Konspekt

Konspekt dla klasy IV i V

Opracowała : Irena Bielawska – Khali

Lekcja 2- 24 października 

Nazwa bloku programowego: Religia

Temat :Stworzenie świata i obraz jego Stwórcy na podstawie Księgi Rodzaju.

 Cele ogólne:

 • Praca z fragmentami Księgi Rodzaju;
 • Poznanie  wizji stworzenia zawartej w Księdze Rodzaju;
 • Kształtowanie wrażliwości na otaczający świat;
 • Modlitwa dziękczynna.

Cele szczegółowe:  Uczeń :

 • Uczeń zna treść Księgi Rodzaju;
 • Wie na czym polega wyjątkowy charakter Biblii;
 • Kreuje dojrzałe sądy i wnioski.

Konspekt

Konspekt dla klasy III i IV 

Opracowała :   Irena Bielawska-Khali

Lekcja 12-  2 MAJA

Nazwa bloku programowego : Religia

Temat : Eucharystia czyli o Pokarmie , który daje życie .

Cele ogólne:

 • Rozwijanie świadomości wielkości daru przyjmowanego w Komunii świętej .

Cele szczegółowe:  Uczeń :

 • Formułuje proste modlitwy przed i po przyjęciu Komunii
 • Zna wezwania i odpowiedzi z obrzędów Komunii świętej
 • Wyjaśnia na czym polega godne i owocne uczestnictwo w Eucharystii
 • Kształtuje w sobie postawę sprzyjającą radosnemu oczekiwaniu i dobremu przygotowaniu się do pierwszego spotkania z Jezusem w sakramencie Eucharystii.

Religia

Konspekt dla klasy IV i V

Opracowała : Irena Bielawska- Khali

Lekcja 7– 18 stycznia

Nazwa bloku programowego : Religia

Temat : Pan Jezus powołuje uczniów i wybiera dwunastu Apostołów.

Cele  ogólne:

 • Poznanie Apostołów i ich zadań.

Cele szczegółowe – Uczeń:

 • Wybiera z tekstu biblijnego slowa Pana Jezusa;
 • Wyjaśnia,co znaczy być Apostołem Jezusa;
 • Wie kim byli Apostołowie.

Religia

Konspekt dla klasy IV i V

Opracowała : Irena Bielawska – Khali

Lekcja 7 –14 grudnia

Nazwa bloku programowego: Religia

Temat: Boże Narodzenie 

  Cele ogólne:

 • Praca z fragmentami  Pisma świętego;
 • Przybliżenie przy pomocy tekstów Ks. Jana Twardowskiego prawdy, że Bóg przychodzi na ziemię aby zbawić każdego człowieka.

Cele szczegółowe: 

Uczeń :

 • Uczeń  zna ewangeliczne opowiadanie o Narodzeniu Pana Jezusa;
 • Rozumie prezentowane teksty i potrafi je omówić ;
 • Wymienia tradycje Wigilijne.

Religia

Konspekt dla klasy IV i V

Opracowała : Irena Bielawska – Khali

Lekcja 5 – 16- listopada

Nazwa bloku programowego: Religia

Temat: Powtórzenie wiadomości/ Bóg niezmienny w wierności.

Cele ogólne:

 • Celem jest ukazanie miłości Boga Kochającego i wiernego.

Cele szczegółowe: 

Uczeń :

 • Zna siedem sakramentów;
 • Zauważa że człowiek wchodząc w grzech traci łączność z Bogiem.

Religia

Konspekt dla klasy IV i V

Opracowała : Irena Bielawska – Khali

Lekcja 4 – 2- listopada

Nazwa bloku programowego: Religia

Temat: Miłość Boga jest większa od naszych grzechów .

 Cele ogólne:

 • Celem jest ukazanie miłości Boga objawiającej się w przyjściu na świat Jezusa Chrystusa.

Cele szczegółowe: 

Uczeń :

 • Wie, że każdy zły czyn pociąga konkretne konsekwencje;
 • Zna obietnicę pozostawioną przez Boga ludziom po opuszczeniu przez nich raju;
 • Wie w jaki sposób Bóg spełnił obietnicę;
 • Wyjaśnia ,w jaki sposób Bóg wspomaga człowieka w walce ze złem.

Religia

Konspekt dla klasy IV i V

Opracowała : Irena Bielawska – Khali

Lekcja 3 – 19- października

Nazwa bloku programowego: Religia

Temat: Plan lekcji i plan Boga.

 Cele ogólne:

 • Praca z fragmentami  Pisma świętego;
 • Czego pragnie Bóg;
 • Poznanie pragnienia Boga dla człowieka.

Cele szczegółowe: 

Uczeń :

 • Zna pragnienia Boga
 • Wie kogo w Piśmie świętym nazywa się szczęśliwym;
 • Wie kto jest przyjacielem Jezusa.

Religia

Konspekt dla klasy IV

Opracowała: Irena Bielawska – Khali

Lekcja 1 – 5 października

Nazwa bloku programowego : Religia

Temat : Uwielbiamy Boga za dzieło stworzenia.

Cele ogólne:

 • Wielbienie Boga za dzieło stworzenia;
 • Odkrywanie piękna zawartego w przyrodzie;
 • Analiza wiersza ks. J Twardowskiego;
 • Odczytanie przesłania poety;
 • Formułowanie prawdy dotyczącej przyczyny i sensu istnienia stworzeń.

Cele szczegółowe:  Uczeń :

 • Uczeń wie, że Bóg stworzył świat z nicości i czuwa nad nim;
 • Wie, że każde stworzenie boże jest dobre i powstało z miłości;
 • Potrafi odkryć  piękno zawarte w przyrodzie;
 • Chętnie używa chrześcijańskich pozdrowień