Konspekt

Konspekt dla klasy VI

Opracowała: mgr Katarzyna Kołodziejak

Lekcja 11 – 7 marca

Nazwa bloku programowego: Biologia

Temat : Kręgowce zmiennocieplne i stałocieplne.

Cele główne:

 • Ryby: środowisko życia ryb, przystosowania ryb do życia w wodzie, wymiana gazowa u ryb, ryby jako zwierzęta zmiennocieplne, rozmnażanie się i rozwój ryb, zróżnicowanie budowy ryb, związek między budową ryb a trybem ich życia, strategie zdobywania pokarmu przez ryby, znaczenie ryb w przyrodzie i dla człowieka, sposoby ochrony ryb;
 • Płazy: środowisko życia płazów, przystosowania płazów do życia w wodzie i na lądzie, płazy jako zwierzęta zmiennocieplne, rozmnażanie się i rozwój płazów, zróżnicowanie budowy i trybu życia płazów, charakterystyka płazów beznogich, ogoniastych i bezogonowych, gatunki płazów żyjących w Polsce, znaczenie płazów w przyrodzie i dla człowieka, sposoby ochrony płazów;
 • Ptaki: środowisko życia ptaków, cechy charakterystyczne ptaków, budowa i przystosowania ptaków do lotu, rodzaje piór i ich budowa, wymiana gazowa u ptaków, rozmnażanie i rozwój ptaków, opieka nad potomstwem, zróżnicowanie budowy zewnętrznej ptaków, związek między budową ptaków a środowiskiem ich życia, znaczenie ptaków w przyrodzie i dla człowieka, sposoby ochrony ptaków, obserwowanie czynności życiowych ptaków;
 • Ssaki: różnorodność środowisk życia ssaków, wspólne cechy budowy ssaków, skóra i jej wytwory, wymiana gazowa u ssaków, rozmnażanie i rozwój ssaków, zróżnicowanie budowy ssaków, przystosowania ssaków do życia w różnych środowiskach, znaczenie ssaków w przyrodzie i dla człowieka, główne zagrożenia dla ssaków, sposoby ochrony ssaków.

 

Cele szczegółowe – Uczeń:

 • Ryby: wykazanie zależności między budową ryb a środowiskiem ich życia, wyjaśnienie, czym jest zmiennocieplność, poznanie sposobu przeprowadzania wymiany gazowej u ryb, definiowanie tarła jako charakterystycznego sposobu rozmnażania ryb, wykazanie związku między budową ciała ryb a zajmowanym siedliskiem i trybem życia, wyjaśnienie strategii zdobywania pokarmu przez ryby, określenie znaczenia ryb w przyrodzie i dla człowieka. uzasadnienie konieczności ochrony ryb morskich i słodkowodnych;
 • Płazy: wskazanie miejsc bytowania płazów, wykazanie sposobów przystosowania się płazów do życia w wodzie i na lądzie, omówienie sposobu wymiany gazowej u płazów, wyjaśnienie, na czym polega rola skóry w wymianie gazowej płazów, omówienie sposobu rozmnażania i rozwoju płazów, omówienie zróżnicowania budowy płazów , poznanie i rozpoznawanie gatunków płazów żyjących w Polsce, omówienie znaczenia płazów w przyrodzie i dla człowieka, wskazanie głównych zagrożeń dla płazów, przedstawienie sposobów ochrony płazów;
 • Ptaki: wykazanie różnorodności środowisk życia ptaków. zdefiniowanie ptaków jako zwierząt stałocieplnych, analizowanie związku między budową ptaków a ich przystosowaniem do lotu, omówienie budowy piór, wykazanie związku między przebiegiem wymiany gazowej u ptaków a ich przystosowaniem do lotu, omówienie rozmnażania i rozwoju ptaków, wykazanie związku między budową ptaków a zajmowanymi środowiskami, omówienie znaczenia ptaków w przyrodzie i dla człowieka, uzasadnienie potrzeby ochrony ptaków;
 • Ssaki: poznanie budowy ssaków, wykazanie związku między budową skóry ssaków a pełnioną przez nią funkcją, omówienie związku między budową płuc ssaków a sprawnością wymiany gazowej, charakteryzowanie rozmnażania i rozwoju ssaków, wskazanie jedności i różnorodności wśród ssaków, zrozumienie związku między budową ssaków a środowiskiem i trybem ich życia, omówienie znaczenia ssaków w życiu i gospodarce człowieka, omówienie głównych zagrożeń dla ssaków, uzasadnienie potrzeby ochrony ssaków.

 

Biologia

Konspekt dla klasy VI i VII

Opracowała: mgr Katarzyna Kołodziejak

Lekcja 9 – 25 stycznia

Nazwa bloku programowego: Biologia.

Temat: Od parzydełkowców do pierścienic (kl.6)/Sprawdzian z działu Biologia – nauka o życiu oraz temat : Skóra – powłoka organizmu. (kl.7)

 

Cele główne:

 • Charakterystyka typów zwierząt z omawianego działu;
 • Znajomość budowy i funkcji skóry;
 • Omówienie chorób skórnych.

