Matematyka

Konspekt dla klasy I ,II, III

Opracowała: mgr Dorota Górska

Lekcja 1 – 30 maja

Nazwa bloku programowego: Nauczanie zintegrowane

Temat: Dodawanie i odejmowanie w zakresie 100

Cele ogólne:

 • Utrwalenie wiadomości na temat liczb dwucyfrowych;
 • Doskonalenie umiejętności uzupełniania treści w zadaniach tekstowych, poprawnego zapisywania działań matematycznych i odpowiedzi.

 

Cele szczegółowe:

Uczeń:

 • Potrafi obliczać sumy i różnice w zakresie 100;
 • Porównuje i porządkuje liczby w zakresie 100;
 • Czyta ze zrozumieniem treść zadania;
 • Bierze aktywny udział w zajęciach;
 • Współpracuje z zespołem i przestrzega zasad rywalizacji.

Nauczanie zintegrowane

Konspekt dla klasy I, II, III

Opracowała : mgr Marta Walczak

Lekcja 14 –30 maja

Nazwa bloku programowego: Nauczanie zintegrowane  .

Temat 1: W drogę! Wakacje tuż, tuż.

Cele ogólne:

 • Wyjaśnienie jak należy się przygotować do podróży;
 • Wyjaśnienie dlaczego wakacje są ważne i potrzebne;
 • Próby opracowania sposobów przygotowania się do podróży;
 • Zapoznanie z tekstem dotyczącym wakacji.

Cele szczegółowe: 

Uczeń :

 • Potrafi wyjaśnić jak należy przygotować się do podróży;
 • Potrafi odpowiedzieć na pytania dlaczego wakacje są ważne;
 • Potrafi opisać swój własny sposób przygotowania się do podróży;
 • Potrafi swobodnie się wypowiadać na zadany temat;
 • Potrafi odpowiedzieć na pytania do tekstu;
 • Przestrzega zasad kulturalnej dyskusji.

Temat 2: Wysyłamy listy i kartki pocztowe.

Cele ogólne:

 • Zapoznanie z tekstem dotyczącym sposobu pisania i adresowania;
 • Wyjaśnienie skrótów w zapisie adresu;
 • Wyjaśnienie, dlaczego należy pisać kartki i listy;
 • Praca plastyczna- Moja widokówka.

Cele szczegółowe: 

Uczeń :

 • Potrafi wysłuchać uważnie czytany tekst;
 • Potrafi odpowiedzieć na pytania do tekstu;
 • Potrafi wyjaśnić, dlaczego piszemy listy;
 • Potrafi wyjaśnić, co oznaczają skróty w zapisie adresu;
 • Wykona pracę plastyczną pt. Moja widokówka.

Konspekt

Konspekt dla klasy I i II

Opracowała : mgr Marta Walczak

Lekcja 12 –2 maja

Nazwa bloku programowego Nauczanie zintegrowane  .

Temat 1: 1 Maja- dlaczego obchodzimy i co symbolizuje, to święto

Cele ogólne:

 • Wyjaśnienie znaczenia Święta Pracy;
 • Wyjaśnienie dlaczego jest ono ważne;
 • Próby opracowania sposobów obchodzenia 1 maja;
 • Zapoznanie z tekstem dotyczącym Święta Pracy.

Cele szczegółowe:  Uczeń potrafi :

 • Wyjaśnić czym jest Święto Pracy;
 • Odpowiedzieć na pytania dotyczące 1 maja;
 • Opisać swój własny sposób obchodów Święta Pracy;
 • Wyjaśnić, dlaczego to Święto jest ważne;
 • Swobodnie się wypowiadać na zadany temat;
 • Odpowiedzieć na pytania do tekstu;
 • Przestrzegać zasad kulturalnej dyskusji.

 

 

 

Konspekt

Konspekt dla klasy I

Opracowała: mgr Ewelina Langsjøen

Lekcja 12 – 07 marca

Nazwa bloku programowego:Nauczanie zintegrowane.

 Temat: Wiosna, ach to Ty.

Cele główne, uczeń

 • Potrafi dostrzec związek między porą roku a zmianami w przyrodzie,
 • Poprawnie wypowiada się na dany temat,
 • Wzbogaca słownictwa z zakresu treści środowiskowych,
 • Aktywnie uczestniczy w pracach zespołu, grupy.

Cele szczegółowe, uczeń:

 • Potrafi nazwać zmiany jakie zachodzą wiosną w przyrodzie,
 • Wymienia nazwy pór roku,
 • Rozpoznaje i nazywa pierwsze wiosenne kwiaty,
 • Potrafi utworzyć z sylab nazwy kwiatów,
 • Umie wypełnić kontury wiosennych kwiatów odpowiednimi kolorami.

Konspekt

Konspekt dla klasy I

Opracowała: mgr Ewelina Langsjøen

Lekcja 11 – 8 lutego

Nazwa bloku programowego: Nauczanie zintegrowane.

 Temat: Zwierzęta w naszym domu.

Cele główne:

 • Uwrażliwienie uczniów na potrzeby zwierząt

Cele szczegółowe:

Uczeń:.

