Język angielski

Konspekt dla klasy 0

Opracowała: mgr Edyta Grudzień

Lekcja  – 30 Maj

Nazwa bloku programowego: Język angielski

Temat: Colours and numbers.

 Cele główne:

 • Przywitanie z Patch`em i piosenka powitalna;
 • Poznanie podstawowych kolorów : red, blue, pink, yellow, green, etc.;
 • Cyfry od 1 do 10;
 • Poznanie podstawowych owoców : a banana, an apple, an orange, etc.;
 • Pytania: What`s the colour of..? What`s this?

 Cele szczegółowe:

Uczeń:

 • Potrafi rozpoznać i nazwać kolory w języku angielskim;
 • Potrafi rozpoznać cyfry i nazwać je w języku angielskim;
 • Potrafi nazwać owoce w języku angielskim;
 • Rozumie pytania What`s the colour of..? What`s this?

KONKURS ŚWIĄTECZNY

 

ZAPRASZAMY UCZNIÓW DO UDZIAŁU W KONKURSIE ŚWIĄTECZNYM

Świąteczny, konkurs fotograficzny pt ” Moje ulubione zwierzątko wielkanocne”

Regulamin konkursu fotograficznego

 1. Postanowienia ogólne

Organizatorem konkursu jest Polska Sobotnia Szkoła w Moss z oddziałem w Drammen (Foreningen Barna Polen)
Osobami odpowiedzialnymi za organizację oraz przebieg konkursu są Tomasz  Bieliński, mgr Janusz Dziewiątkowski.

2.Warunki uczestnictwa w konkursie

Konkurs adresowany jest do wszystkich uczniów klas 0- VII PSS w Moss oraz uczniów klas 0- VII PSS Drammen.

 1. Zasady
 • Konkurs polega na wykonaniu przez dzieci 2 zdjęć ulubionego zwierzątka wielkanocnego oraz przesłanie na adres email stowarzyszeniedziecipolsce@gmail.com do końca kwietnia Rozstrzygniecie konkursu nastąpi 9 maja,
 • Zdjęcia muszą posiadać następujące dane:  imię i nazwisko ucznia oraz klasę, zapisane w formacie JPG
 • W konkursie oceniane będą: samodzielność, oryginalność, pomysłowość
 • Zostaną wybrane trzy miejsca oraz wyróżnienie.
 • Uczniowie otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe za udział w konkursie, które zostaną wręczone zależnie od sytuacji. Wyniki zostaną ogłoszone na stronie szkoły https://barnapolen.pl

 

 1. Cele konkursu
 • Rozwijanie wrażliwości artystycznej i ekologicznej.
 • Prezentacja twórczości dzieci w dziedzinie fotografii.
 • Rozpowszechnianie idei fotografowania, jako aktywnej formy spędzania wolnego czasu.
 • Rozwijanie kreatywności i twórczej wyobraźni uczniów.

Regulamin opracowała mgr Izabela Bielińska

 

Historia

Konspekt dla klasy VI

Opracowała: mgr Milena Kaminecka-Łabędź

Lekcja 2,3 – 25 stycznia

Nazwa bloku programowego: Historia

Temat: Demokracja szlachecka.

Cele główne:

 • Wyjaśnienie na czym polegał ustrój XVI-XVIII- wiecznej Rzeczpospolitej nazywany potocznie demokracja szlachecką;
 • Omówienie znaczenia nadawania coraz liczniejszych przywilejów szlacheckich;
 • Rozumie znaczenie odzyskania dla Korony Polskiej Pomorza Gdańskiego w roku 1466.

Cele szczegółowe – Uczeń:

 • Potrafi wyjaśnić pochodzenie szlachty, wymienić jej atrybuty oraz dokonać podstawowej klasyfikacji;
 • Wie na jakich zasadach funkcjonowały: sejm walny oraz sejmik ziemski;
 • Potrafi wyjaśnić pojęcia: pańszczyzna, pospolite ruszenie;
 • Wie czym jest herb i potrafi krótko go omówić.

Temat 2: W czasach ostatnich Jagiellonów.

Cele główne:

 • Omówienie stosunków politycznych między Zakonem Krzyżackim a Rzeczpospolitą Polską od II połowy XV do połowy XVI w.;
 • Wyjaśnienie genezy konfliktu polsko-rosyjskiego zapoczątkowanego w XVI w.