Cele szczegółowe – Uczeń:

 • Wskazuje miejsca występowania poszczególnych typów zwierząt;
 • Poznaje charakterystyczne cechy budowy poszczególnych typów zwierząt;
 • Wskazuje różnice w budowie u poszczególnych przedstawicieli spośród danego typu;
 • Omawia znaczenia poszczególnych typów w przyrodzie i dla człowieka;
 • Charakteryzuje wytwory naskórka i ich funkcje;
 • Wie jakie są konsekwencje braku profilaktyki w walce o zdrową skórę.

 

Konspekt dla klasy VI i VII

Opracowała: mgr Katarzyna Kołodziejak

Lekcja 7 – 14 grudnia

Nazwa bloku programowego: Przyroda z elementami biologii.

Temat: Przez lądy i oceany/Hierarchiczna budowa organizmu – tkanki zwierzęce.

Cele główne:

 • Wyjaśnienie pojęcia „kontynent”;
 • Charakterystyka i nazwanie wszystkich kontynentów;
 • Wyjaśnienie pojęcia „ocean” oraz nazewnictwo oceanów występujących na Ziemi;
 • Znaczenie oceanów;
 • Wyjaśnienie na czym polega hierarchiczna budowa organizmu;
 • Charakterystyka i podział 4 grup tkanek zwierzęcych.

Cele szczegółowe:

Uczeń:

 • Potrafi wymienić wszystkie kontynenty oraz je krótko scharakteryzować;
 • Wie jakie oceany występują na kuli ziemskiej i zna ich położenie na mapie;
 • Jest świadomy znaczenia oceanów;
 • Zna następujące po sobie zależności w budowie organizmu;
 • Potrafi wymienić i opisać poszczególne tkanki zwierzęce.

 

 

Przyroda

Konspekt dla klasy VI i VII

Opracowała: mgr Katarzyna Kołodziejak

Lekcja 6 -16 listopada

Nazwa bloku programowego: Przyroda z elementami biologii.

Temat: Siatka geograficzna oraz ruch obrotowy Ziemi./Komórkowa budowa organizmów.

 

Cele główne:

 • Zapoznanie z pojęciem „siatka geograficzna”;
 • Wyjaśnienie podziału kul ziemskiej na półkule;
 • Poznanie konsekwencji ruchu wirowego;
 • Zapoznanie z budową komórek roślin, zwierząt, grzybów i bakterii.

Cele szczegółowe:

Uczeń:

 • Potrafi opisać czym są południki i równoleżniki;
 • Zna przeznaczenie siatki geograficznej i kartograficznej;
 • Wie w jaki sposób można podzielić kulę ziemską na półkule;
 • Potrafi ustalić w jakich półkulach położony jest dany punkt na mapie;
 • Wymienia konsekwencje ruchu wirowego Ziemi;
 • Zna różnice w budowie komórek bakterii, grzybów, roślin i zwierząt;
 • Wie jakie są cechy wspólne występujące we wszystkich rodzajach komórek;
 • Podaje znaczenie różnych organelli komórkowych.

 

 

 

 

 

Przyroda

Konspekt dla klasy VI i VII

Opracowała: Katarzyna Kołodziejak

Lekcja 5 – 2 listopada

Nazwa bloku programowego: Przyroda

Temat: Ziemia – planeta życia, biologia – nauka o życiu.

Cele główne:

 • Charakterystyka cech planety Ziemi, jako tej na której istnieje życie;
 •  Charakterystyka biologii jako nauki opisującej życie na Ziemi.

  Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Wymienia cechy planety Ziemia, dzięki którym istnieje na niej życie;
 • Charakteryzuje budowę planety Ziemia;
 • Zna pochodzenie słowa biologia;
 • Potrafi wymienić wspólne cechy dla wszystkich organizmów żywych;
 • Podaje przykłady dziedzin jakimi zajmuje się biologia;
 • Wie jakie są źródła wiedzy naukowej, czyli rola doświadczenia i obserwacji.

Przyroda

Konspekt dla klasy VI i VII

Opracowała: mgr inż. Joanna Guzda

Lekcja 4-19 październik

Nazwa bloku programowego: Przyroda z elementami biologii

Temat: Drzewa a ich funkcja w przyrodzie.

Cele główne:

 • Powtórzenie wiedzy z zakresu poznanego materiału;
 • Rozwijanie umiejętności rozpoznawania przyrody;
 • Poznawanie nazw drzew iglastych;
 • Poszerzanie wiedzy na temat drzew.

Cele szczegółowe:

Uczeń potrafi

 • Wymienić przykłady przyrodniczego i gospodarczego znaczenia drzew;
 • Podaje pozytywne i negatywne przykłady gospodarowania drzewem;
 • Wymienić główne przyczyny i skutki wycinki drzew;
 • Podać przykłady drzew iglastych.

 

Przyroda

Konspekt dla klasy VI

Opracowała : Joanna Guzda

Lekcja 2 – 5 października

Nazwa bloku programowego: Przyroda z elementami biologii

Temat: Drzewa liściaste a ich funkcja w przyrodzie.

Cele główne:

 • Powtórzenie wiedzy z zakresu poznanego materiału;
 • Rozwijanie umiejętności rozpoznawania przyrody;
 • Poznawanie nazw drzew;
 • Poszerzanie wiedzy na temat budowy drzewa i budowy liści.

Cele szczegółowe: Uczeń potrafi

 • Podać przykłady drzew liściastych;
 • Zna budowę drzewa;
 • Zna budowę liścia.