 • Wie jak opiekować się zwierzętami;
 • Układa i odgaduje zagadki;
 • Dzieli nazwy zwierząt na sylaby;
 • Pokazuje ruchem, gestem, mimiką zachowania zwierząt domowych;
 • Zna przysłowia o zwierzę

Nauczanie zintegrowane

Konspekt dla klasy I

Opracowała: mgr Ewelina Langsjøen

Lekcja 9 – 25 stycznia

Nazwa bloku programowego: Nauczanie zintegrowane.

 Temat: Warzywa i owoce na zdrowie i dobry humor.

Cele główne:

 • Przekazywanie wiedzy o zdrowym stylu życia;
 • Kształtowanie nawyku jedzenia warzyw i owoców;
 • Rozumienie znaczenia witamin dla zdrowia.

Cele szczegółowe – Uczeń:.

 • Utrwala nazw warzyw ,owoców i ich zastosowania;
 • Poznają dzieci z terminem włoszczyzna, jarzyny;
 • Rozwija pozytywną postawę zdrowotną z uświadomieniem własnej odpowiedzialności za ochronę swojego zdrowia;
 • Poznaje rodzaje prac ogrodowych i narzędzi potrzebnych do ich wykonania.

Nauczanie zintegrowane

Konspekt dla klasy I

Opracowała: mgr Ewelina Langsjøen

Lekcja 7 – 14 grudnia

Nazwa bloku programowego: Nauczanie zintegrowane.

 Temat: W oczekiwaniu na święta Bożego Narodzenia.

Cele główne:

 • · Wywołanie radosnego nastroju spowodowanego zbliżającymi się świętami.

Cele szczegółowe:

Uczeń:

 • Wymienia skojarzenia związane ze Świętami Bożego Narodzenia;
 • Bierze udział w świątecznych zabawach;
 • Śpiewa/ słucha kolęd;
 • Tworzy kreatywne ozdoby choinkowe.

 

Nauczanie zintegrowane

Konspekt dla klasy I

Opracowała: mgr Ewelina Langsjøen

Lekcja 6 – 16 listopada

Nazwa bloku programowego: Nauczanie zintegrowane.

 Temat: Magia kina.

Cele główne:

 • Poznanie różnych form przekazu treści;
 • Poznanie różnego rodzajów wydarzeń kulturalnych ze szczególnym uwzględnieniem seansu kinowego;
 • Ćwiczenie myślenia przyczynowo – skutkowego;
 • Ćwiczenie myślenia logicznego.

Cele szczegółowe:

Uczeń:

 • Wie, jak należy się zachować na uroczystościach, np. na koncercie, festynie, przedstawieniu, w teatrze, w kinie;
 • W miarę samodzielnie radzi sobie w sytuacjach życiowych, próbuje przewidywać skutki swoich zachowań;
 • Mówi płynnie, niezbyt głośno, dostosowując ton głosu do sytuacji;
 • Stara się łączyć przyczynę ze skutkiem, próbuje przewidywać, co się może zdarzyć;
 • Uczestniczy w zajęciach ruchowych;
 • Dysponuje sprawnością rąk oraz koordynacją wzrokowo-ruchową potrzebną do nauki pisania.

Nauczanie zintegrowane

Konspekt dla klasy I

Opracowała: Mgr Ewelina Langsjøen

Lekcja 5 – 2 listopada

Nazwa bloku programowego: Nauczanie zintegrowane.

 Temat: Jesienne liście.

Cele główne:

 • Poznanie jesieni – jednej z czterech pór roku;
 • Zapoznanie się ze zmianami zachodzącymi w przyrodzie;
 • Poznanie niektórych zwierząt i ich jesiennych zwyczajów.

Cele szczegółowe:

Uczeń:

 • Potrafi wymienić cechy charakteryzujące jesień;
 • Zna ramy czasowe kalendarzowej jesieni;
 • Zna popularne w Polsce drzewa;
 • Potrafi nazwać liście i dopasować je do drzew;
 • Tworzy kompozycje z liści.

Nauczanie zintegrowane

Konspekt dla klasy I

Opracowała: mgr Ewelina Langsjøen

Lekcja 4 – 19 październik

Nazwa bloku programowego: Nauczanie zintegrowane.

 Temat: Poznajemy alfabet. Praca z wierszem Juliana Tuwima „Abecadło”

Cele główne:

 • Poznanie pojęcia „alfabet;”
 • Utrwalenie poznanych liter drukowanych i pisanych;
 • Poznanie spółgłosek i samogłosek.

Cele szczegółowe:

Uczeń:

 • Potrafi wyróżnić głoskę w nagłosie;
 • Odczytuje wielkie i małe litery drukowane i pisane;
 • Klasyfikuje odpowiedniki fonetyczne liter na spółgłoski i samogłoski;
 • Układa swoje imię z rozsypanki literowej;
 • Dostrzega elementy humorystyczne w wierszu czytanym przez nauczyciela;
 • Dokonuje analizy sylabowej wyrazów.