Matematyka

Konspekt dla klasy I ,II, III

Opracowała: mgr Dorota Górska

Lekcja 1 – 30 maja

Nazwa bloku programowego: Nauczanie zintegrowane

Temat: Dodawanie i odejmowanie w zakresie 100

Cele ogólne:

 • Utrwalenie wiadomości na temat liczb dwucyfrowych;
 • Doskonalenie umiejętności uzupełniania treści w zadaniach tekstowych, poprawnego zapisywania działań matematycznych i odpowiedzi.

 

Cele szczegółowe:

Uczeń:

 • Potrafi obliczać sumy i różnice w zakresie 100;
 • Porównuje i porządkuje liczby w zakresie 100;
 • Czyta ze zrozumieniem treść zadania;
 • Bierze aktywny udział w zajęciach;
 • Współpracuje z zespołem i przestrzega zasad rywalizacji.

Nauczanie zintegrowane

Konspekt dla klasy I, II, III

Opracowała : mgr Marta Walczak

Lekcja 14 –30 maja

Nazwa bloku programowego: Nauczanie zintegrowane  .

Temat 1: W drogę! Wakacje tuż, tuż.

Cele ogólne:

 • Wyjaśnienie jak należy się przygotować do podróży;
 • Wyjaśnienie dlaczego wakacje są ważne i potrzebne;
 • Próby opracowania sposobów przygotowania się do podróży;
 • Zapoznanie z tekstem dotyczącym wakacji.

Cele szczegółowe: 

Uczeń :

 • Potrafi wyjaśnić jak należy przygotować się do podróży;
 • Potrafi odpowiedzieć na pytania dlaczego wakacje są ważne;
 • Potrafi opisać swój własny sposób przygotowania się do podróży;
 • Potrafi swobodnie się wypowiadać na zadany temat;
 • Potrafi odpowiedzieć na pytania do tekstu;
 • Przestrzega zasad kulturalnej dyskusji.

Temat 2: Wysyłamy listy i kartki pocztowe.

Cele ogólne:

 • Zapoznanie z tekstem dotyczącym sposobu pisania i adresowania;
 • Wyjaśnienie skrótów w zapisie adresu;
 • Wyjaśnienie, dlaczego należy pisać kartki i listy;
 • Praca plastyczna- Moja widokówka.

Cele szczegółowe: 

Uczeń :

 • Potrafi wysłuchać uważnie czytany tekst;
 • Potrafi odpowiedzieć na pytania do tekstu;
 • Potrafi wyjaśnić, dlaczego piszemy listy;
 • Potrafi wyjaśnić, co oznaczają skróty w zapisie adresu;
 • Wykona pracę plastyczną pt. Moja widokówka.

Konspekt

Konspekt dla klasy III i IV

Opracowała :   mgr Izabela Bielińska

Lekcja 12-  2 MAJA 

Nazwa bloku programowego : Święta majowe

Temat :  Symbole narodowe, znaczenie Konstytucji 3 Maja, oraz święto flagi i Święta Pracy

Cele ogólne:

 • Uczeń potrafi wymienić święta majowe i zna ich znaczenie

Cele szczegółowe:  Uczeń :

 • Wie kiedy miała miejsce Konstytucja 3 Maja i zna jej postanowienia
 • Zna symbole narodowe
 • Wyjaśnia znaczenie dat 1 i 2 Maja
 • Potrafi wyjaśnić w jakich okolicznościach wywieszona jest flaga Polski

Konspekt

Konspekt dla klasy III
Opracowała: mgr Agnieszka Drobek

LEKCJA 11 – 8 LUTEGO

Nazwa bloku programowego: Nauczanie zintegrowane.

Temat 1: Piszemy list.

Cele ogólne:

 • Rozwijanie kompetencji językowych.

Cele szczegółowe:  Uczeń

 • Czyta na głos tekst literacki z podziałem na role;
 • Poznaje konstrukcję listu;
 • Zna zwroty charakterystyczne dla listu formalnego
 • Pamięta o wielkiej literze przy pisowni form grzecznościowych
 • Potrafi uargumentować swoje stanowisko w liście.

Temat 2: O sile dzielenia się z innymi- uczymy się opowiadać.

Cele główne:

 • Zapoznanie uczniów z tekstem literackim;
 • Samodzielne tworzenie wypowiedzi ustnej.

