Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY IV i V

OPRACOWAŁA: mgr Marta Walczak

Lekcja 3 – 24 października 2020

Nazwa bloku programowego: Przyroda.

Temat: Wprowadzenie pojęcia przyroda i jej podstawowych elementów.

Cele główne:

 • Zapoznanie uczniów z pojęciem przyrody;
 • Zapoznanie uczniów ze składnikami przyrody;
 • Zapoznanie uczniów z tym, co zaliczamy do przyrody;
 • Zapoznanie ze sposobami poznawania przyrody;
 • Zapoznanie z przyrządami i pomocami potrzebnymi do obserwacji przyrody.

Cele szczegółowe: Uczeń potrafi:

 • Wyjaśnić czym jest przyroda;
 • Wyjaśnić czym jest przyroda ożywiona i nieożywiona;
 • Wyjaśnić, co zaliczamy do przyrody;
 • Opisać sposoby poznawania przyrody;
 • Wyjaśnić jakich przyrządów można używać do obserwacji przyrody.

Konspekt

Konspekt dla klasy IV

Opracowała: mgr Katarzyna Kołodziejak

Lekcja 12 – 7 marca

Nazwa bloku programowego: Przyroda

Temat : Układ krwionośny, oddechowy i szkieletowy.

Cele główne:

 • Rodzaje i funkcje naczyń krwionośnych;
 • Rola serca;
 • Zadania układu krwionośnego;
 • Higiena układu krwionośnego;
 • Budowa i rola układu oddechowego;
 • Wymiana gazowa w płucach;
 • Higiena układu oddechowego;
 • Elementy budujące układ ruchu;
 • Połączenia i kształty kości;
 • Rola szkieletu;
 • Praca mięśni szkieletowych;
 • Higiena układu ruchu.

Cele szczegółowe – Uczeń:

 • Wymienia układy budujące organizm człowieka omawiane na lekcji;
 • Podaje podstawowe funkcje poszczególnych układów;
 • Potrafi wskazać na planszy, modelu, własnym ciele układy: oddechowy, krwionośny, kostny.

 

Konspekt

Konspekt dla klasy IV

Opracowała: mgr Katarzyna Kołodziejak

Lekcja 11 – 8 lutego

Nazwa bloku programowego: Przyroda

Temat : Trawienie i wchłanianie pokarmu.

Cele główne:

 • Podział składników pokarmowych;
 • Źródła składników pokarmowych;
 • Znaczenie poszczególnych składników pokarmowych dla organizmu;
 • Narządy budujące układ pokarmowy;
 • Rola poszczególnych narządów przewodu pokarmowego;
 • Etapy trawienia pokarmu;
 • Wchłanianie pokarmu;
 • Podstawowe zasady higieny układu pokarmowego;
 • Rola narządów wspomagających trawienie.

Cele szczegółowe – Uczeń:

 • Opisuje zasady zdrowego stylu życia (w tym zdrowego odżywiania się);
 • Wymienia podstawowe funkcje układu pokarmowego;
 • Wskazuje na planszy, modelu i własnym ciele poszczególne części układu pokarmowego.

Konspekt

Konspekt dla klasy IV

Opracowała: mgr Katarzyna Kołodziejak

Lekcja 10 – 1 lutego

Nazwa bloku programowego: Przyroda

Temat : Poznajemy świat organizmów.

Cele główne:

 • Poznanie budowy i czynności życiowych organizmów żywych;
 • Sposoby odżywiania się organizmów żywych oraz zależności pokarmowe między nimi;
 • Rośliny i zwierzęta wokół nas.

Cele szczegółowe – Uczeń:

 • Opisuje budowę organizmów z podziałem na jedno- i wielokomórkowe;
 • Wyjaśnia pojęcie „czynności życiowe” i opisuje poszczególne z nich;
 • Wymienia możliwe sposoby odżywiania się organizmów;
 • Objaśnia pojęcie „łańcuch pokarmowy” i „sieć pokarmowa” oraz znajduje przykłady konsumentów, producentów i destruentów;
 • Podaje przykłady roślin i zwierząt z najbliższego otoczenia.

 

Biologia

Konspekt dla klasy IV i V

Opracowała: mgr Katarzyna Kołodziejak

Lekcja 9 – 25 stycznia

Nazwa bloku programowego: Przyroda.

Temat: Składniki pogody cz.2

 Cele główne:

 • Znajomość składników pogody.

Cele szczegółowe – Uczeń:

 • Potrafi opisać i objaśnić szczegółowo poszczególne składniki pogody;
 • Rozpoznaje zjawiska pogodowe występujące w różnych porach roku;
 • Rozróżnia opady i osady atmosferyczne.

Przyroda

Konspekt dla klasy IV i V

Opracowała: mgr Katarzyna Kołodziejak

Lekcja 7 – 14 grudnia

Nazwa bloku programowego: Przyroda

Temat: Stany skupienia wody oraz procesy fizyczne występujące w przyrodzie / Polska administracyjna.

