Matematyka

Konspekt dla klasy I ,II, III

Opracowała: mgr Dorota Górska

Lekcja 1 – 30 maja

Nazwa bloku programowego: Nauczanie zintegrowane

Temat: Dodawanie i odejmowanie w zakresie 100

Cele ogólne:

 • Utrwalenie wiadomości na temat liczb dwucyfrowych;
 • Doskonalenie umiejętności uzupełniania treści w zadaniach tekstowych, poprawnego zapisywania działań matematycznych i odpowiedzi.

 

Cele szczegółowe:

Uczeń:

 • Potrafi obliczać sumy i różnice w zakresie 100;
 • Porównuje i porządkuje liczby w zakresie 100;
 • Czyta ze zrozumieniem treść zadania;
 • Bierze aktywny udział w zajęciach;
 • Współpracuje z zespołem i przestrzega zasad rywalizacji.

Nauczanie zintegrowane

Konspekt dla klasy I, II, III

Opracowała : mgr Marta Walczak

Lekcja 14 –30 maja

Nazwa bloku programowego: Nauczanie zintegrowane  .

Temat 1: W drogę! Wakacje tuż, tuż.

Cele ogólne:

 • Wyjaśnienie jak należy się przygotować do podróży;
 • Wyjaśnienie dlaczego wakacje są ważne i potrzebne;
 • Próby opracowania sposobów przygotowania się do podróży;
 • Zapoznanie z tekstem dotyczącym wakacji.

Cele szczegółowe: 

Uczeń :

 • Potrafi wyjaśnić jak należy przygotować się do podróży;
 • Potrafi odpowiedzieć na pytania dlaczego wakacje są ważne;
 • Potrafi opisać swój własny sposób przygotowania się do podróży;
 • Potrafi swobodnie się wypowiadać na zadany temat;
 • Potrafi odpowiedzieć na pytania do tekstu;
 • Przestrzega zasad kulturalnej dyskusji.

Temat 2: Wysyłamy listy i kartki pocztowe.

Cele ogólne:

 • Zapoznanie z tekstem dotyczącym sposobu pisania i adresowania;
 • Wyjaśnienie skrótów w zapisie adresu;
 • Wyjaśnienie, dlaczego należy pisać kartki i listy;
 • Praca plastyczna- Moja widokówka.

Cele szczegółowe: 

Uczeń :

 • Potrafi wysłuchać uważnie czytany tekst;
 • Potrafi odpowiedzieć na pytania do tekstu;
 • Potrafi wyjaśnić, dlaczego piszemy listy;
 • Potrafi wyjaśnić, co oznaczają skróty w zapisie adresu;
 • Wykona pracę plastyczną pt. Moja widokówka.

Konspekt

Konspekt dla klasy I i II

Opracowała : mgr Marta Walczak

Lekcja 12 –2 maja

Nazwa bloku programowego Nauczanie zintegrowane  .

Temat 1: 1 Maja- dlaczego obchodzimy i co symbolizuje, to święto

Cele ogólne:

 • Wyjaśnienie znaczenia Święta Pracy;
 • Wyjaśnienie dlaczego jest ono ważne;
 • Próby opracowania sposobów obchodzenia 1 maja;
 • Zapoznanie z tekstem dotyczącym Święta Pracy.

Cele szczegółowe:  Uczeń potrafi :

 • Wyjaśnić czym jest Święto Pracy;
 • Odpowiedzieć na pytania dotyczące 1 maja;
 • Opisać swój własny sposób obchodów Święta Pracy;
 • Wyjaśnić, dlaczego to Święto jest ważne;
 • Swobodnie się wypowiadać na zadany temat;
 • Odpowiedzieć na pytania do tekstu;
 • Przestrzegać zasad kulturalnej dyskusji.

 

 

 

Konspekt

Konspekt  dla klasy II

Opracowała: mgr Marta Walczak

Lekcja 17 – 7 marca

Nazwa bloku programowego: Edukacja wczesnoszkolna

Temat 1:  Powtórzenie wiadomości z zasad pisowni wyrazów z końcówką –ówka oraz wyrazów rozpoczynających się na usprawdzian.

Cele główne:

 • Powtórzenie wiadomości;
 • Usystematyzowanie wiadomości;
 • Utrwalenie poprawności ortograficznej zapisywanych wyrazów

Cele szczegółowe, uczeń:

 • Potrafi wyjaśnić zasady pisowni omawianych wyrazów;
 • Zna zasady poprawnej pisowni;
 • Potrafi poprawnie zapisać zadane wyrazy.

Temat 2: W marcu jak w garncu, praca z tekstem.

Cele główne:

 • Zapoznanie uczniów z tekstem W marcu jak w garncu;
 • Wyjaśnienie słów, których dzieci nie rozumieją;
 • Zapoznanie się z cechami przedwiośnia;
 • Wyjaśnienie dlaczego po zimie przychodzi wiosna.