Cele szczegółowe: Uczeń

 • Wysłuchuje czytanego na głos opowiadania;
 • Potrafi wymienić najważniejsze wydarzenia na podstawie tekstu;
 • Tworzy mapę myśli do tekstu;
 • Tworzy własny plan wydarzeń na podstawie tekstu;
 • Bierze udział w grze towarzyskiej ,,Głuchy telefon”.

Temat 3: Przysłowia i powiedzenia o czasie.

Cele główne:

 • Rozwijanie świadomości językowej.

Cele szczegółowe: Uczeń

 • Zna różne formy pomiaru czasu;
 • Wykonuje wraz z innymi klasowy kalendarz urodzinowy;
 • Wskazuje w tekście powiedzenia o czasie i potrafi je wyjaśnić.

Konspekt

Konspekt dla klasy III

Opracowała: mgr Agnieszka Drobek

LEKCJA 10 – 1 LUTEGO
Nazwa bloku programowego: Nauczanie zintegrowane.
Temat 1: Opisujemy zwierzątko domowe.

Cele ogólne:

 • Rozwijanie kompetencji językowych.

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Wie, jakie elementy powinny być zawarte w opisie;
 • Samodzielnie tworzy opis zwierzęcia domowego, korzystając z przykładowego słownictwa;
 • Pamięta o odpowiedniej kompozycji tekstu: wstępie, rozwinięciu i zakończeniu;
 • Uwzględnia w zakończeniu uczucia i emocje oraz wspomnienia związane ze swoim zwierzątkiem.

Temat 2: Przysłowia z nazwami zwierząt.

Cele ogólne:

 • Zapoznanie uczniów z tekstem literackim;
 • Tworzenie własnego komiksu.

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Wie, co to jest przysłowie;
 • Czyta na głos tekst literacki;
 • Wskazuje w tekście powiedzenia z nazwami zwierząt i potrafi je wyjaśnić;
 • Przytacza powiedzenia z nazwami innych zwierząt.

Temat 3: Piszemy ogłoszenie.

Cele ogólne:

 • Rozwijanie kompetencji językowych.

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Zna główne zasady redagowania ogłoszenia;
 • Pamięta o krótkich, zwięzłych zdaniach lub równoważnikach zdań;
 • Zwraca uwagę na jasny i klarowny przekaz;
 • Stosuje zwroty perswazyjne;
 • Potrafi zredagować ogłoszenie na określony temat, zachowując odpowiednią formę i układ informacji.

Edukacja zintegrowana

Konspekt  dla klasy III

Opracowała: mgr Agnieszka Drobek

Lekcja 9 – 25 stycznia

Nazwa bloku programowego: Nauczanie zintegrowane.

Temat 1 i 2:  Poznajemy świat komiksu.

Cele ogólne:

 • Zapoznanie uczniów z tekstem literackim;
 • Tworzenie własnego komiksu.

Cele szczegółowe – Uczeń:

 • Potrafi wskazać poszczególne elementy gatunku na podstawie komiksu pt: ,,Pojedynek”;
 • Czyta na głos wiersz A. Fredry pt: ,,Paweł i Gaweł”;
 • Na podstawie tekstu tworzy własny komiks;
 • Potrafi wytłumaczyć morał bajki ,,jak Ty komu, tak on Tobie”.

Temat 3 i 4: Różnimy się od siebie.

 Cele ogólne:

 • Zapoznanie uczniów z tekstem literackim;
 • Rozwijanie kompetencji językowych.

Cele szczegółowe – Uczeń:

 • Słucha czytanego tekstu;
 • Zauważa cechy odróżniające i łączące wszystkich członków grupy;
 • Potrafi sformułować prawa, przysługujące każdemu z kolegów;
 • Dostrzega, że każdy ma prawo być inny i ma potrzebę bycia akceptowanym przez innych.

 

 

 

 

 

Temat 5: Odmiana czasownika.

 

Cele ogólne:

 • Rozwijanie kompetencji językowych.

 

 

Cele szczegółowe:

Uczeń:

 • Utrwala zdobyte wiadomości z zakresu części mowy;
 • Wie, co to jest czasownik;
 • Dostrzega zmianę formy czasownika w zależności od osoby i czasu gramatycznego;
 • Samodzielnie odmienia czasowniki przez osoby i czasy.