 Cele główne:

 • Charakterystyka wody pod katem jej właściwości fizycznych;
 • Wyjaśnienie zjawiska zmiany stanu skupienia;
 • Rozwijanie wiedzy o procesach fizycznych zachodzących w przyrodzie;
 • Wyjaśnienie pojęcia „województwo” oraz „podział administracyjny”;
 • Charakterystyka idei samorządności.

Cele szczegółowe:

Uczeń:

 • Potrafi opisać wodę oraz stany jej skupienia występujące w przyrodzie;
 • Umie scharakteryzować procesy zmiany stanu skupienia;
 • Opisuje schemat obiegu wody w przyrodzie;
 • Zna nazwy województw;
 • Wyjaśnia czemu służy podział administracyjny;
 • Potrafi wyjaśnić zjawisko samorządności.

Przyroda

Konspekt dla klasy IV i V

Opracowała: mgr Katarzyna Kołodziejak

Lekcja 6 -16 listopada

Nazwa bloku programowego: Przyroda.

Temat: Substancje wokół nas./ Wody i lasy Polski.

Cele główne:

 • Poznanie właściwości ciał stałych, cieczy i gazów;
 • Podział ciał stałych stałych na sprężyste, kruche i plastyczne;
 • Specyfikacja przedmiotów wykonanych z różnych substancji;
 • Rodzaje wód powierzchniowych w Polsce: rzeki, jeziora, bagna;
 • Największe rzeki Polski: Wisła i Odra oraz ich dorzecza;
 • Dopływy Wisły i Odry;
 • Typy jezior w Polsce;
 • Występowanie  jezior w Polsce;
 • Rola sztucznych zbiorników wodnych;
 • Przykłady miejsc z największymi obszarami bagiennymi w Polsce;
 • Zmiany lesistości Polski;
 • Skład gatunkowy lasów Polski;
 • Rozmieszczenie lasów w Polsce;
 • Owady niszczące lasy (szkodniki).

Cele szczegółowe:

Uczeń:

 • Wyjaśnia co to jest substancja;
 • Wymienia stany skupienia substancji;
 • Podaje przykłady przedmiotów wykonanych z substancji sprężystych, kruchych i plastycznych;
 • Wskazuje na mapie Polski różne wody powierzchniowe;
 • Zna i potrafi podać przykłady typów jezior występujących w Polsce;
 • Omawia rozmieszczenie lasów w Polsce;
 • Zna skład gatunkowy lasów w Polsce.

Przyroda

Konspekt dla klasy IV i V

Opracowała: Katarzyna Kołodziejak

Lekcja 5 – 2 listopada

Nazwa bloku programowego: Przyroda

Temat: Pojęcie mapy i planu, na przykładzie mapy ukształtowania powierzchni Polski. 

Cele główne:

 • Różnica pojęć : plan i mapa;
 • Znajomość sił wewnętrznych i zewnętrznych kształtujących powierzchnię Ziemi;
 • Konsekwencje działania tych sił.

  Cele szczegółowe:  Uczeń:

 • Zna elementy mapy (skala mianowana, liczbowa i podziałka liniowa, legenda);
 • Potrafi czytać i korzystać z map i planów;
 • Rozróżnia pasy ukształtowania terenu Polski;
 • Potrafi wymienić przykłady nazw łańcuchów górskich, nizin, wyżyn, kotlin, pojezierzy.

Przyroda

Konspekt dla klasy IV i V

Opracowała: mgr inż. Joanna Guzda 

Lekcja 4-19 października

Nazwa bloku programowego: Przyroda

Temat: Poznajemy drzewa.

Cele główne:

 • Poszerzanie wiedzy z zakresu poznanego materiału;
 • Poszerzanie wiadomości o drzewach, przyrodnicze i gospodarczego znaczenie drzew.

Cele szczegółowe:

Uczeń potrafi:

 • Wymienić rodzaje drzew;
 • Zna budowę drzewa i liścia;
 • Wymienić kilka przykładów nazw drzew liściastych i iglastych;
 • Wymienić przykłady przyrodniczego i gospodarczego znaczenia drzew.

Przyroda

Konspekt dla klasy IV

Opracowała : Joanna Guzda

Lekcja 2 – 5 października

Nazwa bloku programowego: Przyroda

Temat: Poznajemy drzewa.

Cele główne:

 • Rozwijanie wiedzy z zakresu poznanego materiału za pomocą zmysłów;
 • Rozwijanie umiejętności rozpoznawania przyrody ożywionej;
 • Poszerzanie wiadomości o drzewach;
 • Poznawanie nazw poszczególnych drzew.
 • Rozpoznawanie liści.

Cele szczegółowe: Uczeń potrafi:

 • Wymienić rodzaje drzew;
 • Za pomocą obserwacji opisać drzewo i liść;
 • Wymienić kilka przykładów nazw drzew liściastych i iglastych.