Cele szczegółowe – Uczeń:

 • Potrafi wyjaśnić przyczyny i znaczenie złożenia przez Albrechta Hohenzollerna hołdu pruskiego Zygmuntowi I Staremu w 1525 r.;
 • Rozumie jaka była przyczyna konfliktów między Koroną Polską i Wielkim Księstwem Litewskim a Wielkim Księstwem Moskiewskim;
 • Rozumie przyczyny i skutki wojny siedmioletniej toczonej o wpływy w Inflantach w 1563-1570 r.

 

Życzenia świąteczne

To właśnie tego wieczoru,
gdy wiatr zimnym śniegiem dmucha
– w serca złamane i smutne,
cicha wstępuje otucha.
To właśnie tego wieczoru,
od bardzo wielu już wieków,
pod dachem tkliwej kolędy,
Bóg się rodzi w człowieku.
Radosnych i pogodnych
Świąt Bożego Narodzenia
oraz Nowego Roku życzy…

Zarząd i dyrekcja szkoły

KONKURS ŚWIĄTECZNY

Ogłaszamy konkurs świąteczny pt ” Ozdoby choinkowe “

Regulamin konkursu świątecznego pt.:  ” Ozdoby choinkowe “

 1. Postanowienia ogólne

Organizatorem konkursu jest Polska Sobotnia Szkoła z oddziałem w Moss i w Drammen (Foreningen ” Barna Polen”)
Osobą odpowiedzialną za organizację oraz przebieg konkursu jest mgr Marta Walczak oraz Natalia Bielińska.

2.Warunki uczestnictwa w konkursie

Konkurs adresowany jest do uczniów PSS w Moss i w Drammen, rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się w 3 kategoriach wiekowych

 • przedszkole i klasa O
 • klasa 1 do 3,
 • klasa 4 do 8.
 1. Zasady konkursun
 • Konkurs polega na wykonaniu przez dzieci pracy plastycznej w dowolnej formie oraz zawarciu w niej jak najciekawszych materiałów plastycznych np. farby, papier kolorowy, wosk, włóczka, materiały bawełniane, plastelina itd.
 • Proszę o dostarczenie gotowej pracy do organizatora do terminu pierwszego zjazdu w grudniu 2019 r. Rozstrzygniecie konkursu nastąpi na pierwszym zjeździe w styczniu 2020.
 • Prace muszą posiadać następujące dane:  imię i nazwisko ucznia oraz klasę.
 • W konkursie oceniane będą: samodzielność, oryginalność, pomysłowość, różnorodność użytych materiałów.
 • Zostaną wybrane trzy miejsca oraz wyróżnienie
 • Uczniowie otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe za udział w konkursie,
 • Prace nie podlegają zwrotowi i są własnością szkoły
 1. Cele konkursu
 • Budzenie zainteresowań dniem tradycjami związanymi z Bożym Narodzeniem.
 • Rozwijanie wrażliwości artystycznej oraz wyobraźni dzieci.
 • Prezentacja twórczości dzieci w dziedzinie plastyki.
 • Zachęcanie dzieci do tworzenia prac plastycznych różnego rodzaju materiałami, jako aktywnej formy spędzania wolnego czasu.
 • Rozwijanie kreatywności i twórczej wyobraźni uczniów.
 1. Kryteria oceny

Komisja konkursowa w skład, której wejdą:

 • nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej : mgr Marta Walczak
 • grafik komuterowy, designer Natalia Bielińska

dokonają oceny wg następujących kryteriów:

 • zgodność z tematyką konkursu
 • ogólne wrażenie estetyczne
 • oryginalność pomysłu , sposób przedstawienia i ujęcia
 • samodzielność pracy

     Regulamin przygotowały :

     amgr  Marta Walczak,  mgr Izabela Bielińska

Nauczanie zintegrowane

Konspekt dla klasy II

Opracowała :  mgr Izabela Bielińska

Lekcja  2– 28 września

Nazwa bloku programowego: Nauczanie zintegrowane

Temat: Symbole narodowe w oparciu o legendę o Białym orle. Pisownia wyrazów z ó.

Cele główne:

 • Uczeń wie czym jest legenda i potrafi wymienić jej cechy charakterystyczne.

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Potrafi pracować z tekstem;
 • Umie wymienić symbole narodowe;
 • Zna stolicę Polski;
 • Potrafi wskazać związek legendy z godłem państwowym;
 • Zna zasady pisowni z literą ó.