Nauczanie zintegrowane

Konspekt  dla klasy III

Opracowała: mgr Agnieszka Drobek

Lekcja 7 – 14 grudnia

Nazwa bloku programowego: Nauczanie zintegrowane.

Temat 1: Tworzymy plan wydarzeń.

Cele główne:

 • Zapoznanie uczniów z tekstem literackim;
 • Samodzielne tworzenie tekstu.

Cele szczegółowe:

Uczeń:

 • Samodzielnie w ciszy i skupieniu czyta tekst literacki;
 • Potrafi wymienić najważniejsze wydarzenia na podstawie tekstu;
 • Zna zasady formułowania planu wydarzeń;
 • Tworzy własny plan wydarzeń na podstawie tekstu.

 

Temat 2: ,,Burza jak marzenie” – kiedy piszemy ,,rz”?

 Cele główne:

 • Zapoznanie uczniów z tekstem literackim;
 • Poznanie zasady pisowni ,,rz”.

Cele szczegółowe:

Uczeń:

 • Czyta na głos tekst literacki, zwracając uwagę na wyróżnione wyrazy;
 • Zna zasadę pisowni ,,rz” po spółgłoskach b, p, d, t, g, k, ch, j, w;
 • Zna zasadę pisowni ,,rz”, gdy wymienia się na r;
 • Poznaje wyrazy z niewymiennym ,,rz”.

 

Nauczanie zintegrowane

Konspekt dla klasy III

Opracowała: Ewa Mazurek

 Lekcja 6 – 16 listopada

 Nazwa bloku programowego: Nauczanie zintegrowane.

Temat: Dokonania jesieni. Czasownik i czasy czasownika.

 Cele główne:

 • Wprowadzenie nowej części mowy – czasownik;
 • Odmiana czasownika przez osoby i czasy;
 • Praca w grupach.

Cele szczegółowe:

Uczeń:

 • Wie na jakie pytania odpowiada czasownik;
 • Potrafi wyszukać w tekście czasowniki;
 • Potrafi odmienić czasownik przez osoby i czasy;
 • Chętnie pracuje w grupie.

 

 

Nauczanie zintegrowane

Konspekt dla klasy III

Opracowała: Ewa Mazurek

 Lekcja 5 – 2 listopada

 Nazwa bloku programowego: Nauczanie zintegrowane.

Temat: Co to jest niepodległość?

 Cele główne:

 • Utrwalanie i sprawdzian wiedzy z części mowy – rzeczownik;
 • Kształtowanie postawy wobec dziejów Polski;
 • Praca z tekstem piosenki „Co to jest niepodległość?”;
 • Rozwijanie zainteresowań historią Polski;
 • Zapoznanie z nową częścią mowy – czasownik.

Cele szczegółowe:

Uczeń:

 • Sprawdza swoją wiedzę z części mowy – rzeczownik;
 • Wie jakie święto obchodzimy 11 listopada;
 • Wie co to jest Mazurek Dąbrowskiego;
 • Śpiewa hymn Polski;
 • Rozpoznaje barwy ojczyste i wymienia symbole narodowe;
 • Wie na jakie pytania odpowiada czasownik;
 • Potrafi wyszukać w tekście czasowniki.

 

 

Nauczanie zintegrowane

Konspekt dla klasy III

Opracowała: Ewa Mazurek

Lekcja 4 – 19 października

Nazwa bloku programowego: Nauczanie zintegrowane.

Temat: Co to jest rzeczownik?

 Cele główne:

 • Utrwalanie zasad pisowni „ó”;
 • Sprawdzian wiedzy z pisowni wyrazów z „ó”;
 • Zapoznanie z nową częścią mowy – rzeczownik;
 • Wspólne czytanie.

Cele szczegółowe:

Uczeń:

 • Sprawdza swoją wiedzę z zakresu zasad pisowni „ó” – dyktando;
 • Wie na jakie pytania odpowiada rzeczownik;
 • Potrafi wyszukać w tekście rzeczowniki;
 • Potrafi przyporządkować rzeczowniki odpowiednim grupom: osoby, zwierzęta, rośliny, rzeczy;
 • Czyta samodzielnie tekst lub przy pomocy nauczyciela;
 • Odpowiada na pytania związane z czytanym tekstem;
 • Pracuje samodzielnie i w grupie.