Cele szczegółowe, uczeń:

 • Potrafi odpowiedzieć na pytania do omawianego tekstu;
 • Potrafi wyjaśnić czym jest przedwiośnie;
 • Wie dlaczego po zimie przychodzi wiosna.

Temat 3 : Wiem, co jem,wpływ  jedzenia na nasze zdrowie.

Cele główne, wyjaśnienie

 • Podstawowych terminów;
 • Co jest najważniejsze w diecie młodych ludzi;
 •  Czym jest piramida zdrowia; ?

Cele szczegółowe, uczeń potrafi wyjaśnić

 •  Podstawowe terminy z zakresu dietetyki;
 • Najważniejsze  elementy w diecie młodego człowieka;
 • Czym jest jest piramida zdrowia ?

Temat 4 : Rodzaje rzeczowników.

Cele główne:

 • Wyjaśnienie czym są rodzaje rzeczowników;
 • Wyjaśnienie jak określamy rodzaj rzeczownika;
 • Próby określania rodzajów rzeczowników.

Cele szczegółowe, uczeń potrafi 

 • Wyjaśnić czym są rodzaje rzeczowników;
 • Określić rodzaj rzeczownika.

 

 

 

 

 

 

 

 

Konspekt

Konspekt dla klasy III
Opracowała: mgr Agnieszka Drobek
LEKCJA 12 – 7 MARCA
Nazwa bloku programowego: Nauczanie zintegrowane.
Temat 1: Dziedzictwo Świętej Kingi.

Cele ogólne:

 • Rozwijanie świadomości językowych.

Cele szczegółowe, uczeń:

 • Potrafi wskazać cechy legendy
 • Wskazuje na mapie Polski miejsce, o którym mowa w tekście;
  Poznaje znaczenie trudnych słów w legendzie.

Temat 2: ,,Ż” wymienne na ,,g”.

Cele ogólne:

 • Rozwijanie kompetencji językowych.

Cele szczegółowe, uczeń:

 • Poznaje regułę ortograficzną dotyczącą wymiany ,,ż” na ,,g”;
 • Umie odnaleźć w tekście słowa z ,,ż”;
 • Do wyrazów z ,,ż” dobiera wyrazy potwierdzające pisownię.

Temat 3: Uczymy się budować zdania rozwinięte.

Cele ogólne:

 • Rozwijanie kompetencji językowych.

Cele szczegółowe: 

 • Umiejętność układania zdań z rozsypanek wyrazowych;
 • Potrafi tworzyć własne zdania pasujące do ilustracji;
 • Zwraca uwagę, by utworzone zdania zawierały jak najwięcej szczegółowych informacji;

Temat 4: Utrwalenie wiadomości o rzeczowniku i czasowniku.

Cele ogólne:

 • Poznawanie podstawowych pojęć językowych;
 • Budowanie świadomości językowej.

Cele szczegółowe, uczeń:

 • Zna pytania  rzeczownika i czasownika
 • Potrafi wskazać w zdaniach rzeczowniki i czasowniki;
 • Potrafi określić rodzaj i liczbę rzeczownika;
 • Umie wskazać osobę i czas podanych czasowników;
 • Potrafi odmienić czasownik przez osoby

 

Konspekt

Konspekt  dla klasy II

Opracowała: mgr Marta Walczak

Lekcja 16 – 8 lutego

Nazwa bloku programowego: Edukacja wczesnoszkolna

Temat 1: Jaki ten świat jest wielki. Uczymy się nazw państw i ich mieszkańców, ćwiczymy zapis wielką literą.

 Cele główne:

 • Zapoznanie uczniów z nazwami kontynentów i państw;
 • Zapoznanie dzieci z charakterystyką wybranych państw;
 • Zapoznanie dzieci z zasadami prawidłowego zapisu naw państw i ich mieszkańców;
 • Rozwijanie umiejętności językowych.

Cele szczegółowe – Uczeń:

 • Słucha czytanego na głos tekstu Mapa świata;
 • Opowiada o różnych kontynentach i państwach;
 • Potrafi scharateryzować wybrane państwa;
 • Zapisuje w zeszycie nazwy państw i ich mieszkańców.

Temat 2: Magia książki.

Cele główne:

 • Zapoznanie uczniów z tekstem-  Co mówi książka ?
 • Wyjaśnienie z jakich części składa się książka;
 • Zapoznanie z działaniem biblioteki;
 • Wyjaśnienie dlaczego warto czytać.

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Potrafi odpowiedzieć na pytania do omawianego tekstu;
 • Potrafi wyjaśnić z czego składa się książka;
 • Wie jak działa biblioteka;
 • Ma świadomość dlaczego warto czytać.

