole narodowe. Wykonanie godła Polski. Kolorowanie konturu Polski barwami narodowymi.

Cele ogólne:

 • Poznanie legendy związanej z Gnieznem;
 • Wzbogacenie słownictwa uczniów o treści związane z legendą;
 • Wdrażanie do kilku zdaniowej wypowiedzi na określony temat;
 • Zastosowanie zdobytych wiadomości w formie plastycznej;
 • Rozwijanie umiejętności logicznego rozumowania poprzez rozwiązywanie zadań.

 

Cele szczegółowe: Uczeń :

 • Opowiada legendę;
 • Stosuje w wypowiedziach zgromadzone słownictwo;
 • Wie, co to jest puszcza i gród;
 • Wie, że Gniezno to pierwsza stolica Polski;
 • Wyodrębnia w utworze postacie i zdarzenia;
 • Ustala kolejność wydarzeń;
 • Wie, że godło Polski jest symbolem narodowym;
 • Wskazuje na mapie góry, rzeki i miasta;
 • Wie, że nazwy gór, rzek i miast piszemy wielką literą;
 • Wie, że orły są ptakami chronionymi;
 • Wie, że hymn państwowy należy śpiewać w postawie na baczność;
 • Właściwymi barwami maluje godło Polski;
 • Wykonuje orła białego z kartonu.

Nauczanie zintegrowane

Konspekt dla klasy “O”

Opracowała : mgr Grażyna Chojecka

Lekcja 5 – 2 listopada

Nazwa bloku programowego : Nauczanie zintegrowane

Temat: Jak zwierzęta przygotowuja sie do zimy na podstawie opowiadania „ Z przygód Krasnala Hałabały” L. Krzemieniecka.

Cele ogólne:

 • Zapoananie z utworem polskiej literatury dziecięcej;
 • Zapoznanie ze sposobami przygotowania się zwierząt do zimy;
 • Rozwijanie zainteresowań przyrodniczych;
 • Doskonalenie umiejętności wypowiadania się na dany temat;
 • Doskonalenie umiejętności posługiwania się nożyczkami.

Cele szczegółowe:

Uczeń :

 • Zna i prawidłowo nazywa leśne zwierzęta;
 • Wypowiada się na temat charakterystycznych cech opisujących zachowanie I zwyczaje jeża, wiewiórki i niedźwiedzia;
 • Prawidłowo posługuje się nożyczkami i wycina po śladzie.

 

Nauczanie zintegrowane

Konspekt dla klasy “O”

Opracowała : mgr Grażyna Chojecka

Lekcja 4 – 19 października

Nazwa bloku programowego : Nauczanie zintegrowane

Temat: Wprowadzenie litery A na podstawie wyrazu „aparat” oraz wiersza L. J. Kerna „Pstrykowanie”. Jestem bezpieczny w domu i na spacerze.Kolorowe światła, kolorowe znaki.

Cele ogólne:

 • Zainteresowanie dzieci nowymi sposobami fotografowania;
 • Wprowadzenie litery A, a;
 • Gromadzenie slownictwa, poprawne wypowiadanie się na podany temat;
 • Rozwijanie umiejętności twórczego myślenia;
 • Kształtowanie umiejętności współpracy w grupie;
 • Kształtowanie pojecia prawa, lewa strona;
 • Zapoananie z podstawowymi figurami geometrycznymi , kwadrat,trókąt, koło;
 • Poznanie podstawowych przepisów ruchu drogowego.

Cele szczegółowe:

Uczeń :

 • Interesuje się różnymi sposobami fotografowania;
 • Rozpoznaje i nazywa zwierzęta na ilustracjach;
 • Określa głoski w nagłosie, w środku i na końcu wyrazu;
 • Zna nową literę „A, a”, podaje wyrazy z nową literą;
 • Wyszukuje nową literę w wyrazach;
 • Rozpoznaje nową literę spośród innych;
 • Rysuje na zadany temat;
 • Rozwiązuje rebus fonetyczny;
 • Rozpoznaje i nazywa charakterystyczne elementy drogi;
 • Zna podstawowe zasady ruchu drogowego i znaczenie kolorów sygnalizacji świetlnej;
 • Rozróżnia i nazywa kolory, dokonuje właściwego ich doboru;
 • Potrafi dzielić na sylaby wyrazy dwu- i trzysylabowe;
 • Swobodnie wypowiada się na określony temat.

 

Nauczanie zintegrowane

Konspekt dla klasy “O”

Opracowała : mgr Grażyna Chojecka

Lekcja 3 – 5 października

Nazwa bloku programowego : Nauczanie zintegrowane

Temat: Wakacyjne podróże. Jesień wokół nas. Słuchanie wiersza M. Konopnickiej Jesienią, jesienią..

Cele ogólne:

 • Znajomość aktualnej pory roku i jej charakterystycznych cech;
 • Zapoznanie z wybranym utworem literatury polskiej dla dzieci;
 • Stymulowanie rozwoju uwagi i pamięci’
 • Klasyfikowanie przedmiotów według cech ilościowych i jakościowych;
 • Zapoznanie z charakterystycznym krajobrazem Polski : górski , nadmorski, mazurski;
 • Rozwijanie inwencji twórczej;
 • Rozwijanie wrażliwości plastycznej.

Cele szczegółowe: Uczeń :

 • Wymienia aktualną porę roku i jej charakterystyczne cechy;
 • Potrafi poprawnie klasyfikować dary z lasu i ogrodu;
 • Słucha uważnie wiersza i potrafi odpowiedzieć na pytanie dotyczące jego treści;
 • Miesza farby w celu uzyskania odpowiedniego koloru;
 • Śpiewa znane piosenki;
 • Określa głoskę w nagłosie i wygłosie.