Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY IV i V

OPRACOWAŁA: mgr Marta Walczak

Lekcja 3 – 24 października 2020

Nazwa bloku programowego: Przyroda.

Temat: Wprowadzenie pojęcia przyroda i jej podstawowych elementów.

Cele główne:

 • Zapoznanie uczniów z pojęciem przyrody;
 • Zapoznanie uczniów ze składnikami przyrody;
 • Zapoznanie uczniów z tym, co zaliczamy do przyrody;
 • Zapoznanie ze sposobami poznawania przyrody;
 • Zapoznanie z przyrządami i pomocami potrzebnymi do obserwacji przyrody.

Cele szczegółowe: Uczeń potrafi:

 • Wyjaśnić czym jest przyroda;
 • Wyjaśnić czym jest przyroda ożywiona i nieożywiona;
 • Wyjaśnić, co zaliczamy do przyrody;
 • Opisać sposoby poznawania przyrody;
 • Wyjaśnić jakich przyrządów można używać do obserwacji przyrody.

Biologia

Konspekt dla klasy IV i V

Opracowała: mgr Katarzyna Kołodziejak

Lekcja 9 – 25 stycznia

Nazwa bloku programowego: Przyroda.

Temat: Składniki pogody cz.2

 Cele główne:

 • Znajomość składników pogody.

Cele szczegółowe – Uczeń:

 • Potrafi opisać i objaśnić szczegółowo poszczególne składniki pogody;
 • Rozpoznaje zjawiska pogodowe występujące w różnych porach roku;
 • Rozróżnia opady i osady atmosferyczne.

Przyroda

Konspekt dla klasy IV i V

Opracowała: mgr Katarzyna Kołodziejak

Lekcja 7 – 14 grudnia

Nazwa bloku programowego: Przyroda

Temat: Stany skupienia wody oraz procesy fizyczne występujące w przyrodzie / Polska administracyjna.

 Cele główne:

 • Charakterystyka wody pod katem jej właściwości fizycznych;
 • Wyjaśnienie zjawiska zmiany stanu skupienia;
 • Rozwijanie wiedzy o procesach fizycznych zachodzących w przyrodzie;
 • Wyjaśnienie pojęcia „województwo” oraz „podział administracyjny”;
 • Charakterystyka idei samorządności.

Cele szczegółowe:

Uczeń:

 • Potrafi opisać wodę oraz stany jej skupienia występujące w przyrodzie;
 • Umie scharakteryzować procesy zmiany stanu skupienia;
 • Opisuje schemat obiegu wody w przyrodzie;
 • Zna nazwy województw;
 • Wyjaśnia czemu służy podział administracyjny;
 • Potrafi wyjaśnić zjawisko samorządności.

Przyroda

Konspekt dla klasy IV i V

Opracowała: mgr Katarzyna Kołodziejak

Lekcja 6 -16 listopada

Nazwa bloku programowego: Przyroda.

Temat: Substancje wokół nas./ Wody i lasy Polski.

Cele główne:

 • Poznanie właściwości ciał stałych, cieczy i gazów;
 • Podział ciał stałych stałych na sprężyste, kruche i plastyczne;
 • Specyfikacja przedmiotów wykonanych z różnych substancji;
 • Rodzaje wód powierzchniowych w Polsce: rzeki, jeziora, bagna;
 • Największe rzeki Polski: Wisła i Odra oraz ich dorzecza;
 • Dopływy Wisły i Odry;
 • Typy jezior w Polsce;
 • Występowanie  jezior w Polsce;
 • Rola sztucznych zbiorników wodnych;
 • Przykłady miejsc z największymi obszarami bagiennymi w Polsce;
 • Zmiany lesistości Polski;
 • Skład gatunkowy lasów Polski;
 • Rozmieszczenie lasów w Polsce;
 • Owady niszczące lasy (szkodniki).

Cele szczegółowe:

Uczeń:

 • Wyjaśnia co to jest substancja;
 • Wymienia stany skupienia substancji;
 • Podaje przykłady przedmiotów wykonanych z substancji sprężystych, kruchych i plastycznych;
 • Wskazuje na mapie Polski różne wody powierzchniowe;
 • Zna i potrafi podać przykłady typów jezior występujących w Polsce;
 • Omawia rozmieszczenie lasów w Polsce;
 • Zna skład gatunkowy lasów w Polsce.

Przyroda

Konspekt dla klasy IV i V

Opracowała: Katarzyna Kołodziejak

Lekcja 5 – 2 listopada

Nazwa bloku programowego: Przyroda

Temat: Pojęcie mapy i planu, na przykładzie mapy ukształtowania powierzchni Polski. 

Cele główne:

 • Różnica pojęć : plan i mapa;
 • Znajomość sił wewnętrznych i zewnętrznych kształtujących powierzchnię Ziemi;
 • Konsekwencje działania tych sił.

  Cele szczegółowe:  Uczeń:

 • Zna elementy mapy (skala mianowana, liczbowa i podziałka liniowa, legenda);
 • Potrafi czytać i korzystać z map i planów;
 • Rozróżnia pasy ukształtowania terenu Polski;
 • Potrafi wymienić przykłady nazw łańcuchów górskich, nizin, wyżyn, kotlin, pojezierzy.

Przyroda

Konspekt dla klasy IV i V

Opracowała: mgr inż. Joanna Guzda 

Lekcja 4-19 października

Nazwa bloku programowego: Przyroda

Temat: Poznajemy drzewa.

Cele główne:

 • Poszerzanie wiedzy z zakresu poznanego materiału;
 • Poszerzanie wiadomości o drzewach, przyrodnicze i gospodarczego znaczenie drzew.

Cele szczegółowe:

Uczeń potrafi:

 • Wymienić rodzaje drzew;
 • Zna budowę drzewa i liścia;
 • Wymienić kilka przykładów nazw drzew liściastych i iglastych;
 • Wymienić przykłady przyrodniczego i gospodarczego znaczenia drzew.

Przyroda

Konspekt dla klasy V

Opracowała : Joanna Guzda

Lekcja 2 – 5 października

Nazwa bloku programowego: Przyroda

Temat: Poznajemy drzewa.

Cele główne:

 • Rozwijanie wiedzy z zakresu poznanego materiału za pomocą zmysłów;
 • Rozwijanie umiejętności rozpoznawania przyrody ożywionej;
 • Poszerzanie wiadomości o drzewach;
 • Poznawanie nazw poszczególnych drzew.
 • Rozpoznawanie liści.

Cele szczegółowe: Uczeń potrafi:

 • Wymienić rodzaje drzew;
 • Za pomocą obserwacji opisać drzewo i liść;
 • Wymienić kilka przykładów nazw drzew liściastych i iglastych.