Temat  3 : Powtórzenie wiadomości z zasad pisowni wyrazów z końcówką –ówka oraz wyrazów rozpoczynających się na u.

Cele główne:

 • Powtórzenie wiadomości;
 • Utrwalenie poprawności ortograficznej zapisywanych wyrazów.

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Potrafi wyjaśnić zasady pisowni omawianych wyrazów;
 • Potrafi poprawnie zapisać zadane wyrazy.

 

 

 

Nauczanie zintegrowane

Konspekt dla klasy II

Opracowała : mgr Marta Walczak

Lekcja 7 – 14 grudnia

Nazwa bloku programowego : Nauczanie zintegrowane.

Temat 1 i 2: Ogłoszenia czas napisać

 Cele ogólne:

 • Poznanie tekstu czytanego oraz słuchanego;
 • Utrwalenie zasad czytania i słuchania ze zrozumieniem;
 • Poznanie zasad pisania ogłoszenia;
 • Utrwalenie zasad swobodnej wypowiedzi;
 • Zweryfikowanie umiejętności czytania i słuchania ze zrozumieniem;
 • Przezwyciężenie barier komunikacyjnych.

Cele szczegółowe: 

Uczeń :

 • Potrafi w kilku zdaniach odpowiedzieć na pytania dotyczące treści czytanego i słuchanego tekstu;
 • Poprawił koncentrację;
 • Potrafi wymienić istotne zagadnienia dotyczące tekstu;
 • Potrafi wyjaśnić zasadę pisania ogłoszeń;
 • Zna zasady współpracy w klasie.

 

 

Temat 3 i 4: Święta czas zacząć!!!

Cele ogólne:

 • Rozwijanie świadomości dotyczącej tradycji i kultury związanej ze Świętami Bożego Narodzenia;
 • Doskonalenie umiejętności składania życzeń świątecznych;
 • Doskonalenie prezentacji swoich umiejętności;
 • Wspólne czytanie tekstu o tematyce świątecznej;
 • Doskonalenie umiejętności opisu ilustracji.

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Doskonali wiedzę na temat Świąt Bożego Narodzenia;
 • Potrafi stworzyć własne życzenia świąteczne;
 • Potrafi zaprezentować swoje umiejętności;
 • Potrafi samodzielnie przeczytać omawiany tekst;
 • Potrafi odnaleźć czasowniki w zdaniu.

 

 

 

Nauczanie zintegrowane

Konspekt dla klasy II

Opracowała : mgr Marta Walczak

Lekcja 6 – 16 listopada

Nazwa bloku programowego : Nauczanie zintegrowane.

Temat 1 i 2: Czytanie, to świetna zabawa. Wspólne czytanie fragmentów książki „Jak Wojtek został strażakiem” oraz wyszukiwanie w nim części mowy.

Cele ogólne:

 • Czytanie wcześniej poznanego tekstu;
 • Próba samodzielnego czytania tekstu;
 • Wyszukiwanie omawianych części mowy;
 • Zweryfikowanie umiejętności odróżniania poszczególnych części mowy;
 • Przezwyciężenie barier komunikacyjnych.

Cele szczegółowe: 

Uczeń :

 • Potrafi w kilku zdaniach opowiedzieć o treści czytanego i słuchanego tekstu;
 • Potrafi przeczytać samodzielnie wcześniej poznany tekst;
 • Potrafi opowiedzieć na pytania do tekstu;
 • Potrafi odszukać omawiane części mowy;
 • Poprawił koncentrację;
 • Potrafi wymienić cechy części mowy;
 • Potrafi wyjaśnić, czego dotyczą omawiane części mowy;
 • Zna zasady współpracy w klasie.

Temat 3: Jestem Polakiem- deklamacja wiersza W. Bełzy pt. „Katechizm polskiego dziecka”.

Cele ogólne:

 • Doskonalenie nazewnictwa dotyczącego niepodległości;
 • Rozwijanie umiejętności recytowania tekstu wiersza;
 • Rozwijanie świadomości i tożsamości narodowej;
 • Doskonalenie umiejętności swobodnej wypowiedzi.

Cele szczegółowe:

Uczeń:

 • Doskonali wiedzę na temat niepodległości;
 • Potrafi odpowiedzieć na pytania do tekstu;
 • Potrafi recytować samodzielnie wiersz;
 • Umie swobodnie wypowiedzieć się na omawiany temat.

 

 

 

 

Nauczanie zintegrowane

Konspekt dla klasy II

Opracowała : mgr Marta Walczak

Lekcja 5 – 2 października

Nazwa bloku programowego : Nauczanie zintegrowane.

Temat 1 i 2: Opisuję cały świat. Wiem jaki jest ktoś, kto wykonuje czynność – rzeczownik, czasownik i przymiotnik. 

Cele ogólne:

 • Poznanie tekstu adekwatnego do tematu;
 • Próba wspólnego czytania tekstu;
 • Wyszukiwanie omawianych części mowy;
 • Poznanie cech części mowy;
 • Zweryfikowanie umiejętności odróżniania poszczególnych części mowy;
 • Przezwyciężenie barier komunikacyjnych.

Cele szczegółowe:

  Uczeń :

 • Potrafi w kilku zdaniach opowiedzieć o treści czytanego i słuchanego tekstu;
 • Potrafi odszukać omawiane części mowy;
 • Poprawił koncentrację;
 • Potrafi wymienić cechy części mowy;
 • Potrafi wyjaśnić, czego dotyczą omawiane części mowy;
 • Zna zasady współpracy w klasie.

Temat 3: Wolność, radość, niepodległość- wprowadzenie do tematyki związanej ze świętem 11 listopada.

Cele ogólne:

 • Rozwijanie świadomości dotyczącej niepodległości;
 • Rozwijanie świadomości dotyczącej historii Polski;
 • Doskonalenie nazewnictwa dotyczącego niepodległości;
 • Rozwijanie umiejętności czytania tekstu;
 • Doskonalenie czytania i słuchania ze zrozumieniem;
 • Doskonalenie umiejętności swobodnej wypowiedzi.

Cele szczegółowe:

Uczeń:

 • Doskonali wiedzę na temat niepodległości;
 • Potrafi odpowiedzieć na pytania do tekstu;
 • Potrafi wyjaśnić różnice między obecną mapą Europy, a tą sprzed 1918 roku;
 • Umie swobodnie wypowiedzieć się na omawiany temat;
 • Potrafi przeczytać zadany tekst.

Temat : Katechizm polskiego dziecka Władysława Bełzy, jako podsumowanie tematu niepodległości.

Cele ogólne:

 • Rozwijanie świadomości dotyczącej niepodległości;
 • Doskonalenie nazewnictwa dotyczącego niepodległości;
 • Rozwijanie umiejętności czytania tekstu;
 • Wyszczególnienie różnic między poezją a prozą;
 • Doskonalenie czytania i słuchania ze zrozumieniem;
 • Próba nauki na pamięć omawianego wiersza;
 • Doskonalenie umiejętności swobodnej wypowiedzi.

Cele szczegółowe:

Uczeń:

 • Doskonali wiedzę na temat niepodległości;
 • Potrafi odpowiedzieć na pytania do tekstu;
 • Potrafi wymienić różnice między poezją a prozą;
 • Umie swobodnie wypowiedzieć się na omawiany temat;
 • Potrafi powiedzieć omawiany wiersz z pamięci;
 • Potrafi przeczytać zadany tekst.

 

Nauczanie zintegrowane

Konspekt dla klasy II

Opracowała : mgr Marta Walczak

Lekcja 4 – 19 października

Nazwa bloku programowego : Nauczanie zintegrowane.

Temat 1 i 2: Wiem, co czytam. Czytanie i słuchanie ze zrozumieniem. 

Cele ogólne:

 • Poznanie tekstu czytanego oraz słuchanego;
 • Utrwalenie zasad czytania i słuchania ze zrozumieniem;
 • Utrwalenie zasad pisowni wyrazów z końcówką -ów;
 • Utrwalenie zasad swobodnej wypowiedzi;
 • Zweryfikowanie umiejętności czytania i słuchania ze zrozumieniem;
 • Przezwyciężenie barier komunikacyjnych.

Cele szczegółowe: 

Uczeń :

 • Potrafi w kilku zdaniach opowiedzieć o treści czytanego i słuchanego tekstu;
 • Potrafi odpowiedzieć poprawnie na pytania do tekstu;
 • Poprawił koncentrację;
 • Potrafi wymienić istotne zagadnienia dotyczące tekstu;
 • Potrafi wyjaśnić zasadę pisowni wyrazów z końcówką -ów;
 • Zna zasady współpracy w klasie.

Temat 3: Czasownik- magiczny wyraz mówiący o tym, co robię.

Cele ogólne:

 • Rozwijanie świadomości dotyczącej części mowy;
 • Doskonalenie nazewnictwa wybranych części mowy- czasownika;
 • Doskonalenie prezentacji swoich umiejętności;
 • Wyszukiwanie czasowników w zdaniach;
 • Uczenie się opisu ilustracji, ze zwróceniem uwagi na czasowniki.

Cele szczegółowe:

Uczeń:

 • Doskonali wiedzę na temat czasownika;
 • Potrafi opisać czym jest czasownik;
 • Umie zaprezentować swoje umiejętności;
 • Potrafi odnaleźć czasowniki w zdaniu.